En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2553
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :26
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2553
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu:16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Caddesi No:16 35260 Varyant Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18318
Başvuruya konu ihale:
 2007/33106 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri 01.07.2007-31.12.2007 Tarihleri Arasında Temizlik, Kalorifer Yakma ve Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 08.13.73.0203/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü’nce 15.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri 01.07.2007-31.12.2007 Tarihleri Arasında Temizlik, Kalorifer Yakma ve Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit  Makina  İnş. San.  ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.06.2007 tarih ve 18318 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanında makine ve ekipmana ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamasına karşın idari şartnamede makine ve ekipmana ilişkin düzenleme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde “Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı  taahhütnamenin sunulması gerekir” düzenlemesinin bulunmasına karşın, aynı maddenin (a) bendinde kullanılacak iş makinelerinin  teknik şartnamede belirtilen teknik özellikleri haiz olduğuna ilişkin Türkçe kullanım klavuzu, teknik broşür v.b. belgelerin, bu belgelerde yer almayan özellikler için ise yaptırılacak gerekli ölçümleri içeren belgelerin verilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemelere yer verildiği, isteklinin bünyesinde bulunmayan ekipman için taahhütname istenmesinin sebebinin ihale üzerinde kalması halinde isteklinin istenen ekipmanları temin etme yükümlülüğünün belgelendirilmesi olduğu, bu nedenle isteklinin bünyesinde bulunmayan ekipmanlara ilişkin hem taahhütname istenmesi hem de bu ekipmanların teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdıklarına ilişkin belgelerin istenmesinin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinden olan eşit muamele ve rekabet ilkelerine aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 56.4 maddesinde “Yıllık izinli ve istirahatli olan personelin ismi yüklenici tarafından derhal idareye bildirilecek ve yerine iki gün içerisinde personel başlatılacaktır” düzenlemesine yer verildiği, bu durumun yükleniciye bir maliyet getireceği ancak idari şartnamede bu hususta bir ödeme yapılıp yapılmayacağına dair bir hüküm bulunmadığı ve teklif belirlemede tereddüde düşüldüğü,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde “Teknik şartnamede belirtilen malzeme, makine ve ekipmanlar yüklenici tarafından müdürlüklerce kullanılacak miktarların belirtildiği listeler oranında temin edilecektir.

 

Kullanılacak iş makinelerinin şartnamede belirtilen teknik özelliklere haiz olduğunu gösteren belgelerin verilmesi gerekmektedir. (Türkçe kullanım klavuzu, teknik broşür ve benzeri belgelerin yanı sıra bu belgelerde yer almayan özellikler için yaptırılacak gerekli ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgeler” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeden kullanılacak iş makinelerinin teknik şartnamede belirtilen teknik özellikleri haiz olduğunu gösteren belgelerin teklif zarfı içerisinde idareye sunulmasının istendiği anlaşılmaktadır.

 

03.04.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanında ise “İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler” arasında ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılması öngörülen makine ve ekipman listesine ve iş makinelerinin teknik şartnamede belirtilen teknik özellikleri haiz olduğunu gösteren belgelerin verilmesi gerektiğine ilişkin olarak bir düzenlemenin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin, ihale ilânlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

       Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, A. İhalelerde İstenecek Yeterlik Belgelerinin ve Yeterlik Kriterlerinin İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları ile İhale İlan ve Davet Belgelerinde Belirtilmesi” kısmında “…Anılan hükümler uyarınca, isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla istenecek yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde idarece aranacak olan yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. Bu belirlemenin ihale ilan veya davet belgelerinde yapılmadığı durumlarda 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihale ilanı geçersiz olacağından düzeltme ilanı yapılmadan ihaleye devam edilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde bu belirlemenin ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmemesi durumunda da istenilen yeterlik belgeleri ve belgelerin taşıması gereken kriterler belli olmadığından ihalede yeterlik değerlendirmesi yapılması mümkün olamayacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Mevzuatta yer alan bu düzenlemeler dikkate alındığında isteklilerin yeterliklerinin değerlendirmesi amacıyla istenilen belgeleri içermeyen  ihale ilanı geçersiz olduğundan bu ihalenin sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde “Teknik şartnamede belirtilen malzeme, makine ve ekipmanlar yüklenici tarafından müdürlüklerce kullanılacak miktarların belirtildiği listeler oranında temin edilecektir.

 

Kullanılacak iş makinelerinin şartnamede belirtilen teknik özelliklere haiz olduğunu gösteren belgelerin verilmesi gerekmektedir. (Türkçe kullanım klavuzu, teknik broşür ve benzeri belgelerin yanı sıra bu belgelerde yer almayan özellikler için yaptırılacak gerekli ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgeler)

 

Teknik şartnameye göre yüklenicinin bulundurması gereken makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 4.4 maddesinde temizlikte kullanılacak iş makinelerinin cinsi ve teknik özelliklerine, 4.5.3 maddesinde ise sayılarına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm paralelinde; ihaleye katılımda yeterlik kriterlerinin, ihale konusu hizmetin gerekleri dikkate alınarak isteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirip getiremeyeceğine yönelik değerlendirmeye esas olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 

Başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu; hizmetin ifası sırasında kullanılacak teçhizatın ve malzemenin teknik özelliklerine ilişkin olarak teknik şartnamede düzenleme yapılmasının yeterli görülmesi gerektiği, teçhizata ve kullanılacak malzemeye ilişkin teknik dokümanın yeterlik kriteri olarak istenilmesine gerek bulunmadığı, kullanılacak makinelerin teknik şartnameye uygunluğunun ihale konusu hizmetin yürütülmesi aşamasında kontrol edilmesi gerektiği, idari şartnamenin yukarıda yer verilen maddesinde makine ve ekipmanın kendi malı olma şartının aranmadığı, taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı taahhütnamenin sunulmasının istendiği ve ihale dokümanı satın alan 16 firmadan yalnızca 3 firmanın ihaleye teklif sunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılması öngörülen iş makinelerinin teknik şartnamede belirtilen teknik özellikleri haiz olduğunu gösteren belgeler ile katalogların istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı ve bu düzenlemenin ihalede rekabet ortamının oluşmasını engellediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 56.4 maddesinde “Yıllık izinli ve istirahatli olan personelin ismi yüklenici tarafından derhal idareye bildirilecek ve yerine iki gün içerisinde personel başlatılacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare şartnamede yer alan bu düzenlemenin amacı, ihale konusu hizmetin yüklenici tarafından kesintisiz ve aksatılmadan yerine getirilmesini temin etmektir. İhale konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu dikkate alındığında, ihale konusu hizmetin aksatılmadan yerine getirilebilmesi için ihale dokümanında belirtilen sayıda personelin iş başında bulunması gerektiği ve bu sorumluluğun da yükleniciye ait olduğu açıktır. Yıllık izin veya istirahat nedeniyle iş başında bulunamayan personel sayısının önceden belirlenmesinin mümkün olmadığı dikkate alındığında, yıllık izin veya istirahat süresinde iş başında bulunamayan personelin yerine istihdam edilecek personele ödenecek ücretin belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Yıllık izin hakkı bulunan personelin izin hakkını hangi şartlarda hangi tarihlerde kullanacağı işçi işveren ilişkisi çerçevesinde yüklenici tarafından belirleneceğinden, istirahat izni kullanacak personel sayısının ve istirahat süresinin ise önceden belirlenmesi mümkün olmadığından, bu durumda ne kadar ücret ödeneceğine yönelik ihale dokümanında bir düzenleme yapılmaması tekliflerin sağlıklı şekilde hazırlanamamasına neden olmayacaktır. Kaldı ki, istihdam edilen personelin çeşitli nedenlerle iş başında bulunamaması nedeniyle yüklenicinin karşılaşabileceği maliyetler iş hayatının olağan risklerindendir. İhale konusu hizmet alımı işinden kar elde etmeyi amaçlayan bir istekli, iş hayatının bu gibi olağan risklerini dikkate alarak teklifini oluşturacağından, yıllık izinli ve istirahatli personelin yerine istihdam edilecek personele ödenecek ücret hususunda ihale dokümanında bir düzenleme yapılmaması isteklinin sağlıklı bir teklif hazırlamasını engellemeyecektir. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yersiz bulunmuştur.

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul