En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2508
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :71
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2508
Şikayetçi:
 Bertaş Teknik ve Tıbbi Malz. San. ve Tic. A.Ş., İmes Sanayi Sitesi A Blok 107 Sokak 13 Y.Dudullu / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık İşletmesi, Kızılay Sokak No:4 06100 Sıhhiye Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16818
Başvuruya konu ihale:
 2007/13793 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz 2007 Yılı 28 Kalem Tıbbi Cihaz Temini İhalesi (3. Kalem Cerrahi Yoğun Bakım Ventilatör Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 07.04.09.0017/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık İşletmesi tarafından 26.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz 2007 Yılı 28 Kalem Tıbbi Cihaz Temini İhalesi (3. Kalem Cerrahi Yoğun Bakım Ventilatör Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Bertaş Teknik ve Tıbbi Malz. San. ve Tic. A.Ş.’nin 22.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  11.06.2007 tarih ve 16818 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;      İdare tarafından 26.03.2007 tarihinde yapılan ihalenin 3 ncü kalemi olan “Cerrahi Yoğun Bakım Ventilatör Cihazı” alımı işine en düşük teklifin kendileri tarafından verilmesine rağmen, teklif edilen “Newport marka e500 model” cihazın, teknik şartnamenin 1.13 ncü maddesini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 1.13 ncü maddesinde belirtilen kriteri karşıladığı belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından, teklifin değerlendirme dışı bırakılması üzerine 22.05.2007 tarihinde idareye şikayet dilekçesi verildiği, söz konusu dilekçenin 23.05.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alındığı, idarenin yapılan şikayet üzerine “Anestezi ve Rea. Kln. Şefi ile Anestezi ve Rea. Uzmanını” raportör olarak görevlendirdiği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından görevlendirilen raportörlerin, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin numune ve katalogları tekrar incelemesi neticesinde, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 1.13, 1.16, 1.21 ve 1.31 inci maddelerini karşılamadığı yönünde rapor düzenlediği ve söz konusu rapora binaen başvuru sahibinin şikayeti idare tarafından 29.05.2007 tarih ve 5493 sayılı yazı ile reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin anılan ihalenin 3 üncü kalemi olan Cerrahi Yoğun Bakım Ventilatörü alımına “Newport marka e500 model” cihaz teklif ettiği, ancak teklif edilen cihazın teknik şartnamenin;

 

1.13 ncü maddesinde belirtilen; “Cihazda basınç ve/veya akış tetikleme sistemi olmalı ve tetikleme sistemi kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir. Akış tetikleme seviyesi en az 0,5-15 lt/dk. veya basınç tetikleme seviyesi 0-(-20) cm. H2O arasında ayarlanabilecektir”,

 

1.16 ncı maddesinde belirtilen; “Ventilatörde aşağıda yazılı parametreler en az belirtilen aralıklarda ayarlanabilmelidir.

 

Zorunlu solunum Frekansı                            :en az 5-100 soluk/dakika aralığında,

Tidal Hacim                                                   :100-2000 ml.,

İnspirasyon akışı (otomotik ve/veya)Flow    :6-120,

İnspirasyon basıncı veya basınç kontrol       :5-80 mbar,

O2 Konsantrasyonu, FiO2                            :21-100 Vol.%,

PEEP veya İntermittant PEEP                     :0-35 mbar veya cmH2O,

Basınç desteği                                    :0-80 mbar veya cmH2O,

İnspirasyon zamanı 0.15-5 saniye veya I:E oranı 1:10-4: arasında istenilen oranda olmalıdır.

Ventilatör cihazlarının 2 adedi standart olarak yapamıyorsa tidal hacım 10 ml. Den başlatacak opsiyonlu şekliyle verilecektir”.

 

1.21 inci maddesinde belirtilen; “Aşağıdaki parametrelerin alarm limitleri ayarlanabilmelidir.

 

Ekspirasyon dakika hacmi üst limiti veya yüksek dakika hacmi,

Ekspirasyon dakika hacmi alt limiti veya düşük dakika hacmi,

Havayolu basıncı üst limiti veya yüksek basınç,

Apne zamanı,

Solunum frekans üst limiti veya yüksek frekans”.

 

1.32 inci maddesinde belirtilen; “Acil durumlarda cihaza sadece hasta kilosu girilecek, cihazın ventilasyon parametrelerini otomatik olarak ayarladığı bir mod bulunmalıdır” kriterlerini karşılayıp karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi, incelemeye konu ihaleye teklif etmiş olduğu “Newport marka e500 model” cerrahi yoğun bakım ventilatörün teknik şartnamenin 1.13, 1.16, 1.21 ve 1.32 inci maddesinde belirtilen kriterleri karşıladığını iddia etmektedir.

 

Ancak, Teknik Şartnamenin 1.16 ncı maddesi uyarınca teklif edilen cihazın “basınç desteği 0-80 mbar veya cmH2O” olması gerektiği,  söz konusu ihaleye sunulan cihazlara ait teknik dokümanlar ile başvuru sahibi tarafından verilen Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanının incelenmesi sonucunda;

 Başvuru sahibi isteklinin (Bertaş Teknik  A.Ş.) teklif ettiği “Newport marka e500 model” cerrahi yoğun bakım ventilatörün basınç desteğinin “0-60 mbar veya cmH2O” olduğu ve teknik şartnamede belirtilen üst sınır değeri karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

Bu tespitler neticesinde; başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın basınç desteğinin yeterli olmadığı gerekçesiyle Teknik Şartnamenin 1.16 ncı maddesine uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idare tarafından tesis edilen işlem yerinde görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul