• Karar No: 2007/UY.Z-2299
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :52
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2299
Şikayetçi:
 Hasal İnşaat Ltd. Şti. Vekili Av. Mustafa GÜRSOY, Atatürk Bulvarı No:46/62 Merkez İşhanı Sıhhıye/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü,Haydarpaşa/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.06.2007 / 18017
Başvuruya konu ihale:
 2006/151919 İhale Kayıt Numaralı “Diliskelesi Yük Terminali Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 06.04.78.0157/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce 14.11.2006 tarihinde  ile yapılan “Diliskelesi Yük Terminali Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hasal İnşaat Ltd. Şti. Vekili Av. Mustafa GÜRSOY’ un 01.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.06.2007 tarih ve 18017 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Mevzuata aykırılığı belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Ulaştırma Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Kamu İhale Kurulunun 19.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1059 sayılı kararıyla ihale kararının iptaline ve yapılan açıklamalar doğrultusunda (aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak) tekliflerinin yeniden değerlendirilmesi hususunun, düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verildiği,

 

Ancak, İdari Şartnameye göre; Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizleri ve Karayolları birim fiyat analizlerine uygun olması istenilen analizlerin, buna uygun yapılmadığı, Karayolları ve Bayındırlık Bakanlığı analizindeki; malzeme, işçilik miktarları ile rayiç fiyatların çok altında fiyat ve miktarlar kullanıldığı, bazı kalemlerin hiç konulmadan analizlerin oluşturulduğu, miktar ve rayiç fiyatların çarpımında çarpım hatası olduğu gerekçesiyle, aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri açıklamanın,  idarece kabul edilmeyerek değerlendirme dışı bırakılmalarının hatalı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

19.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1059 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında belirtilen hususların yerine getirilmesine ilişkin 02.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararında, “…Hasal Ltd. Şti.’ nin teklif dosyasında sunduğu analizlerinin incelenmesi sonucunda, İdari Şartnameye göre; Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizleri ve Karayolları birim fiyat analizlerine uygun olması istenilen analizlerin, buna uygun yapılmadığı, Karayolları ve Bayındırlık Bakanlığı analizindeki; malzeme, işçilik miktarları ile rayiç fiyatların çok altında fiyat ve miktarlar kullanıldığı, bazı kalemlerin hiç konulmadan analizlerin oluşturulduğu, miktar ve rayiç fiyatların çarpımında çarpım hatası olduğu ekli listede karşılaştırmalı olarak görülmüştür…” denilmiştir.

 

            İhale komisyonu kararı eki söz konusu “Karşılaştırmalı Analiz Listesi” nde; Hasal Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu, “Makine ile Kazı Yapılması (Patlayıcı madde kullanılarak)” analizi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “15.0183 Poz no’lu Bina İnşaatında Makine ile (Patlayıcı madde kullanılarak) Her Derinlikte Dar Derin Çok Sert Kaya Kazılması” analizinin ihale komisyonlarınca kıyaslanması neticesinde;

 

Hasal Ltd. Şti. tarafından;

 

- 04.101 poz no’lu dinamit miktarının 0,13 kg olması gerekirken 0,007 kg olarak belirlendiği,

- 04.104 poz no’lu fitil miktarının 3 m olması gerekirken 0,141 m olarak belirlendiği,

- 04.105 poz no’lu kapsül miktarının 2 adet olması gerekirken 0,013 adet olarak belirlendiği,

- 04.109 poz no’lu mazot miktarının 1,2055 kg olması gerekirken 0,3672 kg olarak belirlendiği,

- 01.501 Düz İşçi, 01.011 Ateşleme Ustası, 01.403 Makinist, 01.404 Operatör Makinist, 01.408 Yağcı, 01.409 Formen, 01.502 Erbap İşçi pozlarına hiç yer verilmediği tespiti yapılmıştır.

 

Ancak, yukarıda bir kısmı ifade edilen ve ihale komisyonlarınca “Hasal Ltd. Şti.’ nin teklif dosyasında sunduğu analizlerinin incelenmesi sonucunda, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analizlerine göre eksik ve/veya yanlış olduğu, malzeme, işçilik miktarları ile rayiç fiyatların çok altında fiyat ve miktarlar kullanıldığı, bazı kalemlerin hiç konulmadan analizlerin oluşturulduğu” şeklindeki tespiti yapılan hususların aşağıda (B) bölümünde izahı yapıldığı üzere, benzer şekilde ihale üzerinde bırakılan Dünyalar Ltd. Şti.’ nin sunduğu analizlerde de olduğu hususu birlikte değerlendirildiğinde, Hasal Ltd. Şti.’ nin yukarıda ifade edilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varıldığından, Hasal Ltd. Şti.’ nin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi 19.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1059 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararına esas teşkil eden 15.03.2007 tarih ve 06.00.61.0194/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda incelenmiş olduğundan tekrar incelemesi yapılmamış olup, sadece anılan Kurul Kararına istinaden idarece yapılan işlemlerin incelenmesi neticesinde, tespit edilen aykırılıklar ve bunlara ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirmeler aşağıda yapılmıştır:

 

1) İhale işlem dosyası içeriğinde yer alan 12.09.2006 tarih ve 27688 sayılı TCDD Genel Müdürlük Oluru’nda, “Diliskelesi Durağına yapılması planlanan Yük Terminali teşkili için 5.272.649,34 YTL ödenek belirlendiği, yapılması planlanan söz konusu işin keşif bedeli 4.280.204,20 YTL olan Altyapı, Saha Betonlanması, Beton Yol Yapılması, Hortuvar Teşkili ve Drenaj Kanallarına ait işlerin Bölge Müdürlükleri tarafından ihale usulü ile yaptırılmasının, altyapının bitimini müteakip 992.445,06 YTL keşif bedelli Üstyapı Ferşinin ise Bölge Müdürlükleri imkanlarıyla yapılması” hususunun belirtilmesine karşın, 02.10.2006 tarih ve B.11.2. DDY. 01.00. 01 / 755, 01, 02 / 882 sayılı “İhale Onay Belgesi” nde Yaklaşık Maliyetin 5.272.694,34 YTL (Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” nda 5.272.649,34 YTL) belirtildiği, sınır değer tespitinde ise Yaklaşık Maliyetin hesaplamaya 4.280.204,29 YTL olarak dahil edildiği görülmüştür.   

 

Bu durumun idareye sorulması neticesinde, idarenin 27.06.2007 tarih ve 367 sayılı yazısında; “02.10.2006 tarih ve 755.01.02/882 sayılı ihale onay belgesi ve eki olan yaklaşık maliyet icmal tablosunda belirtilen 5.272.694,34 YTL tutarındaki yaklaşık maliyetin 992.445,06 YTL tutarındaki üst yapı ferşi işinin kuruluşları imkanları ile ikmal edilecek olduğu, bu bedelin projenin tüm maliyetini göstermek amacıyla icmale eklendiği, ihale edilerek yapılacak işin tutarının 4.208.204,29 YTL olduğu, ihale işlemleri ve aşırı düşük sorgulamasının bu bedele göre yapıldığı” belirtildiğinden, bu husus esasa etkili bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

2) İhale üzerinde bırakılan Dünyalar Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu “Makine ile Kazı Yapılması (Patlayıcı madde kullanılarak)” analizi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “15.0183 Poz no’lu Bina İnşaatında Makine ile (Patlayıcı madde kullanılarak) Her Derinlikte Dar Derin Çok Sert Kaya Kazılması” analizinin kıyaslanması neticesinde de;  

 

Dünyalar Ltd. Şti. tarafından;     

 

- 04.101 poz no’lu dinamit miktarının 0,13 kg olması gerekirken 0,125 kg olarak belirlendiği,

- 04.104 poz no’lu fitil miktarının 3 m olması gerekirken 1 m olarak belirlendiği,

- 04.105 poz no’lu kapsül miktarının 2 adet olması gerekirken 1 m olarak belirlendiği,

- 04.109 Mazot, 01.501 Düz İşçi, 01.011 Ateşleme Ustası, 01.403 Makinist, 01.404 Operatör Makinist, 01.408 Yağcı, 01.409 Formen, 01.502 Erbap İşçi pozlarına hiç yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Yine, Dünyalar Ltd. Şti. tarafından sunulan;

 

- “Diliskelesi Yük Terminali İltisak Hattı Yapılması Teklif Fiyatı” başlıklı belgede 3 üncü sırada yer alan “Yeni Yol Malzemesinin Diliskelesi Durağından Alınarak Sahaya Nakli” imalatının çarpım işleminde,

 

- “Diliskelesi Yük Terminali Sahasına 3 Adet Hörtuvar Yapılması Teklif Fiyatı” başlıklı belgede 3 üncü sırada yer alan DNY.21 Birim Fiyat No’lu “Makine ile Kum Çakıl Serilmesi” imalatının çarpım işleminde,

 

- “03.504 Ekskavatörün 1 Saat Ücreti Analizinde” 01.409 Formen kaleminin çarpım işleminde, 01.404 Operatör kaleminin çarpım işleminde,

 

- “03.517/3 Kompresörün 1 Saat Ücreti Analizinde” 04.109 Motorin kaleminin çarpım işleminde,

 

- DNY 16 Birim Fiyat No’lu “Ahşap B.A Kalıbı Yapılması” imalatının analizinde 4.270 Çivi – Tel Kaleminin çarpım işleminde hata yapıldığı,

 

- DNY 05 Birim Fiyat No’lu “Reglaj Yapılması” imalatının analizinde % 20 oranındaki Yüklenici karı kaleminin yanlış hesaplandığı,

 

- DNY 15 Birim Fiyat No’lu “Ø 200 mm’ lik Drenfleks Boru ile Drenaj Yapımı” imalatının analizinde % 15 oranındaki Yüklenici karı kaleminin yanlış hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, idarelerin eşit muameleyi sağlamakla sorumlu olmaları hususu dikkate alındığında, 02.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararında yukarıda bir kısmı ifade edilen ve komisyonlarınca “Hasal Ltd. Şti.’ nin teklif dosyasında sunduğu analizlerinin incelenmesi sonucunda, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analizlerine göre eksik ve/veya yanlış olduğu, malzeme, işçilik miktarları ile rayiç fiyatların çok altında fiyat ve miktarlar kullanıldığı, bazı kalemlerin hiç konulmadan analizlerin oluşturulduğu” şeklindeki tespiti yapılan hususların, benzer bir şekilde ihale üzerinde bırakılan Dünyalar Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu “Makine ile Kazı Yapılması (Patlayıcı madde kullanılarak)” analizinde de olduğu, yine “Hasal Ltd. Şti.’ nin teklif dosyasında sunduğu analizlerde, miktar ve rayiç fiyatların çarpımında çarpım hatası olduğu” şeklinde yapılan tespitin benzer bir şekilde, yine Dünyalar Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu yukarıda belirtilen analizlerde de olmasına rağmen;

 

Hasal Ltd. Şti.’ nin değerlendirme dışı bırakılıp, Dünyalar Ltd. Şti.’ nin ise değerlendirmeye alınarak ihalenin üzerinde bırakılması, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ifade edilen eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırılığı yukarıda belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

3) Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Ulaştırma Bakanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul