En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2207
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :70
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2207
Şikayetçi:
 S.S. Trabzon 1 No.lu Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Fatih Mahallesi Kamelya Sokak No:21 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Mahallesi Rize Yolu Üzeri 61010 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2007 / 15187
Başvuruya konu ihale:
 2007/45747 İhale Kayıt Numaralı “Midibüs Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 08.11.65.0120/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Midibüs Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak S.S. Trabzon 1 No.lu Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 18.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.05.2007 tarih ve 15187 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin ilk oturumunda; ihale komisyonunun teklif zarflarını sırası ile açıp belge kontrolü ve teklif edilen fiyatları açıklarken kısmi teklife açık olan ihalede birim fiyat teklif cetvelinde, teklif edilen tutarları her bir iş kalemi için açıklayıp daha sonra birim fiyat teklif mektubunun üzerindeki toplam teklif tutarlarını açıkladığı, Mustafa ÇAKICI’ya ait cetveldeki kısmi teklifler açıklandıktan sonra birim fiyat teklif mektubundaki toplam teklif tutarları okunurken rakam ve yazı ile aynı tutarı teklif etmediğinin istekliler ve izleyiciler huzurunda anlaşıldığı, Mustafa ÇAKICI’nın teklifinin teklif mektubu nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken kesinleşen ihale kararında anılan isteklinin teklifinin geçerli sayıldığı ve 6 adet minibüs işinin ihalesinin üzerinde bırakıldığının görüldüğü iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/H ve KİK:019.0/H).

 

            Teklif mektuplarının aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

 

            a) Yazılı olması,

            b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

            c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

            d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

            e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

           

 

            Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir.Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektuplar değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Belirtilen hükümler çerçevesinde Mustafa ÇAKICI tarafından sunulan teklif mektubu ve eki cetvel değerlendirildiğinde, incelemeye konu ihalenin kısmi teklife açık olduğu, 12 güzergah için teklif veren isteklinin birim fiyat teklif mektubunun Standart Form-KİK018.0/H’ye uygun olarak sunulduğu, birim fiyat teklif cetvelinde 12 güzergah için teklif edilen birim fiyatın ve tutarlarının istekli tarafından doldurulduğu, söz konusu cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata olmadığı ve teklif mektubu eki cetvelde toplam tutarın rakam ile doğru olarak yazıldığı ve bu rakamın teklif mektubuyla uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

 

            Mustafa ÇAKICI’nın sunduğu teklif mektubu eki cetvelde toplam tutarın rakam ile doğru olarak yazıldığı ancak teklif mektubu eki cetvelde yazı ile yazılması bir zorunluluk olmamasına rağmen yazı ile de yazıldığı ve teklif mektubu eki cetvelde yer alan yazı ile rakamın birbirine uygun olmadığı görülmüştür.

 

            Sonuç olarak; Mustafa ÇAKICI tarafından sunulan teklif mektubunun 4734 sayılı Kanun ve Hizmet İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen zorunlu şartları taşıdığı, teklif mektubu eki cetvelde zorunlu ve gerekli olmadığı halde teklif bedelinin yazıyla yazılmasının teklifin esasını değiştirecek ve teklif mektubunu uygunsuz hale getirecek nitelikte olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul