• Karar No: 2007/U.YZ-2881
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :79
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/U.YZ-2881
Şikayetçi:
 Özsafa İnş. Oto Turz. Tahmil Tahliye Taş. Tic. İhr. İth. Ltd. Şti., Ertuğrul Mah. Peştemalci Cad. Memişler İşmerkezi No:77 K.7 D.5 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Cad. Valilik Binası 59030 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.08.2007 / 24026
Başvuruya konu ihale:
 2007/82011 İhale Kayıt Numaralı “Tekirdağ-Hayrabolu Gazi İlköğretim Okulu 12 Derslik Ek Bina İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 08.06.83.0111/2007-36 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Tekirdağ-Hayrabolu Gazi İlköğretim Okulu 12 Derslik  Ek Bina İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Özsafa İnş. Oto Turz. Tahmil Tahliye Taş. Tic. İhr. İth. Ltd. Şti.’nin 21.08.2007 tarih ve 24026 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 7.3.2.1 maddesinde anahtar teknik personel istenilmesine rağmen ihale ilanında anahtar teknik personel istenilmediği iddia  edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; şikayetçinin tarafından 16.07.2007 tarihinde doküman satın alındığı, 23.07.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye teklif verildikten sonra 03.08.2007 tarihinde dokümana ilişkin olarak idare şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin söz konusu şikayet başvurusunu uygun bulmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin  olması,

 

2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesine göre istekliler ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamazlar.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul