En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2361
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :25
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2361
Şikayetçi:
 Ays-pa Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili, Av.Mahmut Kaçmaz, Uğur Mumcu Caddesi Nu 63/10 GOP ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Elektrik İletim A. Ş. 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müd., Seyhan Barajı 01170 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19492
Başvuruya konu ihale:
 2006/182343 İhale Kayıt Numaralı “Adana-Mersin-Osmaniye-Hatay Bölgesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 08.14.36.0182/2007-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Elektrik İletim A. Ş. 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müd. tarafından 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana-Mersin-Osmaniye-Hatay Bölgesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ays-Pa Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Mahmut Kaçmaz’ın, 06.07.2007 tarih ve 19492 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kurumun görev alanında bulunmayan ihale süreci dışındaki bir işleme ilişkin başvurunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından ihale uhdelerinde kalmasına rağmen mali sorumluluk sigortası teyit yazısındaki imzanın sahte olmasından dolayı geçici teminatlarının gelir kaydedilmesine ve 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmalarına karar verildiği, 4734 sayılı Kanunun 17 inci maddesine göre geçici teminatın gelir kaydedilmemesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu ihale Kurumunun görev alanı ihalenin başlangıcından itibaren sonuçlandırılması aşamasına kadar yapılan ihale işlemlerinin denetlenmesi ile sınırlıdır. İdarelerin mevzuatta belirtilen nedenlerle isteklilere uygulayacakları müeyyidelere itiraz ve inceleme mercii idari yargı organlarıdır.

 

Başvuru sahibinin iddiasında yer vermiş olduğu geçici teminat tutarının iadesine ilişkin işlemde Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Kurumun görev alanında bulunmayan ihaleye ilişkin başvurunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçenin ilgisi nedeniyle TEİAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul