• Karar No: 2007/UH.Z-2088
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :16
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2088
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Avanos Belediye Başkanlığı, 50500 Avanos/NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.06.2007 / 17256
Başvuruya konu ihale:
 2007/30509 İhale Kayıt Numaralı “16 Nisan 2007-15 Nisan 2009 Yılları Arası Süpürme-çöp Toplama ve Nakliye Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 08.13.12.0102/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Avanos Belediyesi’nce 09.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “16 Nisan 2007-15 Nisan 2009 Yılları Arası Süpürme-Çöp Toplama ve Nakliye Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.06.2007 tarih ve 17256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 09/04/2007 tarih ve 493 sayılı Kesinleşen İhale Kararı 13/04/2007 tarihinde tebliğ ettikleri, Kesinleşen İhale Kararında tekliflerinin Kamu İhale Kanununun 38. maddesi uyarınca aşırı düşük bulunduğundan bahisle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede birinci en avantajlı teklifin 749.999,00 -YTL bedel teklifle Arıdil Nak. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait olduğunun bildirildiği, ancak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve birinci en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesi işleminin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Kurumu Genel Tebliğine aykırı olduğu, ayrıca Kurumu zarara uğratıcı nitelikte olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi başlığı altında yer alan (b) maddesinde; hizmet alımı ihalelerinde: Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır/´düzenlemesi bulunmasına rağmen teklif bileşenlerinin açıklanması istenmeksizin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata açıkça aykırı olduğu, idari şartnamenin 36.1. maddesinde en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceğinin düzenlendiği,  tekliflin sorgulanması yapılmaksızın aşırı düşük olduğundan bahisle değerlendirme dışı bırakılması kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğu,kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırı davranarak hazineyi zarara uğrattığı, İdarenin kesinleşen ihale kararının 13/04/2007 tarihinde tebliğ edildiğini, şikayetin ise 30/04/2007 tarihinde kurum kayıtlarına girdiğini, şikayetin yasal süre içerisinde yapılmadığını, ihale üzerinde kalan firma ile sözleşme yaptıklarını, bu nedenlerle şikayetin reddine karar verdiklerini belirttikleri, ancak İdarenin şikayetin süre yönünden reddi gerekçesinin yasal dayanaktan yoksun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu, ihaleye verilen 8 tekliften teklif fiyat açısından ilk üç sırada olan Atılım İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin 492.500,00YTL tutarındaki teklifinin, Piramit Mak. San. İnş. Ltd. Şti. ’nin 666.500,00YTL tutarındaki teklifinin, İlhan Müteah. İnş. Tur. Elek. Ltd. Şti. ’nin 720.000,00YTL tutarındaki teklifinin aşırı düşük teklif olduğuna karar vererek, aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan bu isteklileri tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçeyle ihale dışı bırakmıştır.

 

            İhale konusu iş idari şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde; “16 Nisan 2007-15 Nisan 2009 Yılları Arası Süpürme-Çöp Toplama ve Nakliye Temizlik Hizmetleri” olarak belirlenmiştir.

 

            İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “istekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir…” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36.1 inci maddesinde; “bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir” düzenlemesi,

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci  maddesinde; “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır” hükmü yer almaktadır.

           

            Konuya ilişkin düzenleme, idari şartnamenin “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 34 üncü maddesinde de yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hüküm ve konuya ilişkin idari şartnamelerde yer alan standart düzenleme dikkate alındığında ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan, teklifin aşırı düşük teklif olduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı açıktır.

 

İhale dışı bırakılma gerekçeleri mevzuata uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin yeniden değerlendirilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesi gerekiyorsa da, başvuruya konu ihale hakkında daha önce yapılan başkaca bir itirazen şikayet başvurusu üzerine ihale 18.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2058 sayılı Kurul Kararı ile Kurul tarafından iptal edildiğinden, başvuru hakkında yeniden karar alınmasına yer almadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle 18.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2058 sayılı Kurul Kararı ile ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul