En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2511
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :76
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2511
Şikayetçi:
 Günsel Medikal ve İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti., Kahramanmaraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu Apt. No:9 Kat: 4 D: 7/B TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği, İnönü Mh. Kavakmeydanı Mevkii 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20143
Başvuruya konu ihale:
 2007/71463 İhale Kayıt Numaralı “İnfüzyon Pompa Seti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 07.0516.0160/2007-40 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 06.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İnfüzyon Pompa Seti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Günsel Medikal ve İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.07.2007 tarih ve 20143 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süre yönünden reddine ve başvurunun uygun bulunmadığına,  

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliğince 06.07.2007 tarihinde gerçekleştirilen İnfüzyon Pompa Seti Alımı ihalesi için hazırlanan teknik şartnamenin bir firmanın ürününü tarif ettiği, teknik şartnamenin talep ettikleri şekilde değiştirmesi hususunda 15.06.2007 tarihinde İdareye dilekçe ile müracaat ettikleri, İdarenin 20.06.2007 tarihli cevabında teknik şartnamenin bazı maddelerinin değiştirildiğinin belirtildiği, ancak ihaleye katılmalarını engelleyen kriterlerin tamamının değiştirilmediği ve son hali ile teknik şartnamenin yine bir firmayı tarif ettiği, idarenin başvurularını reddettiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 21.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 21.06.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 13.07.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul