En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2268
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :12
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2268
Şikayetçi:
 Gediz Medikal Emlak-Kuyumculuk-Turizm San. Tic. Ltd. Şti., Zafer Alanı Zafer Çarşısı Kat:2 No: 221 Meram/ KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, Fertek Yolu Üzeri Kumluca Mevki NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 17906
Başvuruya konu ihale:
 2007/31819 İKN|li “131 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (14,16,25,91,92. Kalemler)”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 07.04.44.0110/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’nce 16.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “131 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (14,16,25,91,92. Kalemler) ihalesine ilişkin olarak Gediz Medikal Emlak-Kuyumculuk-Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.06.2007 tarih ve 17906 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalenin şikayet konusu 14., 16., 91. ve 92. kalemlerine yönelik olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

İhalenin şikayet konusu 25. kalemine yönelik olarak;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmalarının teklif verdikleri 14., 16., 25., 91. ve 92. kalemlerde değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde, “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ait İlanın 4.2.3 üncü maddesi ile İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde, tedarik edilecek malların numuneleri ve kataloglarının idarece istenildiği, söz konusu maddelerde, ihale komisyonuna ibraz edilmek üzere teklif edilen malzemelerin her birine ait orijinal ambalajı içerisinde numune verileceği, numuneleri olmayan malzemelerin değerlendirmeye alınmayacağı hususunun da belirtildiği görülmüştür.

 

            İdareden alınan belgelerin incelenmesi neticesinde, başvuru sahibi tarafından idareye sunulan numuneler arasında, ihalenin 91. ve 92. kalemlerine ait numunelerin bulunmadığı, ihalenin 14. ve 16. kalemlerine ait katalogların da idareye verilmediği anlaşılmış olup, başvuru dilekçesinde de anılan numune ve katalogların ihale saati itibariyle idareye sunulmadığı kabul edilmektedir.

 

Başvuru sahibi ile İdareden alınan belgelerin mevzuat hükmü ve idarece yapılan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde, ihalenin 14.,16., 91. ve 92. kalemleri yönünden, başvuru sahibinin teklif ettiği ürünlerin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 20 nci maddesinde, “İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

 

İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

 

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır….” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamede, ihalenin 25. kalemi olan “Damla Ayar Seti” ne ilişkin olarak “Akış hızı sabit olmalıdır.” düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin ihalenin 25. kalemine ilişkin olarak idareye sunduğu numunenin, idare tarafından incelenmesi neticesinde, teklif edilen ürünün teknik şartnamede yer alan düzenlemeye uygun olmadığı hususunun tespit edildiği, yapılan tespitin 14.05.2007 tarihinde tutanak altına alındığı anlaşılmıştır. Ancak, anılan tutanakta bulunan isim ve imzaların  ihale komisyonu başkanı ve üyelerinden herhangi birisine ait olmadığı, söz konusu değerlendirmenin ihale komisyonu tarafından yapılmamasının yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalenin şikayet konusu 14., 16., 91. ve 92. kalemlerine yönelik olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) İhalenin şikayet konusu 25. kalemine yönelik olarak;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul