En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2478
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :59
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2478
Şikayetçi:
 Rayt İnş. Temz. Güv. ve Yemek İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Ptt Caddesi No:120 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Van Belediye Başkanlığı Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17583
Başvuruya konu ihale:
 2007/46678 İhale Kayıt Numaralı “Personel Çalıştırması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 08.13.33.0119/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van Belediye Başkanlığı’nca 15.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Çalıştırması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Rayt İnş. Temz. Güv. ve Yemek  İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.06.2007 tarih ve 17583 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi uyarınca aşırı teklif sorgulaması yapılması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının aşırı düşük olduğu, asgari işçilik maliyetinin altında kalan söz konusu teklife ilişkin olarak idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu, ayrıca mevzuata aykırı şekilde sözleşme imzalandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihalede, idari şartnamenin 2 nci maddesi ihale konusu işin “Kanalizasyon hatlarının patlak, arıza ve yeni hatların döşenmesinde personel çalıştırılması işi” olduğu, işin 27 adet vasıfsız işçi, 2 adet usta, 1 adet topograf ile 210 takvim günü boyunca (01.06.2007- 31.12.2007) gerçekleştirileceği, 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat teklif olarak verileceği belirtilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 26.1. maddesi; “ Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç vs. giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.”

 

 Anılan şartnamenin 26.3. maddesi;

 

“1-  Yüklenici tüm personele günlük 4,00 YTL .Toplam 104,00 YTL/AY(26 Gün) Brüt Yemek Bedelini nakdi olarak ödeyecek ve bu tutarı ücret bordrosunda gösterecektir.

2-  Tüm personellerin sigorta giderleri

3- Topografa brüt asgari ücretin % 113 fazlası ödenecektir.

4- Ustalara brüt asgari ücretin % 60 fazlası ödenecektir.

5- Yüklenici işçilik hesaplamalarında % 3 oranında sözleşme gideri ilave edecektir.

6- Vasıfsız işçiler asgari ücretin altında çalıştırılmayacaklardır. Tüm bu hususlar teklif fiyata dahildir.”

 

Anılan şartnamenin 26.5. maddesi; “Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 3,5 tir.”

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

            Bu açıklamalar doğrultusunda Kurumca hazırlanan asgari işçilik modülü çerçevesinde yapılan hesaplamada işçilerin aylık ücreti, yemek bedeli ve %3 sözleşme gideri dahil  asgari işçilik maliyetinin 188.225,34-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

           

            İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”

hükmü yer almaktadır.

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

          Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          Başvuru konusu ihalenin en düşük teklif sahibi olan ve 188.225,31-YTL fiyat teklif eden Zorbey Halı Kilim Rest. İşh. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, anılan isteklinin teklif fiyatının teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının altında olduğu görülmüştür. İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idarenin sözleşme imzalayamayacağı, ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onayın, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirileceği, idarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşmenin hükümsüz sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Başvuruya konu ihale dosyanın incelenmesinden, şikayetçinin 05.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, 08.06.2007 tarihinde idarece ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanması kararının alındığı, idarenin bu kararının 14.06.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ancak idarenin 7 günlük süreyi beklemeden 15.06.2007 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı, dolayısıyla imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen hükümsüzlük halini taşıdığı anlaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

1- Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

            2- 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi uyarınca aşırı teklif sorgulaması yapılması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul