• Karar No: 2007/UH.Z-2335
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :132
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2335
Şikayetçi:
 Av.Ferhat Cimbar, Kardeş Tur. Turz. Nak. Eml. Tic. Ltd. Şti. Vekili, Turan Güneş Bulvarı A Blok No:28/7 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Jandarma Eğitim Komutanlığı, Beytepe/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18315
Başvuruya konu ihale:
 2007/41996 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma Servis Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 08.13.72.0102/2007-49 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Jandarma Eğitim Komutanlığı tarafından 30.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Taşıma Servis Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Av.Ferhat Cimbar, Kardeş  Tur.  Turz.  Nak.  Eml.  Tic. Ltd. Şti. Vekili’nin 25.06.2007 tarih ve 18315 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Jandarma Eğitim Komutanlığı tarafından yapılan 2007/41996 ihale kayıt numaralı 30.05.2007 tarihinde yapılan Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı ihalesine müvekkil firmanın katıldığı, mezkur ihale ile ilgili olarak, idari ve teknik şartnamelerde bir takım şartlar öngörüldüğü, bu şartların evvelinde de ihaleye iştirak etmek isteyen firmaların alması ve üzerinde yazılanları eksiksiz yerine getirmesi gerekli olan standart formların sunulduğu, bunlardan bir tanesinin Araç Ekipman Ve Kullanıcı Taahhütnamesi olduğu,  bu taahhütnamede ihalede kullanılacak araç ve araç şoförlerinin idari şartnameye uygun olarak hazır edileceğinin vurgulandığı, yine, taahhütnamenin altında   Ek-A  ve Ek-B kısmında ise araç plakaları ve şoför isimlerinin yazılı olması gereken bir bölümün mevcut olduğu,  ihale günü şu anda ihale üzerine kalan firmanın, Araç Ve Ekipman Taahhütnamesi’nde ek olarak istenilen Personel Ehliyet Kapsamı ve C plakalı araçlar ile yine güzergah listesinin ihale komisyonuna verilmediği, bu durum tespit edilmiş ve 15.06.2007 tarihinde ilgili Kuruma müracaatla bildirildiği, ihale komisyonu 20.06.2007 tarihinde yapılan müracaatları ile ilgili cevap yazısı gönderdiği ve başvurunun yerinde olmadığına karar verildiği, bu değerlendirmenin kendi içinde çelişkili olduğu, zira, anılan değerlendirmede, “ihale komisyonu tarafından 30.05.2007 tarihinde tanzim edilen teklif açma ve belge kontrol tutanağında, Seda Turizm Oto İşl. Tic. Ltd. Şti.´ne ait araç ve ekipman taahhütnamesi, araç şoförleri isim listesi ve çalıştırılacak araç listesinin var olarak tespit edildiği" belirtildiği,  ancak, daha önce de ifade ettikleri üzere böyle bir durumun söz konusu olmadığı, Seda firmasının bu belgeleri vermediği, buna rağmen ihale komisyonunun bu belgelerin var olduğunu beyan ettiği, ihale komisyonunun öncelikle bu belgelerin var olduğunu ifade ettiği, akabinde ise “isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu unsurlar dışında belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş ve kişilerden kaynaklanan bilgi eksiklerinin giderilmesine ilişkin verilen belgeler verilen süre içinde tamamlanacaktır” ibaresinin var olduğunu, yine şikayete cevapta “tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerin eksik olmasın veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği olması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir . Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır" hükmünün bulunduğunu ifade edildiği, bu kapsamda, ihaleyi alan firmaya yazı yazılarak araç şoförleri isim listesi ve araç listesinin istendiği ve ihale işlemlerinin bittiğinin bildirildiği, bu ifadeler doğrultusunda ihalenin usulüne uygun yapıldığının belirtildiği, fakat Araç ve Ekipman Taahhütnamesinin verilmesi zorunlu bir belge olduğu, bu belgenin ekinde yer alan araç ve şoför listesinin de verilmesinin zorunlu olduğu, zira, idari şartnamede bu hususun ifade edildiği, ihalede, ihaleyi alan firma, zorunlu olmasına rağmen, taahhütname ile birlikte verilmesi zorunlu olan belgeyi vermediği,  kurala riayet etmediği, hatta, görüleceği üzere bu taahhütname ihaleci kurum tarafından standart olarak dağıtılmasına rağmen, ihaleyi alan firmanın taahhütnamesinin bu standartta olmadığı, kendilerince yazıldığı, yanlı yapılan ve kendi içinde dahi çelişkili olan ihale işleminin iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 30.05.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 15.06.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul