• Karar No: 2007/UY.Z-3133
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :93
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3133
Şikayetçi:
 Karaca İnşaat ve Tic. Ltd. Şti., Sancak Mah. Tiflis Cad. No:12/3 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Erozyon ve Rüsubat Kontrolü Şube Müdürlüğü, Aydoğdu Mah. 346 Sokak No:18 Nazilli/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.09.2007 / 26735
Başvuruya konu ihale:
 2007/74628 İhale Kayıt Numaralı “Vali Recep Yazıcıoğlu (Gökpınar) Barajı Yandereleri Yukarı Havza Islahı 2. Kısım Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.09.2007 tarih ve 06.07.73.0194/2007-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Erozyon ve Rüsubat Kontrolü Şube Müdürlüğü tarafından 17.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Vali Recep Yazıcıoğlu (Gökpınar) Barajı Yandereleri Yukarı Havza Islahı 2. Kısım Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Karaca İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.09.2007 tarih ve 26735 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Kesinleşen ihale kararında tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmememe gerekçelerinin açıklanmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

2) 06.08.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararının tebliği üzerine 08.08.2007 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile idareden tekliflerinin değerlendirmeye alınmama yada uygun görülmeme gerekçelerinin açıklanmasının istendiği, söz konusu açıklama talebinin 17.08.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına girdiği, bunun üzerine idarenin 24.08.2007 tarihinde tebellüğ edilen 20.08.2007 tarihli yazısı ile 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 5 günlük sürenin aşılarak açıklama talebinde bulunulduğu gerekçesiyle açıklama taleplerinin uygun görülmediğinin bildirildiği, oysa idareler için posta yoluyla tebligatta geçerli olan 7 günlük tebliğ süresinin istekliler için de geçerli olması gerektiği, kesinleşen ihale kararı 06.08.2007 tarihinde tebellüğ edildiğinden 11.08.2007 tarihine kadar açıklama istenebileceği, 7 günlük posta ile tebligat süresi de eklendiğinde 18.08.2007 tarihine kadar açıklama isteme haklarının bulunduğu, bu nedenle idareden kanuni süresi içinde açıklama talep edildiği, şikayet konusu durumun farkına varıldığı tarih 24.08.2007 olduğundan 15 günlük şikayet süresi içinde 28.08.2007 tarihinde idareye başvurulduğu,

 

3) İdareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli olduğu,

 

             iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

06.08.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararının tebliği üzerine başvuru sahibince iadeli taahhütlü olarak postaya verilen 08.08.2007 tarihli yazı ile idareden tekliflerinin değerlendirmeye alınmama yada uygun görülmememe gerekçelerinin açıklanmasının istendiği, söz konusu açıklama talebinin 17.08.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına girdiği, idarenin 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 5 günlük sürenin aşılarak açıklama talebinde bulunulduğuna ilişkin 20.08.2007 tarih ve 1587 sayılı yazısının başvuru sahibi tarafından 24.08 2007 tarihinde tebellüğ edildiği, bunun üzerine idareye 03.09.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçi tarafından 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 06.08.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 03.09.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, 20.08.2007 tarihinde sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

           

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul