En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2113
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :37
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2113
Şikayetçi:
 Bekir Çelik, Mimar Sinan Mah. Alpaslan Bulvarı No: 55 Atakum / SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Atakum Belediye Başkanlığı,Atakum / SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.06.2007 / 16470
Başvuruya konu ihale:
 1- 2006/25404 İKN’ li Esenevler Mah. Nişantaşı Sok. İsmet İnönü Bulvarı Arasında Kalan Muhtelif Sokaklarda Parke Taş, Karo Taş, Bordür, Oluk Taşı Yol ve Kaldırım Yapım İşi, 2- 2006/71780 İKN’ li Mimar Sinan Mah. Esinti Sok. Semt Parkı Yapım İşi, 3- 2006/ 73821 İKN’ li Esenevler Mah.Bornova Sok. Semt Parkı Yapım İşi, 4- 2006/74772 İKN’ li Mimar Sinan Mah. Aynalı Kavak Sok. Semt Parkı Yapım İşi, 5- 2006/78977 İKN’ li Atakum Belediyesi Cumhuriyet Mah. Doğuş Sok. Semt Parkı Yapım İşi, 6- 2006/85110 İKN’ li Mimar Sinan Mah. Atatürk Bulvarı Üst Servis Yolu Yapım İşi, 7- 2006/178608 İKN’ li Muhtelif Mahallelerde Karo Kaldırım ve Parke Taş Yol Yapım İşi,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 06.04.21.0157/2007-24 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Samsun Atakum Belediye Başkanlığınca 2006 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde yapılan 7 adet yapım ihalesine ilişkin olarak Bekir Çelik´ in 07.06.2007 tarih ve 16470 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde;

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

Başvuru sahibinin, ihale onayı ile başlayıp sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan ihale sürecine ilişkin olmayan, ihale sözleşmesi imzalandıktan sonraki bir aşama olan, uygulama aşamasında oluşan işlemlere ilişkin 3 üncü, 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci iddiaları olmak üzere toplam 8 iddiası ile ilgili başvurunun görev yönünden reddine ve ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Başvuru sahibinin 1 inci, 2 nci, 5 inci ve 12 nci iddiaları olmak üzere toplam 4 iddiası ile ilgili olarak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve idarenin iradesi belli olmadığından, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan İdareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Samsun Atakum Belediye Başkanlığının 2006 yılında yapmış olduğu ihalelerde,

 

 1- Yaklaşık maliyetlerin afaki tespit edildiği,

(Yaklaşık maliyetlerin tespitinde metrajların kesin ölçülere göre yapılması, kaldırım gibi yapım işlerinde sokak isimlerinin değil, sokakların en, boy, varsa imalatın kalınlığının belirtilmesi gerektiği,)

 

2- İhale edilen işlerin uygulama projelerinin olmadığı, sadece elle çizilen basit avan projelerle ihaleye çıkıldığı,

 

3- İhale onayından hemen sonra keşif artışlarına gidilerek ihale kapsamında bulunmayan imalatların ilave edilerek ihaleyi alan firmaya avantaj sağlandığı,

 

4- 4734 sayılı Kanunun 22/d ve diğer maddeleri gereği yapılan kaldırım, yol yapım ihalelerinde; yaklaşık maliyet hesabındaki keşfe göre, imar planı üzerinde renkli kalemle çizilerek işaretleme yapıldığı, istihkak ödemelerinden önce veya sonra işyerinde imalat ölçüsü yapılmadığı,

İmalatlara ait metraj, yeşil defter ve ataşman tutulmadığı, ihale bedeli kadar imalat yapılıp yapılmadığı tespit edilmeden ödemelerin yapıldığı,

 

            5- 2006 yılında yapılan 7 adet yapım ihalesinin tamamının tek firmaya (Rey-Can İnşaat) verildiğinin, 2006 yılı Belediye Meclisi Denetleme Komisyonu Raporunda liste halinde açıkça belirtildiği, bu ihalelerin % 50’ sine tek bir firmanın iştirak ettiği ve %10 tenzilatın altında ihale edildiği,

 

6- İhaleyi alan firma sahibi Besim Özbilge’ nin iş bitirme ile ihaleye geldiği, kendisinin Artvin İlinde bulunduğu, işyerine gelmediği, bir partinin il başkanlığını yaptığı, iş bünyesinde uzman teknik eleman bulundurulmadığı, öz yeğeni Yavuz Can tarafından tek imza vekaletle yürütüldüğü, yapılan imalatların çok kısa sürede deforme olup bozulduğu, kullanılan karo taşları ve bir çok malzemenin TSE standartlarında olmadığı, yaptırılan testlerde % 50 mukavemet sağlandığı,

 

7- 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesiyle yaptırılan bazı imalatlarda şartnamelerin açık ve net yazılmadığı, örneğin Yeşildere duvar yapım işinde sadece beton miktarının yazıldığı, şartname konulmadığından duvar boyunun görülemediği, sadece duvar kesiti yapıldığı, bu fiyatın içinde nelerin yer aldığı (kalıp, demir, beton vb.) gibi imalatların yazılmadığı, asfalt yama işinde miktarın belli olduğu, ancak ölçülerin belli olmadığı, sokak isimleriyle geçiştirildiği, sokak boylarının ve yama yapılacak alanın metrekare olarak belirlenmesi gerektiği,

 

8- Kaldırım yapımlarında taban malzemesinin, ocak malzemesi olarak uzak yerlerden nakliye ödenerek analiz yapıldığı halde hemen yanından belediye araçları ile deniz kumu getirilerek yapıldığının tespit edildiği (Örnek : Vadiler Sokak),

 

            9 -Alt yüklenici Ses İnşaatın da aynı kişilere ait paravan şirket olduğu,

 

            10- İhaleyi yapan - denetleyen ve kontrol edenlerin aynı kadro aynı elemanları  olduğu, Belediyede birçok uzman mühendis ve mimar bulunduğu halde bu üçlüye dahil edilmediği, bir çok işin kabulünün yapılmadığı,

 

            11- İdari Şartnamenin sözleşme dosyasına imzalı olarak konulmadığı, istenildiğinde imzalanarak verildiği,

 

                12-  Dosya satış fiyatlarının kasti olarak çok yüksek tutulduğu, rekabetin azaltıldığı, 89.000 YTL lik ihale dosyası 500 YTL ye satılırken, 460.000 YTL’ lik ihale dosyasının 100 YTL’ ye satıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

             Başvuru dilekçesinde yer alan, “ihale onayından hemen sonra keşif artışlarına gidilerek ihaleyi alan firmaya avantaj sağlandığı, istihkak ödemelerinden önce veya sonra işyerinde imalat ölçüsü yapılmadığı, imalatlara ait metraj, yeşil defter ve ataşman tutulmadığı, ihaleyi alan firma sahibinin işyerine gelmediği ve işin başında uzman teknik eleman bulundurulmadığı, kaldırım yapımlarında taban malzemesi için uzak ocaklardan malzeme getirilmiş gibi nakliye ödendiği, ancak hemen yanından belediye araçları ile deniz kumu getirildiği, alt yüklenici Ses İnşaatın da aynı kişilere ait paravan şirket olduğu, ihaleyi yapan, denetleyen ve kontrol edenlerin aynı elemanlar olduğu, İdari Şartnamenin sözleşme dosyasına imzalı olarak konulmadığı, istenildiğinde imzalanarak verildiği” yönündeki başvuru sahibinin 3 üncü, 4 üncü, 6 ncı, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci iddiaları olmak üzere toplam 7 iddiasının; ihale onayı ile başlayıp sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan ihale sürecine ilişkin olmadığı, ihale sözleşmesi imzalandıktan sonraki bir aşama olan, uygulama aşamasında oluşan işlemlere ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

            “4734 sayılı Kanunun 22/d maddesiyle yaptırılan bazı imalatlarda şartnamelerin açık ve net yazılmadığı” yönündeki başvuru sahibinin 7 nci iddiasının ise; 4734 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde ihale usulleri arasında sayılmayan ve aynı Kanunun 22 (d) maddesi gereğince “doğrudan temin” yoluyla yapılan ve de hangi imalatlara ilişkin olduğu belirtilmeyen işlemlere ilişkin olduğu anlaşılmıştır.      

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ve “ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan ihale sürecine ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak” görevi bulunmaktadır. Bu itibarla, sözleşmesinin uygulanması aşamasında oluşan işlemlere yönelik iddialar ile 4734 sayılı Kanunun 22 (d) maddesi gereğince “doğrudan temin” yoluyla yapılan işlemlere yönelik iddialar ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvuru sahibinin, 3 üncü, 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci iddiaları olmak üzere toplam 8 iddiasına ilişkin olarak başvurunun görev yönünden reddine ve ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul