• Karar No: 2007/UH.Z-2196
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :55
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2196
Şikayetçi:
 Şan Telekomünikasyon Bilişim Tem. Güv. ve Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Paris Caddesi Nu:24/5 Kavaklıdere /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı,İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16708
Başvuruya konu ihale:
 2007/4775 İhale Kayıt Numaralı “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Misafirevi, Mutfak, Yemekhane ve Reseps.Temz. Çamaş. İlaç. ve Erkek Kuaf.Hizm.Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.12.83.0102/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı’nca 22.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Misafirevi Mutfak Yemekhane ve Reseps. Temz. Çamaş. İlaç. ve Erkek Kuaf. Hizm. Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şan Telekomünikasyon Bilişim Tem. Güv. ve Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti’nin 16.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.06.2007 tarih ve 16708 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Misafir Evi Hizmetlerinin yapılması işine katıldıkları, kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Demirhan firmasında kaldığının bildirildiği, tekliflerinin idari şartnamenin 7.1 inci maddesi (o) bendinde belirtilen taahhütnameyi vermedikleri gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları, tekliflerinin değerlendirmeye alınmamsına yaptıkları itirazın idarece dokümana yapılan itiraz olarak değerlendirilip şikayet süresi geçtiği belirtilerek reddedildiği, idari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (o) bendinde; ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin sunulacağına ilişkin taahhütname düzenlemesi bulunduğu, bu maddenin dipnotunda; ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere şartnamede yer verilir açıklaması bulunduğu, buna göre hizmetin yerine getirilmesi için zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler varsa bunların idarece istenmesi gerektiği, bu belgeleri getireceğine ilişkin taahhütname istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı, hizmet konusu iş ve benzer iş tanımında belirtilen işleri yürüttüğüne dair gerekli sicil ve faaliyet belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin teklif dosyalarında bulunduğu, bu belgeleri sundukları için taahhütname sunmaya gerek görmedikleri, belgenin kendisi var iken taahhütname yok denilerek ihale dışı bırakılmalarının uygun olmadığı, teklif fiyatlarının ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatından düşük olduğu, idarece haksız rekabet ortamına yol açıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.1.o maddesinde; “ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin sunulacağına ilişkin taahhütname” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bu düzenlemeye ihale ilanının “ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4 üncü maddesinde yer verilmediği, ancak ilanın “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde idari şartnamede ki gibi yer aldığı görülmüştür.

 

İhale komisyonu idari şartnamenin 7.1.o maddesinde belirtilen taahhütnameyi ihale zarfı içerisinde sunmayan Aklan Tem. İnş. Gıda Taş. Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ve başvuru sahibi Şan Tel. Bil. Tem. Güv. Yemek Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale dışı bırakılmasına karar vermiştir.

 

            Kurum tarafından düzenlenen Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1.o maddesi boş bırakılmış ve konuya ilişkin 11 nolu dipnota atıf yapılmıştır. Tip İdari Şartnamenin 7.1.o maddesine ilişkin 11 nolu dipnotta; “İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere şartnamede yer verilir” açıklaması yer almaktadır.

 

            Tip İdari Şartnamenin 7.1.o maddesine ilişkin dipnot açıklamasından; varsa ihale konusu işin yürütülmesine ilişkin mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat ve benzeri belgelerin idarece bu maddede sayılması gereği belirtilmiştir. Başvuruya konu ihalede idarece bu belgelerin neler olduğu belirtilmeden bunlara ilişkin genel bir taahhütname istenilmiştir. Taahhütname istenilmesinin katılımı daraltıcı, zorlaştırıcı olmadığı değerlendirilmekle birlikte, belgelerin neler olduğu belirtilmeden taahhütname istenilmesi Tip İdari Şartname ile belirlenen mevzuata uygunluk içermemektedir. İdarece açık bir düzenleme yapılmayan bir konuda değerlendirme yapılarak iki isteklinin değerlendirme dışı bırakılması 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile belirlenen “ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması” ilkesine de uygunluk arz etmemektedir. Diğer taraftan ihale konusu işin “Tedaş Genel Müdürlüğü Misafirevinin; Yemek Pişirme, Servis,  resepsiyon, Çamaşırhane, Temizlik, İlaçlama ve Erkek Kuaförü İşlerinin 75 Personel Çalıştırılması Suretiyle, Toplam 4000 Metrekare Alandaki Hizmet Alımı” olarak belirlendiği dikkate alındığında, ihale sonrası ne tür bir sicil, izin, ruhsat ve benzeri belgenin istenileceği hususu da açık değildir. Dolayısıyla ihale konusu işe ilişkin idari şartnamenin 7.1.o maddesinde yapılan düzenleme muğlak olup, farklı ve keyfi uygulamalara yol açabilecek niteliktedir. Başvuruya konu ihalenin idari şartnamesinde yer alan ve mevzuata uygun olmayan  söz konusu düzenleme ile değerlendirme yapılması mümkün bulunmadığından, ihale komisyonunca bu düzenleme dikkate alınmadan değerlendirme yapılması ve bu taahhütnameyi sunmayan isteklilerin ihale dışı bırakılmaması gerekmektedir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Tip İdari Şartnamenin 7.1.o maddesine ilişkin dipnot açıklamasından; varsa ihale konusu işin yürütülmesine ilişkin mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat ve benzeri belgelerin idarece bu maddede sayılması gereği belirtilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, idarece bu belgelerin neler olduğu belirtilmeden bunlara ilişkin genel bir taahhütname istenilmiştir. Taahhütname istenilmesi ihaleye katılımı daraltıcı ve zorlaştırıcı bir husus olmamakla birlikte, belgelerin neler olduğu belirtilmeden taahhütname istenilmesi, mevzuata aykırılık oluşturmakta ve isteklileri tereddüte düşürmektedir. İdarece açık bir düzenleme yapılmayan bir konuda değerlendirme yapılarak iki isteklinin değerlendirme dışı bırakılması, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile belirlenen “ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması” ilkesine de uyarlık bulunmamaktadır. Diğer taraftan ihale konusu işin “Tedaş Genel Müdürlüğü Misafirevinin; Yemek Pişirme, Servis,  resepsiyon, Çamaşırhane, Temizlik, İlaçlama ve Erkek Kuaförü İşlerinin 75 Personel Çalıştırılması Suretiyle, Toplam 4000 Metrekare Alandaki Hizmet Alımı” olarak belirlendiği dikkate alındığında, ihale sonrası ne tür bir sicil, izin, ruhsat ve benzeri belgenin istenileceği hususu da açık değildir.

 

İhale konusu işe ilişkin idari şartnamenin 7.1.o maddesinde yapılan düzenleme, isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte bir düzenleme olup farklı ve keyfi uygulamalara zemin hazırlayıcı niteliktedir.

 

İncelemeye konu ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul