En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2241
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :106
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2241
Şikayetçi:
 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Hastaneler Cad. 21400 Dağkapı/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14875
Başvuruya konu ihale:
 2004/12901 İhale Kayıt Numaralı “Mutfak-Mama Mutfağı ve Yemek Dağıtım Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 08.12.19.0102/2007-42 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 11.03.2004 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mutfak-Mama Mutfağı ve Yemek Dağıtım Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın 22.05.2007 tarih ve 14875 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gönderilen 26.04.2007 tarih ve 2006/10203 sayılı  yazı ekinde yer alan Turgay Güven isim ve imzası taşıyan ihbar dilekçesinde yemek hizmeti alımı ile ilgili olarak özetle; Dr.Misbah Ekinci’nin Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine Başhekim olduktan sonra yanına Hastane Müdürü Sedat Gülerer ve Dr. Nihat Şengal’i alarak rant şebekesi oluşturduğu, yaptıkları ihalelerin tümünün önceden planlanıp adrese teslim anlayışı ile yapıldığı, Hastanenin yemek ihalesinin de yine adrese teslim metodu ile Vurallar firmasına verildiği, Vurallar firmasının 2005-2006 yıllarında çalışanların SSK Primlerinin çoğunu yatırmadığı, eksik eleman çalıştırdığı halde Muayene Komisyon Başkanı Sedat Gülerer ve Başhekim Misbah Ekinci’nin işi teslim aldığı, Vurallar firmasına ödemeyi tam yaptıkları, 2005 yılı yemek ihalesini alan firmanın teknik şartnamede belirtilen parmak okuma ve güvenlik cihazını kurması lazım iken kurmadığı, aylarca sonra çok konuşulması üzerine sağır sultan duyduktan sonra alındığı, ancak Hastane yönetiminin sesini bile çıkarmadığı, 2005 yılında yemek hizmetleri özelleştirilmesi üzerine 2005 yılının yemek ihalesini Turnam firmasının kazandığı,  ihale yapıldıktan sonra birinci en az teklifi veren Turnam firmasında ihale kalmıştır denildiği, fakat gece Hastane Müdürü Sedat Gülerer ve Nihat Şengal’in Turnam firmasının dosyasından bir evrakını çaldığı ve ertesi gün Mahmut Vural’ın Turnam firmasının şu evrakı eksiktir diye itirazda bulunduğu, şikayet üzerine evrakların tekrar incelendiği, gerçekten de evrakların uçup yok olduğu, Turnam firmasının yetkilisinin ben bu evrakları Noter huzurunda tamamlattım ihale salonun da herkesin gözü önünde bütün evraklarım incelendi hiçbir eksik yoktu sizler gece benim evrakımı çalmışsınız dediği, Hastane Başhekimliğine şikayet dilekçesi verdiği, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını söylediği, bunun üzerine Hastane Müdürü Sedat Gülerer’in Mahmut Vural´ı hemen çağırıp gel bu adamı memnun et yoksa hepimiz yanarız  dediği, Mahmut Vural’ın Turnam firmasının yetkilisine  60 milyar vermesi üzerine Turnam firmasının da Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etmekten vazgeçip ve Hastaneye verdiği itiraz dilekçesinin de iptalini istediği, yemek ihalesinde kanunen iş bitirme belgesi aranması şartı olmasına rağmen Mahmut Vural için iş deneyim belgesi şartının aranmadığı, Mahmut Vural iş deneyim belgesi sahibi olduktan sonra bütün yemek ihalelerinde iş deneyim belgesi arandığı, hastalara bir yemek verilip iki yemek verilmiş gösterildiği, 2005-2006 yılında yatan hasta sayısının ve hastane çalışanlarının sayısının çok, çok üzerinde yemek verilmiş gösterildiği, izinli, raporlu hastane çalışanlarının hepsine yemek verilmiş gösterildiği, halen çalışanlardan izinli ve raporlu olanların Hastane de yemek yenmiş gibi gösterilerek yemek firmasına fazladan verilen paraları sonradan firmadan alarak Hastane Müdürü Sedat Gülerer, Başhekim Misbah Ekinci ve Nihat Şengal’ın aralarında paylaştığı, yemek ihalesi şartnamesinde gıda üretim belgesi şartı aranmasına rağmen Mahmut Vural’ın gıda üretim belgesi olmadığı için ihalenin iptal edildiği, Başhekim Misbah Ekinci’nin görevini kötüye kullanarak ve Kanun ve Yönetmelikleri çiğneyerek gıda üretim belgesi olmayan Mahmut Vural’ın Vurallar Yemek firmasına 2 aylık pazarlık usulü ile menfaat karşılığında verdiği, yemek firmasının yemekleri Çocuk Hastanesinde pişirdiği ve Hastanenin suyunu ve elektriğini kullandığı, oysa aynı Hastane daha önce SSK Hastanesi iken yemek firması için elektrik ve su saatlerinin mutfağa konularak, firmanın kullandığı elektrik ve su parasını kendisinin ödediği, SSK Hastanesinden Çocuk Hastanesine geçen teknisyenin Hastane Müdürü Sedat Gülerer’e neden  mutfakta kullanılan elektrik ve su parasını firmaya ödetmiyorsunuz demesi üzerine teknisyene kızarak sen işine bak o senin işin değil dediği, yemek ve temizlik ihalelerinin 2 şer aylıklarla devamlı doğrudan pazarlık usulü ile Vurallara verildiği, ödemelerde de hastaneye iş yapan müteahhitler arasında kayırmalar yapıldığı, Vurallar şirketine ödemelerin hemen yapıldığı, firmanın işçilerin alacağını hemen ödemesi gerekirken Banka da Repo da tuttuğu, böylece verdiği rüşvetin bir kısmını işçinin sırtına yüklediği, Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde rekabeti sağlamak için çeşitli firmalara davetiye çıkarılması yasal bir zorunluluk olduğundan bunlar sadece Mahmut Vural’ın firmalarına davetiye yollayarak ihaleleri yaptığı, rekabet olmadığı için yüksek fiyatlara ihale verilerek Devlet zarara uğratıldığı, bu durumun özellikle temizlik ve yemek ihalelerinde yapıldığı, Vurallar, Başer, KraI ve Baytekin temizlik firmalarının Mahmut Vural’ın firması olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İnceleme konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin 05.04.2004 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

                İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                   Üye 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul