• Karar No: 2007/UY.Z-2305
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :63
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2305
Şikayetçi:
 Özmet İnşaat ve Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yenişehir Mah. Trabzon Cad. Durak Apt. Kat:4 No:10 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik Binası 3. Kat Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16244
Başvuruya konu ihale:
 2007/25854 İKN|li “Gaziantep Şahinbey Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 33 Derslik Ek Bina İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 06.04.11.0194/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 28.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gaziantep Şahinbey Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 33 Derslik Ek Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Özmet İnşaat ve Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.06.2007 tarih ve 16244 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Özmet İnşaat ve Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait geçici teminat mektubuyla ilgili olarak idarece yapılan işlemlerin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine,

 

Özmet İnşaat ve Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait geçici teminat mektubuyla ilgili olarak idarece yapılan işlemler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale komisyonunca ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu teklif mektubundaki imzanın sahte olduğu konusunda tereddüde düşüldüğü, bu nedenle Adana Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğünden görüş talep edildiği, ancak anılan Müdürlükten bir görüş alınmadan ve tereddüt edilen hususlar açığa kavuşturulmadan ihalenin bu haliyle sonuçlandırıldığı, iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale komisyon üyelerince ihale tarihi olan 28.03.2007 tarihinde imza altına alınan tutanakta, Nesim ORUÇ-Çare Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklif zarfının incelenmesi sonucunda ortaklardan Nesim ORUÇ’un teklif mektubundaki imza ile imza beyannamesindeki imzasının uyuşmadığı konusunda tereddüde düşülmesi nedeniyle imzaların karşılaştırılması için söz konusu belgelerin Adana Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildiğinin belirtildiği, bu doğrultuda 30.03.2007 tarihli idare yazısı ile anılan Müdürlükten belirtilen hususta rapor düzenlenmesinin talep edildiği, ancak Adana Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğünün 03.04.2007 tarihli cevap yazısında, idarenin inceleme talebinin görev alanları dışında bulunması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmadığının bildirildiği,

 

           Bunun üzerine idarenin 19.04.2007 tarihli yazısı ile teklif mektubunda yer alan imzanın kendisine ait olup olmadığı hususunda Nesim ORUÇ’u beyanda bulunmaya davet ettiği, anılan isteklinin aynı tarihte ihale komisyonuna sunduğu dilekçede teklif mektubundaki imzanın kendisi tarafından atıldığının belirtildiği, 19.04.2007 tarihli komisyon kararı ile de Nesim ORUÇ-Çare Ltd. Şti. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, 

 

Anlaşılmıştır.

 

            İmzasının sıhhati konusunda tereddüt duyulan isteklinin, teklif mektubundaki imzanın kendisine ait olduğunu beyan etmesi yanında, 30.10.2004 tarih ve 2004/UY.Z-1891 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında, Yargıtay içtihatları doğrultusunda yapılmış olan “İmzası inkar olunmayan belgenin geçerli olduğunun kabulü gerekir.” şeklindeki belirleme de göz önünde bulundurulduğunda, idarece gerçekleştirilen şikayete konu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Ancak, başvuru konusu ihaleye ilişkin işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibi Özmet İnşaat ve Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun 15/08/2007 tarihine kadar geçerli olduğu ve belirlenen bu geçerlilik süresinin yeterli olduğu anlaşılmakla birlikte; 

 

           İhale günü (28.03.2007) saat 13:30’da düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ta, Özmet İnşaat ve Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce sunulan geçici teminat mektubu süresinin yetersiz olduğu tespitine yer verildiği, anılan isteklinin şikayeti üzerine raportör komisyonunca düzenlenen raporda ise anılan sürenin yeterli olduğunun belirtildiği görülmüştür. Öte yandan, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Özmet İnşaat ve Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğunu belirtir 14.05.2007 tarihli ihale komisyon kararının isteklilere tebliğinden sonra, isteklilerden ASV İnş. Yapı Elem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kazım ATALAY ve Seyit BALABAN’ın idareye sunduğu 23.05.2007 ve 25.05.2007 tarihli dilekçelerde, “ihalenin ilk oturumunda Özmet İnşaat ve Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait geçici teminat mektubunun son geçerlilik tarihinin 15/07/2007 olması nedeniyle yetersiz olduğunun ihale komisyonunca istekliler huzurunda açıklandığı” nın belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede, idarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan Özmet İnşaat ve Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait geçici teminat mektubunun usulüne uygun olduğu görülmekle birlikte, ihale saati itibariyle düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ta yer alan değerlendirmeler ve yukarıda adı geçen isteklilerin dilekçeleri bir arada değerlendirildiğinde, idarenin Özmet İnşaat ve Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait geçici teminat mektubuna ilişkin işlemleri ve değerlendirmelerinin incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Özmet İnşaat ve Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait geçici teminat mektubuyla ilgili olarak idarece yapılan işlemlerin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul