En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2143
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :49
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2143
Şikayetçi:
 Kuzey Tıp Sanayi ve Tic. A.Ş., Darülaceze Cad., Kaptanpaşa Mah., Famas İş Merkezi A Blok No:43 K:5 Daire:11-12 Şişli/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ankara Asfaltı Karakavak Mevkii MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.06.2007 / 16479
Başvuruya konu ihale:
 2007/21407 İhale Kayıt Numaralı “5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2.Kalem Elektrokoter Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 07.04.02.0200/2007-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 19.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2.Kalem Elektrokoter Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Kuzey Tıp Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin 07.06.2007 tarih ve 16479 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin 14/d maddesinde cihazla birlikte verilmesi zorunlu aksesuarlar arasında  “bir adet bağlantı kablosu, uzunluğu 250-300 cm. olmalıdır” sayıldığı, tekliflerinin bağlantı kablosunun uzunluğunun 4 metre olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kablo uzunluklarının ihale konusu cihazlarla ilgili olarak kritik nitelikte öneme sahip olmadığı, bu gerekçenin şartların zorlanması ile oluşturulduğu, ameliyathane ortamında elektrokoter ile ameliyat masası arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılan bu kabloların teknik şartnamede belirtilen uzunluklardan fazla olmasının kullanım sırasında avantaj teşkil edeceği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 11.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 17.05.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 07.06.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun süre yönünden reddine;

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına;

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul