• Karar No: 2007/UH.Z-2251
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :121
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2251
Şikayetçi:
 Al-Sin Özel Güvenlik ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Ekinciler Caddesi Devran Apt. A Blok Nu:3/8 Ofis DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Saim Çıkrıkcı Caddesi Nu:59 35720 Bozyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17663
Başvuruya konu ihale:
 2006/131727 İhale Kayıt Numaralı “Yıllık (12 Aylık) Güvenlik Hizmeti İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 08.13.40.0196/2007-46 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 31.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yıllık (12 Aylık) Güvenlik Hizmeti İhalesi ihalesine ilişkin olarak Al-Sin Özel Güvenlik ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 19.06.2007 tarih ve 17663 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun süre yönünden reddine, iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın ortaklar kurulu kararı ile unvan değişikliği, sermaye artışı, amaç ve konu değişikliği ile tadil tasarısı yaptığı, ancak bu tadil tasarıları ve devirleri yapılmadan önce anılan firmanın sosyal güvenlik prim borcu olduğu, unvan değişikliği nedeniyle borçlar sona ermeyeceğinden ve bu nedenle anılan firmanın ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olduğundan bu firma ile sözleşme imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 12.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 18.03.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 19.06.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca ihale üzerinde bırakılan firma ile 31.05.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı görülmüştür.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İtirazen şikayet süresi geçtikten sonra Kuruma yapılan başvuruda, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul