• Karar No: 2007/UM.Z-2190
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :48
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2190
Şikayetçi:
 Grup H.E.R. Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Koza Sokak 49/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, 06500 Beşevler /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14962
Başvuruya konu ihale:
 2007/10020 İhale Kayıt Numaralı “167 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (129. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 07.03.57.0197/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 15.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “167 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (129. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Grup H.E.R. Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 22.05.2007 tarih ve 14962 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalenin 129 uncu kalemine ilişkin olarak tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, ihalenin 129 uncu kalemine ilişkin olarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından, tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçesi olarak CE belgesinin 2005 yılında akredite edildiği, bu belgenin ihale yılı içerisinde alınmış TÜRKAK teyit belgesinin teklif zarfında bulunmadığının bildirildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesi gereğince hastane idaresinden bu evrakın yeni tarihlisinin tamamlanmasıyla ilgili olarak yazılı istekte bulunulmadığı, bu belgenin tekliflerinin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

                                                 

            İdari şartnamenin, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler ve yeterlik kriterlerini düzenleyen 7 nci maddesinin; “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlığı altında yer alan 7.3.2.1 maddesinde;

 

 “İstekli, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve teklif edilen ürünü açıkça gösterir Sınıf I için CE uygunluk belgesini veya  CE belgesini, Sınıf IIA, Sınıf IIB, Sınıf III için CE belgesini verecektir.CE belgesi yurtdışından alınmış ise TÜRKAK teyit yazısı bu ihalenin ilan edildiği yıl içinde alınmış olacaktır.” düzenlemesi ile “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.5 maddesinin 7.5.6 alt maddesinde; “Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgenin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve  Mal Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” hükmü düzenlenmiştir.

İhale işlem dosyasının incelenmesinden; başvuru sahibine All Medicus Co. Ltd. Şirketi tarafından distribütörlük belgesi verildiği ve bu belgenin teklif zarfı içerisinde sunulduğu, başvuru sahibinin CE belgesini sunduğu, bu belgenin All Medicus Co. Ltd. Şirketine ait olduğu, CE belgesinin Avrupa Birliğince 0123 numara ile onaylanmış TÜV Product Service GmbH tarafından düzenlendiği, anılan kuruluş tarafından düzenlenmiş olan CE belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 29.07.2005 tarihli yazıyla teyit edildiği, bu teyit yazısının ilan ve ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu 2007 yılında alınmamış olduğu tespit edilmiştir.

 

Durum böyle olmakla birlikte CE belgesi, Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesi hükmü kapsamında bir kalite belgesi olmadığından CE belgesinin TÜRKAK’tan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmemektedir.Bu nedenle başvuru sahibinin, CE belgesinin ihale yılı içerisinde TÜRKAK tarafından akredite edilmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenle Grup H.E.R Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin de değerlendirmeye alınarak ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

B) Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)Tenay Elek. Med. İlaç. San. ve Tic Ltd. Şirketine Roche Diagnostics GmbH’nin distribütörü olan Roche Diagnostik Sistemleri Ticaret A.Ş. tarafından yetki belgesi verildiği ve bu belgenin teklif zarfı içerisinde sunulduğu, anılan isteklinin CE belgesini sunduğu, bu belgenin Roche Diagnostics GmbH şirketine ait olduğu, CE belgesinin Avrupa Birliğince 0088 numara ile onaylanmış LRQA tarafından düzenlendiği, anılan kuruluş tarafından düzenlenmiş olan CE belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 15.06.2006 tarihli yazıyla teyit edildiği, bu teyit yazısının ilan ve ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu 2007 yılında alınmamış olduğundan Tenay Elek. Med. İlaç. San. ve Tic Ltd. Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

CE belgesi, Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesi hükmü kapsamında bir kalite belgesi olmadığından CE belgesinin TÜRKAK’tan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmemektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin, CE belgesinin ihale yılı içerisinde TÜRKAK tarafından akredite edilmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenle Tenay Elek. Med. İlaç. San. ve Tic Ltd. Şirketinin teklifinin de değerlendirmeye alınarak ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

2) 24.04.2007 tarihli ihale komisyon kararının incelenmesi neticesinde; Emre Med. İlaç. San. ve Tic Ltd. Şirketinin teklifinin, yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği tespit edilmiştir. Yeterlik kriterlerini sağlayan istekli tarafından verilen teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalenin 129 uncu kalemine ilişkin olarak tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhalenin 129 uncu kalemine ilişkin olarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul