• Karar No: 2007/UM.Z-2351
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :85
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2351
Şikayetçi:
 Artel Elektrifikasyon Ürünleri Ltd. Şti., Gayret Sokak No:8 80300 Gayrettepe/Şişli/ İSTANBUL(Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabipliği, Tabaklar Mah. Hastane Cad. 14100/ BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14655
Başvuruya konu ihale:
 2007/47362 İhale Kayıt Numaralı “Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 07.03.49.0200/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabipliği’nce 27.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Artel Elektrifikasyon Ürünleri Ltd. Şti.’nin 27.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14655 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye teklif veren diğer iki isteklinin teklif etmiş oldukları ürünlerin, teknik şartnamenin 2.c.1, 2.c.2 ve 2.c.3’üncü maddelerine uygun olmadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve geçerli teklif kalmayan ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik Şartnamenin 2’nci maddesinde:

 

            “2.c.1- Sistem, programın çalıştığı bilgisayar dışında ayrıca bir mikroişlemci kontrollü ünite ile kontrol edilebilir yapıda olup bir monitor vasıtası ile izlenebilmeli ve bir bölgedeki tüm operasyonlara merkezi üniteden müdahale edilebilmelidir. Mikroişlemci ünite, sistemin monitor edildiği ve programlandığı bilgisayar, açma kapama tuşu arızası, network arızası veya çökmesi, virüs bulaşması gibi herhangi bir sebepten dolayı devre dışı kalması durumunda devreye girerek sistemin çalışmaya devam etmesini sağlamalıdır.

 

            2.c.2- Merkezi Kontrol Ünitesi mikroişlemci temelli ve programlanabilir olmalıdır. Sistem kendi kayıtlarını üzerinde tutabilmelidir. Ana Kontrol Merkezi; taşıyıcıların bir veya daha çok bölgede (zone), istasyonlar arasında, izlemeye gerek kalmaksızın seyehat etmesini otomatik olarak sağlamalıdır.

 

            2.c.3- Merkezi ünite, tüm sistem bilgilerini, sistem topografyasını ve aktüel verileri en az 4 yıl geriye dönük olarak kaydedip sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Herhangi bir elektrik kesintisi veya sistemin kapanması halinde bu bilgileri korumalı ve istendiğinde tekrar kullanıma zarar görmemiş olarak sunmalıdır.”

 

            Düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iddiaları üzerine akademik bir kuruluşa geçerli tekliflere ilişkin dokümanlar gönderilmiş ve teknik şartnamenin bu maddelerinin karşılanıp karşılanmadığı sorulmuştur.

 

            Gelen cevapta teknik şartnamenin 2.c.1’inci maddesi ile ilgili olarak, “Swisslog marka cihazın (ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından teklif edilen) teknik dokümanlarında Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU) bulunduğuna dair açık bir ifadeye rastlanılmamıştır, Summettzberger marka cihazın ise merkezi ünite “CBB” başlığı altında dahili bir merkezi kontrol ünitesinin olduğu görülmüştür”

 

              2.c.2’nci maddesine ilişkin olarak, “Swisslog marka cihazın (ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından teklif edilen)  bilgisayar destekli olduğu ve işlem aşamalarının bilgisayar üzerindeki bir yazılım ile takip edilebileceği görülmüştür. Sumetzberger marka cihazın ise bilgisayara bağlanarak izleme yapılabileceği belirtilmiş olup, sistemin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi mevcut değildir.”

 

            2.c.3’üncü maddesine ilişkin olarak, “Bilgisayar destekli olsun ya da olmasın verilen uzun süreli korumunun istendiği durumlarda bir takım teknik sorunlar sebebiyle veri kayıplarının kaçınılmaz olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte bahsi geçen cihazların her ikisinin de bilgisayar destekli olduğu görülmüştür. Bilindiği üzere bilgisayar destekli donanımlarda veriler kolaylıkla harici hard disk, harici bellek, CD, DVD benzeri multi medya ya da yedekleme ortamlarına uzun süreli koruma ve arşivleme amacı ile aktarabilmelidir. Bu nedenlerden dolayı her iki cihazın da teknik şartnamenin ilgili maddesini karşıladığı düşünülmektedir.”

 

            Denilmektedir.

 

Kamu İhale Kanununun 37’nci maddesinde, “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükmü gereğince, tekliflerin isteklilerce verilen dokümanlar doğrultusunda ihale dokümanına, ve dolayısıyla ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelere uygunluğu muayene kabul aşamasından önce ihale komisyonunca kontrol edilmelidir. Bilirkişiden gelen yazıda, kataloglar doğrultusunda teklif edilen sistemlerin teknik şartnameye uygun olmadığı yönünde bir tespit bulunmamaktadır. Katalogda belirtilen özelliklerin dışındaki özelliklerin teknik şartnameye uygun olup olmadığı ise ancak muayene kabul aşamasında kontrol edilebilir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul