• Karar No: 2007/UH.Z-3560
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :44
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3560
Şikayetçi:
 Süpervizör İnşaat Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hiz. Gıda San.Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No: 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi, Vakıf İşhanı Kat:3-4 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.10.2007 / 29817
Başvuruya konu ihale:
 2007/127106 İhale Kayıt Numaralı “Isparta İmareti Yemek Hazırlanması ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 08.18.98.0182/2007-52 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 27.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Isparta İmareti Yemek Hazırlanması ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnşaat Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hiz. Gıda San.Tic. Ltd. Şti.’nin 19.10.2007 tarih ve 29817 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (o) bendinde,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşletme Belgesinin istendiği, 18.12.2006 tarih ve 2006/UH.Z-3204 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında bu nedenle ihalenin iptal edildiği, bu yüzden de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşletme Belgesi istenmemesi gerektiği,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinin (b) bendinde istenilen personelden anahtar teknik personel dışında istenilen personele ilişkin olarak anılan belgelerin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinin (a) bendinde, isteklilerin Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bir yemek fabrikası bulunması veya bir yemek fabrikasıyla anlaşılması yönündeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) idari şartnamenin 7.3.3. maddesinin (b) bendinde istenilen iki adet yemek dağıtım aracının ruhsatlarının veya kira sözleşmeleri istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

5) TS 8985 Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

02.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

Bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul