En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2355
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :17
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2355
Şikayetçi:
 Neval Petrol İnş. Mad. Nak. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti, 1722 Sokak No:2 D:9 Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü, Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.06.2007 / 18035
Başvuruya konu ihale:
 2007/37103 İhale Kayıt Numaralı “13.Böl.Hud. Dah. Bulunan Muh. Kes. Yol. Bir Tabaka Astarsız Sathi Kaplama Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 06.04.73.0075/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü’nce 25.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “13.Böl.Hud. Dah. Bulunan Muh. Kes. Yol. Bir Tabaka Astarsız Sathi Kaplama Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Neval Petrol İnş. Mad. Nak. ve Gıda  San. Tic. Ltd. Şti’nin 11.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.06.2007 tarih ve 18035 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğü tarafından 25.05.2007 tarihinde yapılan “13. Bölge Hudutları Dahilinde Bulunan Muhtelif Kesilmedeki Yollarda Bir Tabaka Astarsız Sathi Kaplama Yapılması ” ihalesinde tekliflerinin ekine Ticaret Sicil Gazetesinin sadece kuruluş bölümünün konulduğu, son durum gazetesinin ihale evrak dosyasına konmadığı ve iş deneyim belgesi sahibinin tüzel kişiliğin ne kadar hissesine ortak olduğunun belli olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak bu belgelerin ilgili mevzuat gereği  idare tarafından tamamlatılabileceği, bu durumun  kamu zararına yol açtığı,  iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İşe ait idari şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı  7.1.c.2 maddesinde;

 

            Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” ’nin  isteklilerin teklifleri kapsamında sunmaları  gerektiği hüküm altına alınmıştır . 

 

            İhale komisyonu tarafından düzenlenen 25.05.2007 tarihli “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” nda, başvuru sahibinin teklifi ile ilgili olarak, Ticaret Sicil Gazetesinin “Var” olarak gösterildiği,

 

            Başvuru sahibi isteklinin teklif dosyası kapsamında 27.10.1994 tarih ve 3647  sayılı  Ticaret Sicil Gazetesinin  sunulmuş olduğu, söz konusu gazetenin  tüzel kişiliğin kuruluşuna ait olduğu, kurulan limited şirketin adının “Neval Tekstil Ürünleri İhracat ve İthalat Limited Şirketi” olduğu  ve kurucu ortakların Hasan Hayri ASLAN ve ALİ Hüsamettin ASLAN olarak  gösterildiği, ayrıca  “şirketin amaç ve konusu” bölümünde yer alan işler arasında inşaat işlerinin de yer almadığı, ancak başvuruya konu ihaleye teklif veren başvuru sahibi isteklinin   “Neval Pet. İnş. Mad. Nak. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.” olduğu,

 

            Başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik eder belge olarak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 24.03.2005 tarihinde Cengizhan ÜLVAN adına fotoğraf yapıştırılmadan düzenlenmiş olan, İş Denetleme Belgesinin sunulmuş olduğu tespit edilmiştir.

 

            Ayrıca teklif dosyası kapsamında, İş Denetleme Belgesini Başkasına Kullandırmayacağı ile ilgili noter onaylı taahhütnamede, belge sahibi Cengizhan ÜLVAN’ın başvuru sahibi isteklide yarıdan fazla hisseye sahip ortak olduğunun belirtildiği ve Cengizhan ÜLVAN vekili Hasan Hayri ASLAN tarafından imzalandığı  tespit edilmiştir.

 

            Bu haliyle başvuru sahibi istekli tarafından yukarıda belirtildiği üzere teklif ekinde sunulması zorunlu olan son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

            

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihalede, ihale komisyonu tarafından en düşük teklif sahibi A.C Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, 10. madde ile ilgili Taahhütnamenin Standart Form KİK.027.0/Y’ye uygun olmamasından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede, istekli tarafından sunulan taahhütnamenin içeriğinin gereken bilgileri içerdiği, bu nedenle idarece söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu isteklinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


            2) A.C Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu “Bir Tabaka Astarsız Sathi Kaplama Yapılması İşi” nin arazi ve zemin etüdü gerektiren bir iş olmadığı halde, teklif birim fiyat almak suretiyle, ön proje ile ihale edildiği, “Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form” da herhangi bir gerekçeye yer verilmediği anlaşılmış olup,  4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendi gereğince bu işte kesin proje ile ihale çıkılması gerekirken buna aykırı davranılması mevzuata aykırıdır.

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 3 isteklinin teklif verdiği 1 geçerli teklifin bulunduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle de iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul