En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2185
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :41
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2185
Şikayetçi:
 Hafızlar Otomotiv Lastik Akaryakıt Gübre İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Adana-Kayseri Yolu Üzeri Polis Okulu Karşısı - NİĞDE
 İhaleyi yapan idare:
 Erkilet Belediyesi Başkanlığı, G. Emir Yıldırım 4 38170 - Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15385
Başvuruya konu ihale:
 2007/31598 İhale Kayıt Numaralı “2 Adet Kamyon Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 07.03.70.0165/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erkilet Belediyesi Başkanlığı’nca 16.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Adet Kamyon Alımıihalesine ilişkin olarak Hafızlar Otomotiv Lastik Akaryakıt Gübre İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.05.2007 tarih ve 15385 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif mektubu ekinde sundukları bazı belgelerin fotokopi ve onaysız olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu hususun belge eksikliği olarak değerlendirilip belge tamamlatma kapsamında tamamlatılması gerekirken tamamlatılmadığı, ayrıca ihalede zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenmediği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile yapılan sözleşmenin de usulüne uygun olarak imzalanmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin belgelerin sunuluş şeklini düzenleyen 30 uncu maddesinde, idarelerce belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin isteneceği, idarelerce aslı ibraz edilip de “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen belgelerin de kabul edileceği hükmü yer almaktadır. İdarece hazırlanan idari şartnamenin belgelerin sunuluş şeklinin düzenlendiği 7.5 maddesinde de yukarıda anılan hükme paralel düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            İdare başvuru sahibinin teklifini teklifi ekinde sunduğu sicil gazetesi, imza sirküsü, sicil kayıt sureti, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ve vekaletnamenin fotokopi olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmıştır. Başvuru sahibi ise şikayet dilekçesinde bu eksikliğin belge eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğini iddia etmekle söz konusu belgelerin fotokopilerini sunduğunu kabul etmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun 36 ncı ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinde, ihale dokümanında istenildiği halde sunulmayan belgelerin sonradan tamamlatılamayacağı, ancak sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan belgeler incelendiğinde, başvuru sahibinin sunmuş olduğu sicil gazetesi, sicil kayıt sureti, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi üzerinde noter onayı veya aslının idarece görüldüğüne dair herhangi bir şerhin bulunmadığı, anlaşılmaktadır. Bu kapsamda fotokopisi sunulan belgeler hiç sunulmamış sayılacağından bu belgelerin sonradan tamamlatılma imkanı da bulunmamaktadır.

 

2) Başvuru sahibi ayrıca ihalede zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenmediğini ve yukarıda belirtilen eksiklikler nedeniyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaksa bunun mali teklifin açıklanmadan önce yapılması gerektiğini iddia etmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 36 ncı ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde, ilk oturumda ihale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulacağı, ihale komisyonunun teklif zarflarını alınış sırasına göre inceleyeceği, 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarfların bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmayacağı, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılacağı, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği ve istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanacağı, bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeyeceği, teklifi oluşturan belgelerin düzeltilemez ve tamamlanamayacağı, teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturumun kapatılacağı, Kamu İhale Genel Tebliğinde de ihale dokümanında istenildiği halde sunulmayan belgelerin sonradan tamamlatılamayacağı, ancak sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihaleye teklif veren isteklilerin tutanakla tespit edildiği, her ne kadar Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan standart forma birebir uymamakla beraber ihale tarihi ve saati itibarı ile aynı bilgileri içeren belge kontrol tutanağının düzenlendiği ve düzenlenen tutanakta başvuru sahibi ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin idari şartnamede istenen belgeleri sunduğu görülmektedir.

 

Yukarıda anılan düzenlemeden, ihalede ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği ve istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanacağı, bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeyeceği anlaşılmaktadır. Bu durumda teklif mektubu ve geçici teminat mektubu dışındaki belgelerin usulüne uygun olup olmadığı ilk oturumdan sonraki oturumda kontrol edileceğinden ve ilk oturumda teklif fiyatları açıklanması gerektiğinden idarece teklifin açıklanmasında ihale mevzuatı açısından bir aykırılık bulunmamaktadır.

 

3) İhale yetkilisinin 18.04.2007 tarihinde onaylaması ile kesinleşen ihale kararının aynı tarihte postaya verildiği ve başvuru sahibine 21.04.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibinin idareden 09.05.2007 tarihinde kayıtlara alınan 21.04.2007 tarihli dilekçe ile teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi hakkında açıklama talebinde bulunduğu, idarenin 27.04.2007 tarihli yazı ile teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesini bildirdiği ve yazının başvuru sahibine 02.05.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibinin idareye 09.05.2007 tarihinde kayıtlara alınan 02.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazda bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ise 04.05.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri ve ihale süreci birlikte değerlendirildiğinde, idare ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında 04.05.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uygun olarak imzalandığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 2 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı 1 isteklinin teklif verdiği göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul