En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2314
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :79
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2314
Şikayetçi:
 Murat ÖZDOĞAN Adalet Mah. 100.Yıl Bulvarı No:224/11 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XXII. Bölge Müdürlüğü 226. Şube Müdürlüğü Çıtlakkale Mahallesi Ürün Sokak No:4E GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.06.2007 / 15918
Başvuruya konu ihale:
 2007/39811 İhale Kayıt Numaralı “Giresun Merkez Büyükgüre Deresi İkmali (Teyyaredüzü Mah. Yerleşim Yerleri) Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.07.2007 tarih ve 06.03.99.0065/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ XXII. Bölge Müdürlüğü 226. Şube Müdürlüğü’nce 30.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Giresun Merkez Büyükgüre Deresi İkmali (Teyyaredüzü Mah. Yerleşim Yerleri) Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Murat Özdoğan’ın 10.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.06.2007 tarih ve 15918 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklifinde yer alan “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”de “ihale tarihi itibarıyla” ibaresinin eksik olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, emsal bir Kamu İhale Kurulu kararında, bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığına karar verildiği, ihale dışı bırakılmasının ve geçici teminatının gelir kaydedilmesinin Kanuna ve Yönetmeliğe aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde, ihaleye katılan isteklilerden ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y ve KİK027.1/Y), ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu hususa ilişkin standart formların ikinci maddesi “2) İhalenin üzerimde/üzerimizde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığıma/olmadığımıza ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalede, şikayetçi Murat ÖZDOĞAN’ın teklifinde sunduğu, ihale tarihi olan 30.4.2007 tarihinde imzalanan taahhütnamenin 2 nci maddesinin; “2) İhalenin üzerimde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce İdari Şartnamenizin 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımı ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.” şeklinde düzenlendiği ve ihale komisyonu tarafından söz konusu taahhütnamede“ihale tarihi itibariyle” ifadesinin eksik olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 42 nci maddesinde yer alan; “İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.” hükmü gereği ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu gösterecek şekilde sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

 

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” ifadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

 

Belirtilen bu nedenden dolayı taahhütnamedeki ifade eksikliğine rağmen imza tarihi ile ihale tarihinin aynı olması nedeniyle taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmediğinden, şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesine uyarlık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesinde, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve eklerinin idarelerce tamamlatılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde;  “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.


Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini verirler.” hükümleri yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan İsmail MUMCU ve isteklilerden İrfan ASLAN’ın iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep ettikleri ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda aktarılan 55 inci maddesinde belirtilen, özel sektörde veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden meslek odası kayıt belgesi veya hizmet çizelgesini tekliflerinde sunmadıkları belirlenmiş olup, ihale komisyonu tarafından adı geçen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaları gerekmekte iken değerlendirmeye alınması işleminde 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uyarlık bulunmamaktadır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul