• Karar No: 2007/UY.Z-2515
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :85
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2515
Şikayetçi:
 Azmi Kuvvetli İnş. Müh.-Müteahhit,Vekili Av. Ahmet M. AKOLUK Maraş Caddesi İpekyolu İşmerkezi No:108 Kat: 6 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon- Çaykara-Karaçam Belediye Başkanlığı,Çaykara/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.06.2007 / 17401
Başvuruya konu ihale:
 2007/49623 İhale Kayıt Numaralı “Sosyal Tesis Bina İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 06.0451.G020/2007-20 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon- Çaykara-Karaçam Belediye Başkanlığı’nca 11.05.2007 tarihinde  Açık İhale Usulü ile yapılan Sosyal Tesis Bina İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Azmi  Kuvvetli İnş. Müh.-Müteahhit Vekili Av. Ahmet M. AKOLUK’un 12.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet  başvurusunun, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  15.06.2007 tarih ve 17401 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 
 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 11.05.2007 tarihinde yapılan ihalenin kendi uhdelerinde kaldığı, idarenin sözleşmeye davet yazısı üzerine; ihale konusu iş yerine ulaşım için Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden alınan yazıda; “Çaykara-Uzungöl ayırımı Karaçam Yolu II. Kısım güzergahının 13.06.2007 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle  08.00-18.00 saatleri arasında Aralık 2007 tarihine kadar trafiğe kapalı olduğunun bildirildiği”, bu haliyle iş yerine nakliye ulaşımının sağlanamayacağı dolayısıyla ihalenin iptal edilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 İdarece 11.05.2007 tarihinde yapılan ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif Azmi  KUVVETLİ- İnş. Müh.-Müteahhit, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ise Muammer BÜLBÜLOĞLU’nun belirlendiği, anılan isteklilere 25.05.2007 tarihinde iadeli taahhütlü olarak tebliğ edildiği tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan başvuru sahibi Azmi  KUVVETLİ- İnş. Müh.-Müteahhit firması idarece 04.06.2007 tarihinde  tebligatı yapılan yazı ile sözleşmeye davet edildiği, ancak başvuru sahibinin iş yerine ulaşım yolunun kapalı olduğu nakliye imalatlarının yapılamayacağı, konunun teyidi için Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne 13.06.2007 tarihinde bir yazı ile müracaat ettiği ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin cevap yazısında; “Çaykara-Uzungöl ayırımı Karaçam Yolu II. Kısım güzergahının 13.06.2007 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle  08.00-18.00 saatleri arasında Aralık 2007 tarihine kadar trafiğe kapalı olduğu”nun  bildirildiğini belirttiği, bu nedenle; başvuru sahibi idareye; Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden almış olduğu belge doğrultusunda ihale şartlarının değiştiği ve iş yerine nakliye imkanlarının kısıtlı olduğu,  dolayısıyla ihalenin iptal edilmesi gerektiğine ilişkin şikayet başvurusunda bulunduğu, idare 12.06.2007 tarih ve 31 sayılı yazısında; “Karaçam karayolunun sürekli trafiğe kapalı olmadığı, Karaçam da taahhüt olarak yapımı devam eden diğer başka inşaatların (Sağlık Ocağı İnşaatı) devam ettiği, nakliye işlemlerinde her hangi bir problemin olmadığı, söz konusu iddianız üzerine ihalenin iptal edilemeyeceği, verilen süre içerisinde sözleşmenin imzalanması gerektiği’nin bildirildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale konusu işin “Sosyal Hizmet Binası Yapım İşi” olduğu,  başvuru sahibinin ihaleden önce 10.05.2007 tarihinde “Yer Görme Belgesi” imzaladığı, teklif fiyatın belirlenmesinde nakliye ve ulaşım imkanlarının dikkate alınması gerektiği, yolun günün belli saatlerinde kapalı olduğu dikkate alındığında itirazen şikayet başvurusunun mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda  tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

4734 sayılı Kanunun  “Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu” başlıklı 44 üncü maddesinde;

İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

       Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması” başlıklı 70 nci  maddesinin son fıkrasında; 

 

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.” hükmü yer almaktadır.

            İdarece ihale üzerinde kalan Azmi  KUVVETLİ- İnş. Müh.-Müteahhit firmasına   sözleşmeye davet yazısı yazıldığı, söz konusu firmanın Kanunda belirlenen süre içerisinde sözleşmeyi imzalamadığı, diğer taraftan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Muammer BÜLBÜLOĞLU’nun teklifinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle; 21.06.2007 tarihinde ihalenin ihale komisyonunun teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile   iptal edildiği anlaşılmıştır.

            Ancak; idarece 4734 sayılı Kanunun 42 ci maddesi hükmü doğrultusunda sözleşmeye davet edilen Azmi  KUVVETLİ- İnş. Müh.-Müteahhit firmasının sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi nedeniyle hakkında aynı Kanunun 58 nci maddesi hükmü doğrultusunda değerlendirme yapılması gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle:

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul