En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2657
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :33
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2657
Şikayetçi:
 Vatan Teknik Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kazım Karabekir Cad. 68. Sk. No:1/A D:2 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Üniversite Caddesi Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19251
Başvuruya konu ihale:
 2007/48556 İhale Kayıt Numaralı “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Tadilat ve Onarımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 06.05.36.0065/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 15.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Tadilat ve Onarımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Vatan Teknik Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.07.2007 tarih ve 19251 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Vatan Teknik Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin yerinde olmayan gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin 79.000 YTL daha yüksek teklif veren başka bir istekli üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde ihale komisyonu tarafından belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının inceleneceği, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İncelenen ihalede ihaleye katılan altı istekliden dördünün, ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerinin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olmaması gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, şikayetçin teklifinin ise, teklifi ekinde makine ve elektrik iş gruplarına ait analizlerin sunulmadığı, inşaat grubuna ilişkin bazı analizlerde yüklenici karı ve genel gider oranlarının farklı verildiği, teklif bedelin ne kadarının genel gider ve müteahhitlik karı olduğunun tespit edilemediği, sunulan proforma faturalarda birtakım şekil eksiklerinin bulunduğu, fatura tarihleri ile geçerlik sürelerinin bulunmadığı, bazılarının fotokopi olduğu, bazı faturalarda işçilik ve nakliye bedellerinin dahil olup olmadığının anlaşılmadığı, bazı iş kalemlerinde idarenin belirlediği miktarlar ile farklılıkların bulunduğu gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin geçerli tek teklif olduğu belirlenen Fenni İnşaat A.Ş. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İdari şartnamenin 59 uncu maddesinde;

Tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa şartlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri işletme giderleri, all-risk sigortası giderleri, SSK payı, vergiler v.s.), sözleşme giderleri (damga vergisi, sözleşme karar bedeli, KİK payı vs.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur. Bu belgeler teklif zarfı içinde sunulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından idari şartnamenin 59 uncu maddesinde yapılan düzenlemede, isteklilerden gerçek piyasa şartlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları ile varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurların verilmesi istenmekte olup, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde isteklilerden istenecek belgeler arasında söz konusu belgeler sayılmamaktadır. İdari şartnamede yapılan düzenlemede bu haliyle Yönetmeliğin 34 üncü maddesine uyarlık bulunmamaktadır.

 

İhalede tekliflerin anahtar teslim götürü bedel üzerinden verilmesi istenmiş olup, şikayetçinin teklifi ekinde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizlerin yer aldığı, makine ve elektrik iş kalemlerinin malzeme ve cihazlardan oluştuğu, dolayısıyla “makine ve elektrik iş kalemlerine için analiz verilmediği” şeklinde bir gerekçenin yerinde olmadığı,

 

Şikayetçinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmediği, dolayısıyla anahtar teslim götürü bedel üzerinden teklif veren şikayetçinin, teklif ettiği birim fiyatların gerçekçi piyasa koşullarına uygun olup olmadığına ilişkin olarak sunduğu proforma faturalarda yer alan bir takım şekil ve içerik eksiklerinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması için gerekçe gösterilmesinin uygun olmadığı,

 

İsteklilerin kar ve genel gider oranlarını belirlemeleri kendi takdirlerinde olduğundan, analizlerinde yer alan yüklenici karı ve genel gider miktarlarının iş kalemlerine göre farklılık arzettiği şeklindeki bir gerekçenin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Şikayetçinin teklifinde yer alan iş kalemlerinin bazılarında idarece belirlenen miktarlar ile uyumsuzluk olduğuna ilişkin gerekçe ile ilgili olarak yapılan incelemede; anahtar teslim götürü bedel üzerinden ihale edilen yapım işlerinde idare tarafından belirlenen iş kalemleri miktarları ile istekliler tarafından belirlenen miktarlar arasında makul ölçüler içersinde farklılıkların oluşması kabul edilebilir bir durumdur. İsteklilerin belirlediği miktarların bir kısmı idarenin belirlediği miktarların üzerinde, bir kısmı da altında olabilir. İncelenen dosyada, yaklaşık maliyetin yaklaşık % 75’ini oluşturan inşaat imalatlarına ait iş kalemlerinin miktarlarında, idarece belirlenen miktarlar ile şikayetçi tarafından belirtilen miktarların birçok iş kaleminde bire bir örtüştüğü, bazı iş kalemlerinde ise ortalama % 1 civarında artış veya eksiliş bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan Fenni İnşaat A.Ş.’nin inşaat iş kalemleri miktarların idarenin belirlediği miktarlardan ortalama % 8-10 oranında daha yüksek olduğu dikkate alındığında, şikayetçinin belirlediği miktarların proje ile daha uyumlu olduğunun anlaşıldığı dolayısıyla şikayetçinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının da yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Belirtilen bu hususlar çerçevesinde; şikayetçinin, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki şikayeti yerinde görülmüştür.

 

İnşaat iş kalemlerine ilişkin analizlerin incelenmesinden; şikayetçi tarafından sunulan analizlerin, imalata giren malzeme ve işçilik miktarları ile bunlara ait rayiç fiyatlardan oluşturulduğu ve analiz niteliğini taşıdığı, Fenni İnşaat A.Ş.’nin analiz olarak sunduğu belgelerin ise sadece proforma faturalar esas alınarak oluşturulduğu, malzeme ve işçilik miktar ve rayiçlerinin belirtilmediği bu haliyle analiz olarak nitelendirilemeyeceği belirlenmiş olup, durum böyle iken, ihale komisyonu tarafından Fenni İnşaat A.Ş.’nin analizlerinin uygun görülerek ihalenin üzerinde bırakılması işleminde 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uyarlık bulunmamaktadır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Vatan Teknik Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul