• Karar No: 2007/UH.Z-3494
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :34
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3494
Şikayetçi:
 Avşaroğulları Et Ürünleri Yemek Üretim ve Dağ. Gıda Tem. San ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av.Zeynep Şükran CANORUÇ, Lise Cadde 2.Sokak Doğruluk Apt. Nu 1/3 Yenişehir / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliği Op.Dr.Şeref İnalöz Cad. 21400 Dağkapı / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27740
Başvuruya konu ihale:
 2007/67527 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hiz.Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 08.17.85.G014/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 23.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hiz.Alımı” ihalesine ilişkin olarak Avşaroğulları Et Ürünleri Yemek Üretim ve Dağ. Gıda Tem. San ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Zeynep Şükran CANORUÇ’un 05.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.09.2007 tarih ve 27740 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale yetkilisince 28.08.2007 tarihinde onaylanan ihalenin iptaline yönelik kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece, 13 firmanın anahtar teknik personele ilişkin yapılan düzenleme nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasından dolayı yeterli rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, oysa bu firmaların anahtar teknik personele ilişkin belgeler dışında başka belgeler nedeniyle de değerlendirme dışı bırakıldıkları, 31 firmanın doküman satın aldığı ve 15 firmanın katıldığı ihalenin iptal gerekçesinin yerinde olmadığı, anahtar teknik personele ilişkin düzenlemenin yanlış anlaşılmasının söz konusu olmadığı düzenlemenin yeterince açık olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhalenin iptaline ilişkin kararda; idarece yapılan ihaleye 15 (onbeş) firmanın teklif verdiği, teklif veren firmalardan bir tanesinin teklif dosyasında adres beyanı ve doküman satın alma formu dışında herhangi bir belge bulunmadığından ihale dışı kaldığı, tekliflerin değerlendirilmesinde ihale dokümanında ve teknik şartnamede anahtar teknik personel olarak öngörülen aşçıbaşı ve aşçıbaşı yardımcıları için diploma ve bonservis, aşçılar için ise diploma veya bonservis istendiği, ihaleye iştirak eden 15 (onbeş) firmadan 13 (onüç) firmanın bu belgelerdeki eksiklikler nedeniyle ihale dışı kaldığının komisyon tarafından tespit edildiği, açıklanan nedenlerle yeterli rekabet sağlanamadığından söz konusu ihalenin iptal edildiği belirtilmiştir.

 

            İhalenin iptaline ilişkin komisyon kararında; teklifleri değerlendirme dışı bırakılan istekliler yönünden yapılan açıklamadan sonra kalan tek geçerli teklif sahibi şikayetçinin de iş deneyimine esas belgelerden faturaların doğrulanması için Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı’na yazı yazıldığı, gelen cevabi yazıda, adına fatura düzenlenen mükellef nezdinde araştırma yapılması gerektiği, mükellefin de İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefi olduğunu dikkate alındığında yapılacak araştırmanın ihalenin sonuçlandırılması yönünden çok kısa bir süre içerisinde bitirilmesinin mümkün olmadığının belirtildiğinin ifade edildiği ve oyçokluğuyla ihalenin iptal edilmesine karar verildiğinin belirtildiği tespit edilmiştir.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde: “a) Yüklenici firma, 1 adet Müdür , 1 adet ambar sorumlusu, 1 adet Diyetisyen (Beslenme ve diyetetik mezunu), 1 adet Gıda mühendisi veya Gıda Teknikeri (Diplomalı), 1 adet Aşçıbaşı (Diplomalı ve Bonservisli), 2 adet  Aşçıbaşı Yrd. (Diplomalı ve Bonservisli), 12 Adet Aşçı (Diplomalı veya Bonservisli), 3 adet Mutfak Temizlikçisi, 8 adet Bulaşıkçı ve 44 adet Garson olmak üzere toplam 74 (Yetmişdört) kişi çalıştıracaktır.
   b) Çalıştırılacak 74 (Yetmişdört) kişiden 1 adet Diyetisyen, 1 adet Gıda Mühendisi veya Teknikeri, 1 adet Aşçıbaşı, 2 adet Aşçıbaşı Yrd. ve 12 adet Aşçı Anahtar Teknik Personel olarak çalıştırılacaktır. Anahtar teknik personellerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu;ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Çalıştırılacak anahtar teknik personellere ait Diploma ve/veya bonservisler teklif ekinde sunulacaktır.”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Şikayete konu ihalede; 15(onbeş) istekliden 13(onüç) ünün (8 istekli sırf bu belgelerin olmaması, 4 istekli ise bu belgelerin olmaması ve başka birkaç nedenden dolayı değerlendirme dışı kalmıştır) bu belgelerin bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü ve idarenin iptal gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde; idarece yapılan düzenlemenin anılan hükme uygun olduğu, anahtar teknik personel için hangi belgelerin verilmesi gerektiği konusunda yapılan düzenlemenin açık olduğu ve isteklileri tereddüde sevk edecek nitelikte olmadığı, şikayetçiden daha düşük teklif verenlerin anılan belgeler dışında iş deneyim belgelerinin uygun olmaması nedeniyle de değerlendirme dışı bırakılmış oldukları, şikayetçinin teklifinin sırf anahtar teknik personele ilişkin belgeler nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerden daha düşük teklif verdiği, anahtar teknik personele ilişkin istenen diploma ve/veya bonservis belgelerinin ihaleye katılan bütün istekliler tarafından dokümana uygun bir şekilde verilmiş olması halinde dahi ihalede en düşük geçerli teklifin yine şikayetçi firmanın teklifi olacağı anlaşılmıştır.  

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır. İdarenin ihaleyi iptal yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır. Dolayısıyla, idarece şikayetçinin sunmuş olduğu iş deneyimine esas belgeler konusunda yapılan inceleme tamamlanarak  ihalenin mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması mümkün olup, idarenin ihalenin iptali yönündeki kararının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhalenin iptaline ilişkin kararın iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul