• Karar No: 2007/UH.Z-2089
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :18
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2089
Şikayetçi:
 Orpaş Temizlik Paz. Taah. Mümes. San. -Süpervizör İnş. Temz. Gıda San.Tic. İş Ortaklığı, Tunus Caddesi Nu 50/13 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Üçgen Mevkii Nu 1 07040/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.05.2007 / 15042
Başvuruya konu ihale:
 2007/4698 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmeti (İlaçlama-Çamaşır Yıkama-Kurulama-Ütüleme Dahil) Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 08.11.59.0141/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nce 13.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmeti (İlaçlama-Çamaşır Yıkama-Kurulama-Ütüleme Dahil) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Orpaş Temizlik Paz. Taah. Mümes. San. -süpervizör İnş. Temz. Gıda San.Tic.’ nin 25.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  23.05.2007 tarih ve 15042 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-) İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu teklifin ihale dokümanında belirlenen gider kalemlerini karşılamadığı, ,

 

2-) İdari şartnamenin 43. maddesinde ihale kararında ikinci en avantajlı teklif sahibinin de belirtilmesi gerektiğinin düzenlenmesine rağmen, İhale kararında ikinci en avantajlı teklif sahibinin yer almadığı,

 

3-) Firmalarının teklifinin değerlendirilmeye alınmama gerekçelerinin belirtilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesi 26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, eğitim, ssk primi, sigorta vergi, resim ve harç giderleri ile işin yürütülmesi için gerekli tüm giderler isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

26.2.       (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca, temizlik malzeme ve ekipmanları, elektrik, su ve personel giderleri teklif fiyata dahildir.

·  İhale konusu iş 175 kişi(1 kişi yönetici dahil) ile yürütülecektir.

·  Vasıfsız olarak çalışan 174 isçi için Asgari ücret,   Diğer 1 personel için asgari ücretin 1,5 katı (% 50 fazlası) üzerinden ödeme yapılacaktır. (Aylık Brüt Asgari ücret:562,50.-YTL´ dir.)

·  Resmi tatil günlerinde 75 işçi personel olarak çalışılacaktır.

·  Yol giderleri yüklenici tarafından nakdi olarak karşılanacak ve bordroda gösterilecektir. Yol bedeli bir personel için günlük(aylık 26 gün) brüt 2,77.-YTL dir.

·  Kişi başı 2 yazlık ve 2 kışlık olmak üzere toplam 4 adet forma ve 2 çift Terlik Giyim bedeli olarak teklif fiyata dahil olacaktır.

·  Çamaşırhanede kullanılmak üzere Elektrik, su ve ekipman giderleri teklif fiyata dahil olacaktır.

·  Temizlik malzemesi ve ekipman giderleri teklif fiyata dahil olacaktır.

·  %3 Sözleşme gideri teklif fiyata dahil olacaktır.

26.4.     Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5- İş kazaları ve meslek hastalıktan sigortası prim oranlan % 2,00 dir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamede işin süresinin 12 ay olduğu, teknik şartnamede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde toplam 13,5 gün çalışılacağı belirtilmiştir.

 

Yine Teknik şartnamede ihale konusu hizmette kullanılacak malzeme ve ekipmana ilişkin belirleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde personele nakdi ödenecek olan maliyet kalemlerine göre (işçilik ücreti, nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol bedeli ve resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalıştırılacak işçiler ödenecek ücret ile bunlara ilişkin olarak % 3 sözleşme gideri dahil, giyim, ilaçlama, temizlik malzemesi ve çamaşırhanede kullanılacak elektrik, su giderleri hariç) asgari maliyetin

 

SIRA NO

İŞ KALEMİNİN ADI

TUTARI

(YTL)

1

 

1.664.831,93  

2

 

13.809,09  

3

 

23.860,98  

TOPLAM

1.702.502,00  

 

olduğu belirlenmiştir.

Şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 1.746.930,98 YTL olduğu; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde istenilen açıklama talebine ihale üzerinde bırakılan isteklinin yaptığı açıklama ve eki belgeler ihale komisyonunca değerlendirilerek uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

 

Ancak, idari şartnamede bir personele ayda 26 gün üzerinde brüt 2,77.-YTL/gün yol bedeli verileceği, bordroda gösterileceği belirtilmesine ve ihale dokümanında bahse konu yol giderine ilişkin başka bir belirleme yapılmamasına rağmen, anılan firmanın ihale konusu işte çalışacak personelin yol giderine ilişkin yaptığı açıklamasında; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri çalışmayacak olan 100 personelin 13,5 günlük yol ücretini işçilik ücretlerinden düştüğü tespit edilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesi “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.”

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde “İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur. Ayrıca  personele nakdi olarak ödenecek yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarı idari şartnamede gösterilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde ; “…4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.

5- Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacaktır…

…8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır….”.

 

Yine aynı tebliğin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” maddesinde de; “… Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır… “ açıklamaları bulunmaktadır

 

Sonuç olarak; yukarıda yer alan yönetmelik hükmüne ve tebliğdeki açıklamalara uygun olarak idari şartnamede yol ücretinin 26 gün üzerinden nakdi olarak ödeneceğinin ve bordroda gösterileceğinin belirtildiği, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa dahi, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerinin tam olarak ödeneceği hüküm altına alındığı hususları dikkate alındığında; ihale üzerinde kalan firmanın, ihale konusu işte çalışacak personele verilecek yol giderine ilişkin açıklamasının ihale komisyonunca kabul edilerek ihalenin üzerinde bırakılması işlemi mevzuata aykırıdır.

 

Ayrıca, idare tarafından da yaklaşık maliyet tespit edilirken, işçilere ödenecek yol giderinin aynı şekilde ve mevzuata aykırı bir şekilde hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından 13.04.2007 tarihli ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın belirlendiği anlaşılmakla birlikte, şikayetçiye gönderilen 17.04.2007 tarihli, kesinleşen ihale kararında mevzuata aykırı olarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın yer almadığı tespit edilmekle birlikte, bu aykırılık ihalenin iptaline gerektirecek bir aykırılık olarak görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale işlem dosyasından, idarece şikayetçi firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin bu iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde çamaşırhanede kullanılacak elektrik ve su giderlerinin teklif fiyata dahil edileceği belirtilmiş, ayrıca bu gidere birim fiyat teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde de ayrı bir kalem olarak yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Birim fiyat üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 7 inci maddesinde “…Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

 

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez. hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” maddesinde “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir…” açıklaması bulunmaktadır.

 

İdare tarafından çamaşırhanede kullanılacak elektrik ve su giderlerinin yaklaşık olarak günlük kullanım miktarları belirlenerek, söz konusu giderlerin hesaplandığı ve yaklaşık maliyete dahil edildiği anlaşılmıştır.

 

Ancak, ihale dokümanında çamaşırhanede kullanılacak elektrik ve su giderlerine ilişkin yapılan düzenlemelerde, yukarıda yer alan hükümlere aykırı olarak söz konusu giderlerin miktarlarına ilişkin bir belirleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, idare tarafından yaklaşık maliyet hesabında çamaşırhanede kullanılacak elektrik ve su giderlerinin toplam 14.284,36 YTL olarak belirlendiği, ihaleye teklif veren isteklilerin  teklif mektupları incelendiğinde ise söz konusu giderlere teklif ettikleri bedellerin;

 

İsteklinin Adı

İsteklilerin Teklif Mektuplarında Yer Alan, Elektrik ve Su Giderleri İçin Verdikleri Teklif Bedelleri

(YTL)

PIRILTI TEM.

960,00

PAR-TEM TEM.

960,00

BERK-SAY TEM.

1.200,00

EK-KAR OZL.GUV.TEM.

600,00

HARMANŞA İNŞ. - YUSUF BAYDAR TEM.

1.200,00

EGEM İNŞ. TEM.

2.100,00

OĞULCAN TEM.

480,00

EMİN MÜT.TEM

5.880,00

TÜRKELİ TEM.

18.000,00

GÜVEN TEM.- ANT.GRUP

6.900,30

M.N.A. TEM.

4.800,00

OZGURTEM TEM.

13.000,00

YÜKSEL TURZ.TEM.

30.240,00

MERVE TEM.

12.000,00

ADER A.Ş.

48.000,00

ABİK BUCAK -AS-Kİ ÖZL.GÜV.

12.000,00

OZER-AY TEM. TIC.

12.000,00

S.Y.M. TURZ.TIC.

14.400,00

ORPAŞ-SÜPERVİZÖR

12.000,00

NEVZAT BAYDAR- GOK.ALP.TEM.

6.000,00

 

Olduğu tespit edilmiştir.

 

Durum böyle iken, tekliflerin aşırı düşük olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin, idari şartnamenin 26 ncı maddesi uyarınca teklif bedeline dahil edilmesi gereken ve  birim fiyat teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde de ayrı bir kalem olarak yer verilen çamaşırhanede kullanılacak elektrik ve su giderlerinin de dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

 

Yukarıda da açıklandığı üzere, idare tarafından yaklaşık maliyet hesaplanırken, çamaşırhanede kullanılacak elektrik ve su harcamalarının ortalama miktarlarının belirlenmekle birlikte, idarece isteklilere verilen ihale dokümanında, işin süresi boyunca harcanacak çamaşırhanede kullanılacak elektrik ve su miktarlarının belirlenmemesi ve ihaleye teklif veren isteklilerin çamaşırhanede kullanılacak elektrik ve su giderlerine ilişkin verdikleri bedellerdeki farklılıklar dikkate alındığında, bahse konu giderlere ilişkin sıhhatli bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; idarece isteklilere verilen ihale dokümanında işin süresi boyunca çamaşırhanede kullanılacak elektrik ve su miktarlarının belirlenmemesinin, tekliflerin değerlendirilmesini etkilediği, bu durumda da tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilme imkanının ortadan kalktığı ve aynı zamanda bu düzenlemelerle idarenin aşırı düşük sorgulaması yapamayacağı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul