En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2783
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :17
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2783
Şikayetçi:
 Sörf Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Vekilleri Av. Candan ÖKSÜZOĞLU- Av. Ali ESEN, Ankara Asfaltı 10. Km. Güzelköy Kavşağı DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Bursa İç Tedarik Başkanlığı, 16070 Çekirge/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.07.2007 / 21360
Başvuruya konu ihale:
 2007/48838 İKN|li 13 Grup Muhtelif Havlu Alımı İhalesi (1 ila 12. Gruplar)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 07.05.57.0134/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB Bursa İç Tedarik Başkanlığı’nca 13.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “13 Grup Muhtelif Havlu Alımı (1 ila 12. Gruplar)” ihalesine ilişkin olarak Sörf  Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Vekilleri Av. Candan ÖKSÜZOĞLU- Av. Ali ESEN’ in 03.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  25.07.2007-03.08.2007 tarih ve 21360-22302 sayılar ile Kurum kayıtlarına alınan 23.07.2007 ve 01.08.2007 tarihli dilekçeler ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Müvekkil firmanın MSB Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 13.06.2007 tarihinde yapılan 13 Grup Muhtelif Havlu Alımı (1 ila 12. Gruplar) ihalesine istekli olarak katıldığı, idare tarafından yapılan değerlendirme sonucu firmalarının “sunulan iş deneyim belgesini gösterir sözleşmeye ait faturaların tarihlerinin ihale ilk ilan tarihi olan 30 Nisan 2007 tarihinden sonra olması” gerekçesi ile ihale dışı bırakıldıkları, bu gerekçenin tip idari şartnamede de yer almadığı dolayısıyla hukuka aykırı olduğu, idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde yer alan son beş yılın hangi tarihten itibaren geriye doğru olduğunun gösterilmediği dolayısıyla da bunun “ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl” olduğunu iddia etmenin şartnamenin üstü kapalı olarak değişikliğe uğraması sonucunu doğurduğu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35.c maddesinde yer alan “ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl”  cümlesinin de bu kriterin şartnamede yer almaması durumuna açıklama getirmediği, 4734 sayılı Kanunda yer almayan “ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru beş yıl” kriterinin Yönetmelikte öngörülmesinin Kanuna aykırılık oluşturacağı, kaldı ki Yönetmeliğin söz konusu maddesindeki hususun idarece şartnameye konması durumunda göz önüne alınabileceği ancak şartnamede bu hususun yer almadığı,

                      

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İnceleme konusu ihalenin, MSB Bursa İç Tedarik Başkanlığı  tarafından  13.06.2007 tarihinde yapılan “13 Grup Muhtelif Havlu Alımı” ihalesi olduğu, ihaleye toplamda 5 isteklinin katıldığı ve ihalenin 1 inci ve 10 uncu gruplarının geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, Sörf Tekstil San. Tic. Paz. A.Ş’ nin sunduğu iş deneyim belgesini gösterir sözleşmeye ait faturaların tarihlerinin ihale ilk ilan tarihi olan 30.04.2007 tarihinden sonra olduğu  gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 2,3,4,5,6,11 ve 12 nci  grupların   Polar Tekstil Turz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., 7,8 ve 9 uncu grupların ise  Neşe Tekstil San. Tic. A.Ş üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. 

 

İhale ilanının 4.3.1 inci maddesinde ve idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde “İsteklilerce, son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde “Değerlendirmede; ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi parasal tutarının istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 25 ini karşılaması asgari yeterlik kriteri olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi” başlıklı 35 inci maddesinin b bendinde   “Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” düzenlemesi  yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin “İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi” başlıklı c bendinde “İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı sözleşme tutarlarının asgari % 70’lik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda; o işe ait düzenlenmiş ödeme belgeleri ve faturalar esas alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda başvuru sahibi Sörf Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik için  Küçüker Tekstil Dış Tic. A.Ş. ile yapılan, 01.03.2007 tarihli, 1.497.051,21 YTL tutarlı sözleşmenin sunulduğu anlaşılmıştır. Söz konusu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 28 adet 16.05.2007 tarihli, 18 adet 10.05.2007 tarihli fatura sunulduğu ve sözleşmeye ait faturaların tarihlerinin ihale ilk ilan tarihi olan 30.04.2007 tarihinden sonra olduğu tespit edilmiştir. Yönetmelik hükmüne göre Sörf Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Söz konusu Yönetmeliğin “İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır.” hükmünün ayrıca idari şartnamede yer alması gerekmemekte olup, Yönetmelik hükmünün idari şartnameye göre öncelikle uygulanması genel hukuk ilkeleri arasındadır.  

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Amaç ve kapsam” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmelik, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri mal alım ihalelerinde uygulayacakları esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.”  düzenlemesi bulunmaktadır. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerle ilgili hususların Yönetmelikte düzenlenmiş olması mevzuata aykırılık taşımamaktadır.

 

             Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul