• Karar No: 2007/UH.Z-2294
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :46
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2294
Şikayetçi:
 Av.Mahmut Kaçmaz, Tül İnşaat Taah. Nak. Müh. Emlak Elektr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili, Uğur Mumcu Caddesi No:63/10 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğü, GMK Bulvarı Devlet Hastanesi Karşısı 33220 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.05.2007 / 15316
Başvuruya konu ihale:
 2007/25414 İhale Kayıt Numaralı “Adana-İskenderun Oty.Bak.İşl.Şefliklerine Bağlı Otoyol İle Muhtelif Kesimlere Hasarlı Galvanizli Kafes Telçit İle Dikmesi Sökülmesi Ve İdare Malı Kafes Telçit İle Dikmesi Montajı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.11.75.0198/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğü’nce 10.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana-İskenderun Oty.Bak.İşl.Şefliklerine Bağlı Otoyol İle Muhtelif Kesimlere Hasarlı Galvanizli Kafes Telçit İle Dikmesi Sökülmesi Ve İdare Malı Kafes Telçit İle Dikmesi Montajı İşi” ihalesine ilişkin olarak Av.Mahmut Kaçmaz, Tül İnşaat Taah. Nak. Müh. Emlak Elektr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili’nin 27.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.05.2007 tarih ve 15316 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin kendileri olduğu,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde dokuz adet sütunda yer alan iş kalemlerine 0,00 YTL fiyat teklif etmesinin mevzuata aykırı olduğu ve anılan istekliye ait teklifin aşırı düşük olduğu iddiaları ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve başvurularının idare tarafından reddedildiği,

 

Bahsedilen gerekçe nedeniyle anılan isteklinin teklif mektubunun idari şartnamenin 19 uncu maddesine aykırı olduğu ve bu nedenle bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Öte yandan, bahsedilen hususun bahse konu iş kalemlerinin hiç yapılmayacağı anlamına geldiği, söz konusu her bir iş kalemine kendi firmaları tarafından fiyat teklif edildiği dikkate alındığında bu durumun 4734 sayılı Kanunun eşit muamele ve rekabet ilkelerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale dokümanında yer alan standart formlar dahilinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen birim fiyat teklif mektubu ile birlikte teklif mektubunun parçası olarak ÖZEL-4, ÖZEL-5, ÖZEL-5/A, ÖZEL-6, B-052, B-053, 09.012/K-İ, 09.012/K-H, 3000, 09.001/K ve 07.006/K numaralı, birimleri ve miktarları belirtilen 11 adet iş kaleminin bulunduğu birim fiyat teklif cetvelinin tekliflerini oluşturmak üzere isteklilere verildiği,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmuş olan teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ÖZEL-4, ÖZEL-5/A ve ÖZEL-6 numaralı iş kalemlerine ilişkin birim fiyat oluşturulduğu ve bu birim fiyatlar ile miktarları çarpılarak bu iş kalemleri için toplam tutarların belirlendiği ve bu tutarlar toplanarak teklif fiyatının oluşturulduğu, diğer iş kalemlerinin birim fiyatlarının ise 0,00 olarak belirlendiği ve bu iş kalemlerinin toplam tutarlarının da 0,00 olarak bulunduğu,

 

Söz konusu işte ihale üzerinde kalan istekli ile teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağının belirtildiği, idari şartnamenin 22 nci maddesine göre ihalenin kısmi tekliflere açık olmadığı, idarece birim fiyat cetvelinde her bir iş kalemi için birim ve miktarların belirlendiği ve her bir iş kalemi için belirlenen birim fiyatlarla miktarların çarpımı sonucu bulunacak tutarlar üzerinden tekliflerin oluşturulacağının belirtildiği göz önüne alındığında istekliler tarafından her bir iş kalemi için birim fiyat oluşturulması ve bu birim fiyatlar ile miktarların çarpımı ile bulunacak toplam tutarlar üzerinden teklif oluşturulması gerektiği, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ise sunulan teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ÖZEL-4, ÖZEL-5/A ve ÖZEL-6 numaralı iş kalemleri dışında kalan 8 kalem için birim fiyat oluşturulmadan teklif hazırlanmış olduğu tespit edilmiş olup, eki birim fiyat teklif cetveli ile bir bütün olan teklif mektubunun mevzuata ve şartnameye uygun olmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul