• Karar No: 2007/UH.Z-2316
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :86
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2316
Şikayetçi:
 Selami Özdemir, Sağlık Ocağı Çay Bahçesi, Stadyum Caddesi, Boyabat/SİNOP
 İhaleyi yapan idare:
 Boyabat Devlet Hastanesi
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18842
Başvuruya konu ihale:
 G18842 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.07.2007 tarih ve 08.14.13.0199/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Boyabat Devlet Hastanesi tarafından  tarihinde 2886 sayılı yasanın 51/g maddesi gereği yapılan “Kantin Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Selami Özdemir’in 02.07.2007 tarih ve 18842 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kurumun görev alanında bulunmayan ihaleye ilişkin başvurunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 09.05.2007 tarihinde Boyabat Devlet Hastanesi başhekimliği tarafından Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait hastane kantin ve çay ocağının işletme ihalesine teklif verdikleri, ancak ihalenin iptâl edildiği kararının 10.05.2007 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği, ihale ilânının yapılması gerekirken yapılmadığı, hastane kantininin 3 yıldır söz konusu yerin işletmeciliğini yapan kişiye ihalesiz bir şekilde verildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin şikâyet konusu ihaleye 09.05.2007 tarihinde teklif verdiği anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından başvuru sahibine tebliğ edilen 10.05.2007 tarihli yazıdan, söz konusu ihalenin 2886 sayılı yasanın 51/g maddesi gereği yapılması planlanan kantin kiralama ihalesi olduğu ancak 10.05.2007 tarihinde iptâl edildiği belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumu’nun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Kurumun görev alanında bulunmayan ihaleye ilişkin başvurunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına,

 

            2) Dilekçenin ilgisi nedeniyle ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul