• Karar No: 2007/UH.Z-2218
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :82
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2218
Şikayetçi:
 Durak Tem Güv. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Ali Emiri 6. Sokak Azizoğlu Apt. A Blok Nu 1/3 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Belediye Başkanlığı, İhsaniye Mahallesi Zeytinli Bahçe Caddesi Nu 92 33070 Akdeniz/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.05.2007 / 15754
Başvuruya konu ihale:
 2007/29189 İhale Kayıt Numaralı “01/07/2007-31/12/2007 Tarihleri Arası Kent Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.06.2007 tarih ve 08.11.99.0163/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Belediye Başkanlığı tarafından 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “01/07/2007-31/12/2007 Tarihleri Arası Kent Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Durak Tem Güv. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.05.2007 tarih ve 15754 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanının idarece 1.500,00 YTL karşılığında satıldığı, bu durumun doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacağına dair 28 inci maddesine aykırı olduğu,

 

2) İşin yürütülmesinde kullanılacak makine ekipmanın en az % 50 sinin isteklilerin kendi malı olması gerektiğine dair yapılan düzenlemenin de rekabetin oluşmasını engellediği ve katılımı daralttığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İhale onay belgesinde, ihale ilanı ve idari şartnamedeki düzenlemelerde ihale dokümanı satış bedelinin 1.500,00 YTL olduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde; “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükmü uyarınca, doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilecektir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından idareye bu konuda başvuruda bulunulmuş olup, idarece verilen 10.05.2007 tarihli cevap yazısında; şikayetçi tarafından ihale dokümanı satın alındığına göre satış bedelinin rekabeti engellenmediği ifade edilerek iddia yerinde bulunmamıştır.

 

          İhale konusu işin herhangi bir projeyi kapsamadığı ve ihale dokümanının 38 sayfadan oluştuğu, söz konusu ihalede 3 adet doküman satın alındığı, ihaleye 2 isteklinin katıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, Kanunun temel ilkeleri arasında yer alan rekabet ilkesine aykırı bir durum oluştuğu, idarece doküman satış bedeli olarak basım maliyetinin çok üstünde bir fiyatın (1.500,00 YTL) belirlenmesinin teklif maliyetlerini artıracağı, ihaleye katılımı daraltacağı ve  bu durumun anılan Kanunun 5 ve 28 inci maddelerine aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin385 personel 18 adet Çöp Toplama, 1 adet Mini Yol Süpürme, 1 adet Konteyner Yıkama, 2 adet Hizmet, 1 adet Servis ve 1 adet Vakumlu Yol Süpürme Araçları ile Kent Temizliği,” hizmeti olduğu belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihaleye katılabilmek için istenen makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin belirtildiği idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “İstekliler 13 adet 13 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunu, 1 adet Konteyner Yıkama Aracını, 1 adet Mini Yol ve Kaldırım Süpürme Aracını, 2 adet Hizmet Aracını, 4 adet Çift Kabinli Pick-up aracını, 1 adet en az 23 kişi kapasiteli servis aracını işin başından sonuna kadar Teknik Şartnamede belirtilen şartlar doğrultusunda temin edeceğini ve faal olarak çalıştıracağına dair Noter Taahhütnamesi vereceklerdir.

İstekli tarafından temin edilecek araçların özellik arz etmesi ve piyasada zor bulunması nedeni ile çift kabinli Pick-Up, Servis ve Hizmet Araçları hariç diğer araçların en az %50 si isteklinin kendi malı olacaktır.

Geriye kalan Çift kabinli Pick-Up, Servis ve Hizmet Araçları hariç diğer araçlar için İstekliler Noter onaylı kiralama taahhüt sözleşmesi vereceklerdir.İstekli tarafından temin edilecek ve isteklinin kedi malı araçların tamamı en fazla 5 yaşında olacaktır.

İsteklinin kendi malı olan makine,tesis ve ekipman; fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman ve araç için ise,noter onaylı taahhütnamenin idareye ibraz edilmesi gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya kiralama hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda kira sözleşmesi eklemek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiği belgelenmeli şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. Konsorsiyumlarda, makine, tesis ve diğer ekipman, işin uzmanlık gerektiren kıs imlan göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.”

 

İlanın 4.3.2 nci maddesinde; “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İstekliler 13 adet 13 m3 Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet Konteyner yıkama aracını,1 adet Mini yol ve kaldırım süpürme aracını, 3 adet hizmet aracı, 4 adet çift kabinli pick-up ,1 adet en az 23 kişi kapasiteli servis aracını işin başından sonuna kadar teknik şartnamede belirtilen şartlar doğrultusunda temin edeceğini ve faal olarak çalıştıracağına dair noter taahhütnamesi vereceklerdir.”
düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde işin yürütülmesinde kullanılacak araçların sayıldığı bunlar arasında araçların 6 adedinin idareye, 22 adedinin de yükleniciye ait olduğu hususu düzenlenmiştir.

 

Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin yürütülmesinde 18 adet Çöp Toplama aracı istenirken,  7.3.2 nci maddesinde 13 adet 13 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu istenilmesinin ayrıca, ilanın 4.3.2 nci maddesi ile 7 nci maddesinde 4 adet çift kabinli pick-up istenilirken ilanın 2 nci maddesinde bu araçların yer almadığı,  şartnamenin 2 ve 7 nci maddesinde 2 adet Hizmet aracı istenirken,  ilanın 4.3.2 nci maddesinde 3 adet hizmet aracı istenildiği, teknik şartnamenin 19 uncu maddesindeki düzenlemenin ise ilan ve idari şartnameden farklı olduğu, söz konusu düzenlemelerin hem çelişki oluşturduğu hem de ihale dokümanının birbirine uygun düzenlemeler içermesi gerektiği hükmüne amir Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine açıkça  aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir...” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihalede idarenin ihale konusu hizmetin yürütülmesi için gerekli gördüğü toplam 13 adet 13 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (idari şartnamenin 2 nci maddesinde sayı 18 olarak belirlenmiştir.) ile Çift kabinli Pick-Up, Servis ve Hizmet Araçları hariç diğer araçların en az % 50 si için isteklinin kendi malı olma şartı getirildiği, araçların kendi malı olduğuna ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen belgelerin ve taahhüt edilerek temin edilecek  araçlara ilişkin olarak da noter tasdikli taahhütnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında istenildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi ihale konusu işte ihtiyaç duyulan araçlardan en az % 50 sinin isteklinin kendi malı olması şartının getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiası ile idareye şikayet başvurusunda bulunmuş, idarece söz konusu başvuruya verilen 10.05.2007 tarihli cevap yazısında; İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde isteklilerin listede belirtilen araçlardan  çift kabinli Pick-Up, Servis ve Hizmet Araçları hariç diğer araçların ileride sıkıntı olmaması, hizmetin aksamaması, kamunun zarara uğramaması gibi sebeplerle, bu araçların  özellik  arz etmesi ve piyasada zor bulunması nedeni ile en az %50 si isteklinin kendi malı olması gerektiği” belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde rekabet ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ihale konusu işte kullanılacak makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hüküm altına alınmıştır. Yine anılan madde gereğince isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edileceğinden, ihaleye katılım aşamasında istekliler tarafından söz konusu malzeme-ekipmanın yukarıda belirtildiği şekliyle kendi malı olduğu hususunun tevsik edilmesinin katılım şartlarını zorlaştırıcı ve sınırlayıcı nitelikte olabileceği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; idari şartname ve ihale ilanında bu konuda yapılan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olmaması sebebiyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine, araçların “kendi malı” olarak istenilmesi sebebiyle de 44 üncü maddesine uyarlık bulunmadığından,  başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin “Yüklenici Malı Araçlar” başlıklı 31 inci maddesinde hizmet aracı olarak 2 adet otomobil yer almaktadır. Araçların çalışma esaslarının düzenlendiği 33 üncü maddesinde ise hizmet aracının günde 10 saat toplam 160 gün çalışacağı, araçların çalışması ile ilgili fiyat farkı verilmeyeceği belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı VIII-G maddesinde; “…Hizmetin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın ne kadar yol katedeceğine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılacaktır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

          Mevzuat uyarınca özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde hizmetin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik hizmetinin yerine getirilmesine ilişkin olarak bir araca gerek duyulması halinde söz konusu aracın ne kadar yol katedeceğine ilişkin düzenleme yapılması gerekmektedir. Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII-G maddesinin özel güvenlik hizmet alımı ihalelerine ilişkin düzenlemeleri içerdiği anlaşılmaktadır.

          Bununla birlikte; şikayet konusu “Kent Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli Hizmetleri İşi” ihalesinde  işin niteliğinden bağımsız olarak 2 adet hizmet aracının istekli tarafından temin edilerek idareye tahsis edilmesinin istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2- İşe ait ihale ilanının 4 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.4 üncü maddesi; “Bu ihalede benzer iş olarak , Kent Temizliği, Süpürülmesi, Çöplerin Toplanması ve Toplanan Çöplerin Depolama Alanına Nakli İşleri bir bütün olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu iş bünyesinde yer alan çöp toplama ve nakli işleri, benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak görüldüğünden, idarece benzer iş olarak, söz konusu işlerin tamamının beraber yapılmış olarak istenilmesi anılan mevzuat hükmüne aykırılık teşkil ettiği gibi, ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edilen, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul