En son güncellemeler 28 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Karar No: 2007/UY.Z-2973
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :53
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2973
Şikayetçi:
 Hasanoğulları İnşaat Tic. Ltd. Şti., Mimar Sinan Mah. Belkıs Caddesi 64 Nizip/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı Özel İdare İş Hanı Kat 4 Nizip/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.08.2007 / 23313
Başvuruya konu ihale:
 2007/82929 İhale Kayıt Numaralı “Nizip Gaziler Köyü İlköğretim Okulu Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 06.06.48.0026/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 12.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Nizip Gaziler Köyü İlköğretim Okulu Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hasanoğulları İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin 30.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.08.2007 tarih ve 23313 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale kararının iptal edilmesine ilişkin ihale yetkilisinin 17.07.2007 tarihli işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin yeterli rekabet oluşmadığı ve kamu yararının korunamadığı gerekçesiyle idarece iptal edilmesinin ilgili mevzuatına ve hukuka aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme başvuru konusu ihalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılmıştır:

 

İncelenen ihaleye üç isteklinin teklif verdiği, bu tekliflerden ikisinin geçerli olduğu, geçerli tekliflerde yaklaşık maliyet üzerinden çok az bir indirim yapıldığından 4734 sayılı Kanunun 5 inci  maddesi gereği yeterli rekabetin oluşmadığı ve kamu yararının korunamadığı gerekçesiyle ihale yetkilisince ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “ İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde ise "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan hüküm uyarınca, ihale yetkilisince gerçekleştirilen ihalenin iptali işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul