• Karar No: 2007/UH.Z-2101
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :77
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2101
Şikayetçi:
 Enmot Endüstri Mak. Servis San. ve Tic. Ltd. Şti., Seyrantepe Mahallesi Altınay Cad. Çaltı İş Merkz. Nu:29 K.6 Kağıthane/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kağıthane Belediye Başkanlığı, Sadabat Hizmet Binası İmrahor Caddesi 34406 Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.05.2007 / 14261
Başvuruya konu ihale:
 2007/25698 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Araç, İş Makinesi, Alet ve Ekipmanların Tamir ve Bakımı Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 08.11.04.0203/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kağıthane Belediyesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’nce 02.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Araç, İş Makinesi, Alet ve Ekipmanların Tamir ve Bakımı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Enmot Endüstri Mak. Servis San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.05.2007 tarih ve 14261 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında istenilen belgelerin asılları veya onaylı örneklerinin sunulması gerekirken bu belgelerin fotokopilerinin sunulduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Muhtelif Araç, İş Makinesi, Alet ve Ekipmanların Tamir ve Bakım Hizmet Alım İşi ”, fiziki miktar ve türü “Muhtelif 65 Adet Araç, İş Makinesi, Alet ve Ekipmanların Tamir ve Bakım Hizmet Alım İşi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, bu tekliflerden başvuru sahibinin teklifinin de içinde bulunduğu ikisinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve isteklilerden teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenildiği tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin  09.04.2007 tarihinde 6819 sayı ile idare kayıtlarına alınan açıklama yazısında; ihale konusu hizmet işinde kullanılması öngörülen yedek parça ve sarf malzemelerinin ilgili firmalar ile sürekli çalışıldığı için %15-20 oranında iskontolarla temin edilebildiği, halihazırda bu malzemelerden lastik, akü, filtre, yağ, makas, eksoz malzemeleri, hortum ve bağlantıları, araç markalı yedek parçalar ve atölye ihtiyaçlarına ait yedek parça ve sarf malzemelerinin stoklarında bulunduğu ve stoklarda bulunan bu malzemelerin alış faturalarının yazıları ekinde sunulduğu belirtilmiştir.

 

İstekli tarafından yapılan bu açıklama ve ekinde yer alan faturaların ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda; açıklama ekinde yer alan faturaların fotokopi olduğu, asıl olmayan veya üzerinde aslına uygunluğunu gösteren bir onay veya şerh taşımayan fotokopilerin geçerli belge olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle istekli tarafından yapılan açıklamanın kabul edilmediği ve teklifinin reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 37 nci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler.” hükmüne yer verilmiş ve idari şartnamenin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 7.5. maddesinde de buna paralel bir düzenlemenin yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde, ihale komisyonunun belirtilen hususlarda isteklilerce “belgelendirilmek” suretiyle yapılan yazılı açıklamaları değerlendireceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemeler dikkate alındığında, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunulan belgelerin, idareler tarafından “aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin” istenilmesi gerektiği belirtilen belgeler arasında olduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu fatura ve proforma faturaların fotokopi olduğu gerekçesiyle reddedilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul