• Karar No: 2007/UY.Z-2409
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :95
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2409
Şikayetçi:
 Doruk İnş.Taş Ocağı İşlt. Nak. Temz. ve Yem. Hizm. Tic. Ltd. Şti, Sanaii Mah. Değirmendere İşmerkezi Nu:38 K.1 Merkez/TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. Hükümet Konağı Kat:3 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19881
Başvuruya konu ihale:
 2007/54158 İhale Kayıt Numaralı “Çaykara Taşkıran Mustafa Özer İlköğretim Okulu Genel Onarım İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 06.05.66.0170/2007-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 25.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Çaykara Taşkıran Mustafa Özer İlköğretim Okulu Genel Onarım İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Doruk İnş.Taş Ocağı İşlt. Nak. Temz. ve Yemekhane Hizm. Tic. Ltd. Şti’nin 11.07.2007 tarih ve 19881 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan başvuru üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye sekiz istekli tarafından teklif verildiği halde idare tarafından yeterli rekabet ortamı sağlanmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 08.06.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 27.06.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan başvuru üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul