• Karar No: 2007/UH.Z-2098
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :71
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2098
Şikayetçi:
 Saytem Sağlık Hizm. Otom. Gıda Temiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Emniyetevleri Mahallesi Taşkent Sokak Nu:5/ 1.Levent/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Ferhatpaşa Metro Tesisleri 34200 Esenler/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2007 / 15122
Başvuruya konu ihale:
 2007/30258 İhale Kayıt Numaralı “Bina, Araç ve İstasyon Temizliği Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 08.11.62.0171/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nce 24.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bina, Araç ve İstasyon Temizliği Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Saytem Sağlık Hizm. Otom. Gıda Temiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.05.2007 tarih ve 15122 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yer verilen makine ve ekipmanlara ait giderlerin amortismana tabi  kıymet olmaları nedeniyle teklif fiyata dahil giderler arasında sayılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin N- Teknik Şartname ekleri başlığının 2. maddesinde geçen temizlik makinelerinin özelliği bölümünde makinelerin temizleme kapasitelerinin istenmesi yeterli iken,  makinenin ağırlığı, ebatları  gibi unsurların sorulması teklif verilmesini güçleştirdiği,

 

            3) Teknik şartnamenin  L ve N maddesinde belirtilen ve örnek amaçlı listelenen temizlik malzemelerinin miktarı tam belirtilmediği halde teklif fiyata dahil unsurlar arasında sayılması teklif fiyatın belirlenmesinde belirsizliğe yol açtığı, bu düzenlemenin aynı zamanda Kamu İhale Kanunun özüne uygun olarak açıklığın ve rekabetin sağlanmasını engellediği,

 

            4) Teknik şartnamenin yine N maddesinde talep edilen üç adet sıcak soğuk basınçlı su makinesi(frank)’a ilişkin mazot giderinin idare tarafından mı, istekli tarafından mı karşılanacağı belirtilmediğinden, üç makine için yıllık 50.000,00YTL lik bir giderin nasıl karşılanacağına ilişkin belirsizlik oluşturulduğundan dokümanın mevzuata aykırı olduğu,  ,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yer verilen düzenlemede, “idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yer alan makine ve ekipman giderleri ile ihale konusu işin yerine getirilmesine ilişkin tüm temizlik sarf malzemesi giderleri,” nin teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında olduğu belirtilmiştir.

 

            Söz konusu düzenleme ile, makine ve ekipmana ilişkin  sözleşme giderleri içinde yer alacak amortisman giderlerinden ayrı ve yeni bir gider kalemi teklif fiyata dahil edilmemektedir. Belirtilen giderlerin % 3 lük sözleşme ve genel idari giderler içinde yer alacağı, hem idare hem de isteklilerce bilinmektedir.

 

            Bununla birlikte, % 3 lük sözleşme ve genel idari giderler teklif fiyatın dışında bir gider kalemi değildir. Amortismana tabi kıymetlere ilişkin giderlerin teklif fiyata dahil giderler arasında ayrıca sayılmış olması; % 3 sözleşme ve genel idari giderlerin dışında ayrıca bu kıymetlere ilişkin gider öngörüldüğü  ve böylelikle mükerrer bir gider oluşturulduğu anlamına gelmeyecektir. Yapılan bu düzenlemeyle, amortismana tabi kıymetler için ayrıca bir gider öngörüldüğü sonucuna varılamayacağından, söz konusu düzenleme teklif verilmesine ve teklif fiyatının belirlenmesine engel olacak nitelikte değildir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin ekinde, “Temizlikte Kullanılan Makinelerin Teknik Özellikleri” başlığı altında Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, cila makinesi, Akülü Otomat (Zemin Temizleme Makineleri), Sıcak-soğuk basınçlı su makinesi(frank) ve Binicili Akülü Temizlik Aracına ait özellikler sıralanırken söz konusu makinelerin ağırlığı, genişliği gibi hususlara yer verilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde de söz konusu makineler sayılarak, bu makinelerin yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmadığı açıkça belirtilmiştir.

 

            Ayrıca, işin sağlıklı yapılabilmesi için makinelerin boyutlarının ağırlığının o yerin özelliğine göre belirlenmesinin işin bir parçası olduğu açıktır. Temizlik yapılacak alana sığmayan bir makine veya makinelerin ağırlığını kaldıramayacak bir zeminde şartları taşımayan makinelerle temizlik yapılmasının imkansız olduğu açıktır. İdare tarafından makinelerin teknik özellikleri belirlenirken, hizmetin verileceği yerler olan tramvay, hafif metro, teleferikler, İstanbul Metrosu araç ve istasyonlarının mobilyalarının mimari yapısı, yolcu yoğunluğuna rağmen en az rahatsızlık verecek şekilde verimli çalışma, raylı toplu taşıma araçlarının iç yapısı, taban-koltuk yüksekliği, depo alanlarında park edilebilme gibi faktörler göz önünde bulundurularak hazırlandığı anlaşılmıştır.

 

            Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasına konu husus, işin uygun makinelerle yapılabilmesini teminen hazırlandığı anlaşıldığından, söz konusu düzenleme teklif verilmesine engel oluşturacak nitelikte değildir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masrafların belirlendiği 26.3 üncü maddesinde, “idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yer alan makine ve ekipman giderleri ile ihale konusu işin yerine getirilmesine ilişkin tüm temizlik sarf malzemesi giderleri,” olarak belirtilmiştir. İşin yerine getirilmesine ilişkin tüm temizlik sarf malzemesinin ise Teknik Şartnamenin L maddesinde “isteklilere fikir vermek için düzenlenen kullanılacak temizlik sarf malzemeleri ve bunların miktarlarına ilişkin liste, teknik şartnamenin ekinde  yer almakta olup, yüklenici  liste ile sınırlı olmaksızın, işin teknik şartnameye uygun yapılması için gerekli tüm malzemeyi temin edecektir.” denilmekte ve Teknik şartnamenin eklerinin yer aldığı N maddesinde de kullanılacak temizlik ve sarf malzemeleri sayılmaktadır.

 

            Ayrıca aynı teknik şartnamenin E ve F maddelerinde de temizlik işlerinin nasıl yapılmasının gerektiği ve hangi özellikte malzemelerin kullanılmasının gerektiği belirtilmiş olduğundan, idarenin rekabet şartlarını iyileştirmek kastıyla örnek olarak verdiği temizlik sarf malzemesi listesinin kendi aleyhine kullanılmasının hakkaniyetle bağdaşmayacağı açıktır. Bu nedenle yapılan düzenlemenin teklif verilmesini engelleyecek bir unsur taşımadığı, yapılan düzenlemenin, işin yapılacağı alanları tanımayan, gelip görme fırsatı yakalamadan ihaleye katılmak zorunda kalan isteklilere fikir vermek ve iddianın tam aksine rekabeti artırmak amacıyla hazırlandığı kanaat ve sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin bu iddiası, şikayete konu ettiği ve 1 inci şikayet konusu olarak ele aldığımız husus ile tamamen çelişmektedir. 1 inci şikayet konusunda makine ve ekipmanlara ilişkin giderlerin sözleşme ve genel idari giderler içinde yer alması gerektiğinden teklif fiyata dahil edilmemesi gerektiğini, şikayete konu bu husus ta ise, bunların teklif fiyata dahil giderler arasında sayılmamasının mevzuata aykırı olduğunu iddia edilmektedir.

 

            Diğer taraftan, teknik şartname eki temizlikte kullanılacak makine ve ekipmanların teknik özellikleri bölümünde sıcak-soğuk basınçlı su makinesi (frank) için bar basıncının 150, elektrik tüketiminin vatt/saat 7500, voltajının triafaze ve motorunun da elektrikli veya dizel seçenekli olarak belirtildiği görülmektedir. Sayılan özelliklerden de anlaşılacağı üzere idare tarafından isteklilere dizel motor ya da elektirikli çalışan makine kullanabilme seçeneği sunulmuştur.

 

            Ayrıca, idare temizlikte kullanılacak makineleri sayarken, bu makineleri kendisinin kullanımına değil istekli tarafından işin yürütülmesi sırasında kullanılacağının özellikle belirtilmesine gerek yoktur. Doğal olarak makinelerin çalıştırılması ve bu çalıştırma sırasında yapılacak giderlerin de yükleniciye ait olacağı açıktır. Bu durumun ayrıca belirtilmesine gerek olmamakla birlikte idare tarafından idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde de belirtilmiştir. Şikayetçinin de 26.3 üncü maddesini doğru algıladığı gibi bu giderler teklif fiyatın bileşenleri arasında yer alan sözleşme ve genel idari giderlerden karşılanması gerektiğinden söz konusu makinelerin kullanılmasında kullanılacak yakıt giderlerinin ayrıca teklif fiyata dahil giderler arasında sayılmasına da gerek bulunmamaktadır.

 

            Bu giderlerin teklif fiyata nasıl yansıtılacağı da Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b. Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı bölümünde  hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıkça belirtilmiştir.

 

            Dolayısıyla, şikayete konu makine seçiminde tercihin dizel motor seçeneğinden yana kullanılmış olması durumunda bile kullanılacak yakıta ilişkin gider sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alıp önemli bir teklif bileşeni olmadığından, teklif fiyata dahil masraflar içerisinde düzenlenmemesi mevzuata aykırı değildir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul