• Karar No: 2007/UY.Z-2488
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :106
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2488
Şikayetçi:
 Zy İnş. Taah. Turz. San. Tic. Ltd. Şti, Bestekar Sok.4/2 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Akçakoca Belediye Başkanlığı, Yalı Mahallesi İnönü Cad. No:8 81650 Akçakoca/DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17673
Başvuruya konu ihale:
 2007/33684 İhale Kayıt Numaralı “Akçakoca (Düzce ) İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 06.04.61.0132/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akçakoca Belediye Başkanlığı tarafından 25.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Akçakoca (Düzce ) İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Zy İnş. Taah. Turz. San. Tic. Ltd. Şti’nin 07.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.06.2007 tarih ve 17673 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece tekliflerinin geçerlik süresinin ve geçici teminat mektubunun süresinin yeterli olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı oysaki teklif geçerlik süresi ve geçici teminat mektubunun süresindeki hatanın ihale ilanında teklif geçerlik süresinin 60 gün idari şartnamede 90 gün olarak belirtilmesinden kaynaklandığı,

 

2) Ayrıca idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde ihale dosyası içerisinde boş olarak verilen birim fiyat tarifleri, birim fiyat teklif cetveli ve teklif fiyat icmal cetvelinin aynen kullanılmasının istenilmesine rağmen bu maddede anılan birim fiyat tariflerinin verilmemesinin de değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olarak belirtildiği, ancak bu durumun ihale ilanında ihale dosyası içerisinde boş olarak verilen birim fiyat tarifleri, birim fiyat teklif cetveli ve teklif fiyat icmal cetvelinin aynen kullanılması gerektiğinin belirtilmemesinden kaynaklandığı,

 

Değerlendirme dışı bırakılmalarının 4734 sayılı Kanunun 24 ve 26 maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 18 inci maddesine aykırı olarak düzenlenmiş ihale işlem dosyası sonucu olduğu, idareden kaynaklanan bu yanlışlıkların ihalenin sonucuna etki ederek ihalenin firmalarında kalmamasına neden olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece başvuru sahibinin 18.05.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile idari şartnamenin 25.1 maddesine göre verdiği teklif mektubunun geçerlilik süresinin yetersiz olduğu, idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde istenen birim fiyat tariflerini vermediği ve yine idari şartnamenin 27.3 maddesine göre verdiği geçici teminat mektubunun uygun olmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

           

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde yer alan teklif mektubunda teklif geçerlilik süresinin 60 gün olarak belirtildiği, Şekerbank Ankara Küçükesat Şubesinden alınmış geçici teminat mektubunun da 30.07.2007 tarihine kadar geçerli olduğu tespit edilmiştir.

 

Sözkonusu ihaleye ilişkin ilanın 10 uncu maddesinde Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. “ düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “Tekliflerin Geçerlilik Süresi” başlıklı 25 inci maddesinde “25.1-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesi,

  

Yine idari şartnamenin “Geçici teminat” başlıklı 27 inci maddesinde “27.3- Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.” düzenlemesi,

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde “ İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü,

 

Yine aynı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi başlıklı 28 inci maddesinde “ İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

Sözkonusu ihale ilanının ve ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen idari şartnamenin tekliflerin geçerlilik süresine ilişkin düzenlemelerin birbirine uygun olmadığı, ihale ilanında teklif geçerlilik süresi 60 gün olarak belirtilmişken, idari şartnamenin aynı hususa ilişkin düzenlemesinde teklif geçerlilik süresinin 90 gün olarak belirtildiği görülmektedir.

 

İhale ilanı ile idari şartname arasındaki bu çelişkinin teklif değerlendirmesine esas düzenlemelerde olduğu, nitekim idarece teklif değerlendirmesi aşamasında başvuru sahibi Zy İnş. Taah. Turz. San. Tic. Ltd. Şti, Boztaş Beton Boru ve İnş. San. A.Ş., Çemak İnş. Taah. ve San. Tic. Ltd. Şti. ve Optimum Turz. İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Ayrıca teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenen geçici teminatın geçerlilik süresinin de yetersizliğinin de başvuru sahibi ve en düşük teklif sahibi Boztaş Beton Boru ve İnş. San. A.Ş.nin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler neticesinde; başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu, ihale ilanı ve idari şartname arasındaki çelişkinin teklif değerlendirilmesine etkili  yukarıda yer alan 4734 sayılı Kanunun 24 üncü ve 26 ncı maddeleri ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddelerine aykırı olduğu ve isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde yer alan 58 inci maddesinde  “İhale dosyası içerisinde boş olarak verilen birim fiyat tarifleri, birim fiyat teklif cetveli ve teklif fiyat icmal cetveli aynen kullanılarak kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde teklif ekinde verilecektir. Kaşelenmemiş ve imzalanmamış teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 33 üncü maddesinde “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece başvuru sahibi Zy İnş. Taah. Turz. San. Tic. Ltd. Şti’nin değerlendirme dışı bırakma gerekçeleri arasında yukarıda anılan madde gereğince teklif ekinde birim fiyat tariflerini sunmadığı gerekçesinin de yer aldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında ihaleye katılımı için gerekli yeterlilik kriterleri ve bu yeterlilik kriterlerine ilişkin standart formların belirtildiği, anılan Kanunun 30, 36 ve 37 nci maddeleri gereğince isteklilerce teklif edilen fiyatların, teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelde belirtilmesinin esas ve yeterli olduğu, ayrıca aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 maddesinde yer alan hüküm uyarınca idarece hazırlanan şartnamelerde yapılan düzenlemelerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik olması gerekmektedir.

 

Bu itibarla İdari Şartnamede yer verilen ve idarece teklif değerlendirmesine esas alınan bahse konu  düzenlemenin ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği, kaldı ki  ihaleye teklif veren bütün firmaların teklif mektuplarında ihale konusu işi ihale dokümanında belirtilen şartlar doğrultusunda yapacaklarını taahhüt ettikleri dikkate alındığında başvuru sahibinin birim fiyat tarifleri sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca idarece ihale mevzuatına aykırı bu düzenlemeler esas alınarak teklif değerlendirilmesi aşamasında 18.05.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile isteklilerden Boztaş Beton Boru ve İnş. San. A.Ş., Çemak İnş. Taah. ve San. Tic. Ltd. Şti., Haysel İns. Mak.. San. Tic. Ltd. Sti. ve Bayramoğlu İnş. Taah. Teks. ve Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. 

 

            Yukarıda yer alan tespitler  ve hükümler neticesinde; teklif değerlendirmesine esas İhale ilanı ile idari şartname arasındaki çelişki ve 4734 sayılı Kanuna aykırı olarak düzenlenen idari şartnamenin “Diğer hususlar” bölümünde yer alan birim fiyat tariflerine ilişkin düzenleme İhale kararı ve  ihale işlemlerini iptalini gerektirmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul