En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2359
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :22
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2359
Şikayetçi:
 Sadık Koca - Birel Elektrik, Sanayi Caddesi Ulus İşhanı D Blok No:119 Ulus / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Telekomünikasyon Kurumu Lojistik Dairesi Başkanlığı, Yeşilırmak Sokak No:16 06430 Demirtepe Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2007 / 8672
Başvuruya konu ihale:
 2006/188662 İhale Kayıt Numaralı “Elektrik Güç Artırımı, Pano Yenileme ve Kablolama İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 06.02.18.0187/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Telekomünikasyon Kurumu Lojistik Dairesi Başkanlığı na 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Elektrik Güç Artırımı, Pano Yenileme ve Kablolama İşleri ihalesine ilişkin olarak Sadık Koca - Birel Elektrik´nin, 21.03.2007 tarih ve 8672 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen  tarih ve  sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 03.04.2007 tarih ve 2007/AK.Y-218.1 sayılı Kurul Kararıyla   karar verildiği, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle; 09.01.2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan 2006/188662 nolu ihalenin ihale dokümanının satın alındığı, Alçak Gerilim Panoları ile ilgili şartnamenin 5 inci maddesinde “Kısa devre akımı Isc: 150 kA. Etkin/1s., Darbe dayanım akımı: 370 kA. Tepe değer” şartlarının istendiği, TSE, ISO vb. belgelere haiz imalat yapan firmalar ile yapılan görüşmelerde bu değerlere uygun imalatların olmadığının öğrenildiği, idareye neden bu şarta gereksinim duyulduğunun sorulduğu, ancak bir cevap alınamadığı ve bu nedenle ihaleye katılınamadığı, ancak bahse konu ihalenin iptal edildiği,

 

Söz konusu işin 20.03.2007 tarihinde tekrar ihalesinin yapılacağı, ihale dosyası incelendiğinde aynı şartların yeni yapılacak ihalede de geçerli olduğu ve bu nedenle ihaleye katılınamadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İşe ait Elektrik Teknik Şartnamesinin “Elektriki Özellikler” başlıklı 5 inci maddesinde şartname ekinde aksi belirtilmedikçe teklif edilen panoların “Kısa devre akımı Isc: 150 kA. Etkin/1s., Darbe dayanım akımı: 370 kA. Tepe değer” özelliklerini taşıması gerektiği belirtilmekte, şartname ekinde ise işe ait proje yer almaktadır.

 

            İdarece başvuru sahibine verilen cevapta, söz konusu işin telsiz ve/veya telekomünikasyon cihazlarının ilgili teknik mevzuata ve uluslararası standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla kurulan Piyasa Gözetim Laboratuvarı ile ilgili olduğu, bu nedenle şartnamede değerlerin ihtiyaten yüksek tutulduğu, ancak bu değerlerin şartnamede de belirtildiği gibi proje ekinde aksi belirtilmedikçe geçerli olduğu, şartnameden sonra hazırlanan elektrik projesinde şalterler için etkin kısa devre akımı olarak 35 kA kapasitesinin hesaplanarak bulunabileceği, şartname ile proje bir bütün olarak incelenseydi ileri sürülen iddiaların doğru olmadığının görüleceği belirtilmiştir. 

 

            Başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak 29.05.2007 tarihinde ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden “İdari şartname ve projelerin birlikte değerlendirilmesi suretiyle;

            a) Belirtilen değerlerin söz konusu iş için gerekli olup olmadığı,

b)Teknik şartname eki projelerde panolar için etkin kısa devre akımının belirlenip belirlenmediği, belirlendiyse belirlenen bu değerlerin teknik şartnamede belirlenen değerlerden daha farklı olup olmadığı,

c) Şalterler için etkin kısa devre akımıyla, panolar için etkin kısa devre akımının aynı şey olup olmadığı,”  hususlarında görüş istenmiş, 29.06.2007 tarihinde kurum kayıtlarına giren cevabi yazıda, “Kısa devre akımı olarak belirlenen 150 kA’nın yalnız bir firma tarafından üretildiği, ancak teknik şartnamede bu değerin tespitinin sağlıklı yapılmadığı, projede ise bu değerin 35 kA olarak verildiği ve yeterli olduğu” belirtilmiştir.

 

            İhale dokümanı ve teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucu her ne kadar teknik şartnamede iddia konusu değerlerin rekabeti engelleyecek şekilde belirlendiği tespit edilse de, teknik şartnamede bu değerlerin şartname ekinde aksi belirtilmediği takdirde uygulanacağının açıkça belirtildiği, projede tespit edilen değerler bakımından ise başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Netice olarak başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.   

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul