• Karar No: 2007/UM.Z-2507
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :68
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2507
Şikayetçi:
 Bioteknik Cihazlar Tıbbi Gereçler Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İşmerkezi No:300 K:6 D:601 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği Sakarya Mah. Atatürk Bul. 68 45010 Manisa
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.05.2007 / 15804
Başvuruya konu ihale:
 2007/43014 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Tam Otomatik İdrar Analizörü Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 07.03.81.0162/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği’nce 08.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Tam Otomatik İdrar Analizörü Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bioteknik Cihazlar Tıbbi Gereçler Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.05.2007 tarih ve 15804 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Manisa Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği tarafından 08.05.2007 tarihinde yapılan Kit Karşılığı Tam Otomatik İdrar Analizörü alımı ihalesine ait teknik şartnamenin tek firmaya yönelik olarak hazırlandığı, bu haliyle 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelere aykırılık taşıdığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin 31.05.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına giren 28.05.2007 tarihli dilekçesinde, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmemiş, (şartnamenin tek firmaya yönelik hazırlandığı belirtilmekle birlikte hangi maddelerin tek firmanın cihazını işaret ettiğinin ayrıntılı olarak belirtilmediği) ancak 01.06.2007 tarihli yazımız ile başvurudaki eksikliklerin giderilmesi istenmiş, 07.06.2007 tarihinde tebliğ edilen yazımız üzerine 11.06.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına giren 08.06.2007 tarihli yazı ile Kuruma yeniden müracaat edilerek şikayet konuları bildirilmiştir.

 

            Buna göre, 08.06.2007 tarihli dilekçedeki şikayet konuları ile ilgili olarak 15.06.2007 tarih 7848 sayılı yazımız ile teknik görüş istenmiştir.

 

Konuyla ilgili olarak; 20.000 Test Kit Karşılığı Tam Otomatik İdrar Analizörü Alımı ihalesi için Kurumumuza yapılan itirazen şikayet başvurusunda teknik şartnamenin bir markaya yönelik olarak düzenlendiğinin iddia edildiği, ihaleye ait teknik şartname de yazımız ekinde gönderilmek suretiyle ve iddia konuları da aşağıda belirtilerek;

 

Teknik şartnamenin:

 

            3.1 maddesindeki; Cihaz mikroskopik analizör ve kimyasal analizör olarak iki kısımdan
oluşmalıdır.Teklif edilecek cihazda strip ile idrarın kimyasal analizi,idrar sediment
partiküllerinin mikroskopik görüntü ve sayım analizi tam otomatik ve walkway olarak
yapabilmelidir.

 

Açıklama: idrar sediment partiküllerinin mikroskopik görüntüsü yapılamamakta ve bu maddeye BioDPC firmasının lQ-200 cihazı uymaktadır.

 

            3.2. maddesindeki; Cihazda sediment analizi dijital görüntüleme (flow mikroskobi) teknolojisi kullanılarak yapılmalıdır.

 

Açıklama:Dijital görüntüleme yapılamamakta,flow cytometry yöntemi ile çalışmakta ve bu maddeye BioDPC firmasının IQ-200 cihazı uymaktadır.

 

3.3 maddesindeki; Tüm şekilli elemanlar büyüklüklerine ve dış yapılarına göre değil, gerçek mikroskobik görüntülerine göre analiz edilebilmelidir.

 

Açıklama: Tüm şekilli elemanları büyüklüklerine ve dış yapılarına göre ölçmekte, miroskobik görüntülerine göre analiz edilememekte ve bu maddeye BioDPC firmasının IQ-200 cihazı uymaktadır.

 

            3.5 maddesindeki; Cihaz epitel hücrelerinin yassı epitel, böbrek epiteli ve idrar yolları epiteli olarak ayrılmasına imkan vermeli ve sonuçları her sahada adet olarak rapor edebilmelidir. Açıklama:Cihaz epitel hücrelerini ayıramamakta ve bu maddeye BioDPC firmasının IQ-200 cihazı uymaktadır.

 

            3.6 maddesindeki; Cihaz silendir ve kristallerin sınıflandırmasına imkan vermeli ve her birine ait sonuçları her sahada adet olarak rapor edebilmelidir.

 

Açıklama:Cihaz silendir ve kristalleri sınıflandırmıyor,adet olarak veriyor ve bu maddeye BioDPC firmasının IQ-200 cihazı uymaktadır.

 

3.7. maddesindeki; Kullanıcı numunedeki şekilli elemanları ekranda görebilmeli ve gerektiğinde tanımlama imkanına sahip olmalıdır.

 

Açıklama: Kullanıcı numunedeki şekilli elemanları ekranda net bir şekilde göremediğinden dolayı bu maddeye BioDPC firmasının lQ-200 cihazı uymaktadır.

 

Söz konusu iddiaların 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmüne istinaden, gerekli incelemenin yapılarak oluşturacakları gerekçeli görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinde yer alan; “…. Kurum, nihai kararını başvuruyu izleyen kırkbeş gün içinde verir.” hükmüne istinaden başvurunun sonuçlandırılması için 45 günlük sürenin sonuna gelinmiş ancak henüz teknik görüş gelmemiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili bir değerlendirme yapma imkanı bulunamamaktadır.

 

Ancak, ihale işlem dosyasının tetkikinden; ihale dokümanının iki istekli tarafından satın alındığı, ihaleye bir adet teklif verildiği, başvuru sahibinin ihale dokümanını satın aldığı ancak ihaleye teklif vermediği, ihaleye teklif edilen ürünün de başvuru sahibinin iddia ettiği gibi BioDPC Firmasının lQ-200 marka ürünü olduğu hususları tespit edildiğinden 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü çerçevesinde yapılan değerlendirmede anılan ihalede rekabet koşullarının oluşmadığı sonucuna ulaşıldığından ihale işlemleri ve ihale kararının iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan; başvuru sahibinin 01.05.2007 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, aynı tarihte idare kayıtlarına giren dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuru sahibinin 01.05.2007 tarihli dilekçesindeki iddialarla aynı olan 17.05.2007 tarihli ikinci şikayet dilekçesinin de 17.05.2007 tarihinde idare kayıtlarına girdiği, ancak idarenin şikayete vermiş olduğu 23.05.2007 tarihli cevabi yazıdan, 17.05.2007 tarihli başvurunun idareye şikayet olarak alındığı ve buna göre de süre aşımı nedeniyle şikayet başvurusunun reddedildiği yönündeki bir ifadeye yer verilmek suretiyle şikayeti cevaplandırdığı anlaşılmaktadır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvururlara Ait Yönetmeliğin “Kuruma İtirazen Şikayet” başlıklı 16 ncı maddesinin son fıkrasında yer alan; “İdareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini ihya etmez.” hükmüne istinaden idarece idareye yapılan ilk başvuruya göre işlem tesis edilmesi gerektiğinden idareye yapılan şikayet başvurusunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvururlara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan  hükme uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, idareye yapılan şikayet başvurusunun idarece süre yönünden reddedilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul