• Karar No: 2007/UH.Z-3741
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :60
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3741
Şikayetçi:
 Konya Turz. Oto. Nak. ve Petr. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Cad. No: 136 Karatay / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kaymakamlık Binası 1.Kat 42018 Selçuklu/ KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29909
Başvuruya konu ihale:
 2007/156081 İhale Kayıt Numaralı “2007/2008 Eğitim Yılı Engelli Öğrenci Taşıma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 08.19.04.0141/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 11.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007/2008 Eğitim Yılı Engelli Öğrenci Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Konya Turz. Oto. Nak. ve Petr. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti’nin 15.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  22.10.2007 tarih ve 29909 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca tekliflerin son verilme tarih ve saati ile ihale tarih ve saatinin aynı olması gerekirken, işe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale tarihinin 11.10.2007, ihale saatinin 11:30 belirtildiği, ancak aynı idari şartnamenin 5.1 inci maddesinde ise son teklif verme saatinin 09:00 olarak düzenlendiği ve bunun idarece uygulanarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin adı “engelli öğrenci taşıma”, miktarı ve türü, “Hizmet alımı 155 iş günü (22.10.2007-13.06.2008) olup Tablo 1’de belirtilmiştir.” ve yapılacağı yer, “Tablo 1’de belirtilen mahallelerden merkez okullara taşıma işi” şeklinde düzenleme yapılmıştır. İhale birim fiyat teklif alınmak suretiyle ve kısmi teklife kapalı olarak gerçekleştirilmiştir.

 

Anılan Tablo 1’de, 21 adet okulun adı, taşıma güzergahı, taşıma mesafesi, taşınacak öğrenci sayısı, aracın kapasitesi, ihale kayıt numarası ve ihale tarih ve saati belirtilmiştir. Bu düzenlemeden 11.10.2007 tarihinde yapılan 21 ayrı ihalenin bulunduğu, ancak bu ihalelerin tümü için tek doküman düzenlendiği ve idari şartnamedeki bu tabloda yer alan ihale saatlerinin her ihale için 10’ar dakika ara ile 09:10’dan 12:30’a kadar ayrı ayrı belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İncelenen 2007/156081 İKN´li Selçuklu Bölgesindeki okullarda taşınacak engelli öğrencilere ait ihalenin saati idari şartnamenin 2. maddesinin devamındaki Tablo 1’de 11:30 olarak belirlenmiş ve 3 üncü maddenin (d) bendinde Tablo 1’de belirtilen ihale saatleri ifadesine yer verilmiş iken, anılan idari şartnamenin 5.1.b maddesinde, “son teklif verme tarihi (ihale tarihi): Tablo 1’de belirtilen tarih 11.10.2007” ve 5.1.c maddesinde ise, “son teklif verme saati (ihale saati): 09.00” şeklinde düzenleme yapılmış olup, aynı aykırılık ihale ilanında da mevcuttur

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında, “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.....” hükmü bulunmakta olup bu hükümden son teklif verme saatinin ihale saati ile aynı olacağı anlaşılmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-F “Tekliflerin Son Verilme Tarih ve Saati” başlıklı maddesinde de “4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında tekliflerin ihale saatine kadar verilebileceği açıkça belirtildiğinden, tekliflerin ihale saatine kadar idarelerce kabul edilmesi ve bu saatten sonra verilen tekliflerin kabul edilmemesi ve açılmadan iade edilmesi gerekecektir. Son teklif verme saati ile ihale saatinin aynı olması yasal bir zorunluluk olduğundan son teklif verme tarih ve saati ile ihale tarih ve saati farklı belirlenmemelidir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede idari şartnamede ihale saati 11:30 olarak belirlenmiş iken son teklif verme saatinin 09:00 olarak belirlenmiş olmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Ödenek yönünden yapılan incelemede, ihale onay belgesinde ödenek miktarını gösteren bölümün boş bırakıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki ihale onay belgesinde Standart Form-KİK001.0/H kullanılabilir ödenek miktarının gösterilmesi gerektiği öngörülmüştür. Bu itibarla, idarece ihale onay belgesinde ödenek miktarını gösteren bölümün boş bırakılması mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

2) Başvuru konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanı kapsamında 21 bölgeye ilişkin “Engelli Öğrenci Taşıma” işinin bulunduğu, dolayısıyla 21 farklı ihalenin tek bir ihale dokümanına konu edildiği,  21 farklı ihaleye ilişkin tek bir ilan yapıldığı görülmüştür.

 

Her bir bölgeye konu ihalenin ayrı ayrı ilan edilmesi ve ayrı ayrı ihale dokümanı düzenlenmesi, ya da tek bir ihale dokümanı düzenlenmesi halinde ihalenin kısmi teklife açık olması gerekirken, idarece yapılan uygulamada mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

3) İdari şartnamenin 7.2 maddesinde, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken nitelikler düzenlenmiş olup, aynı hususlara işe ait ihale ilanında da yer verildiği anlaşılmıştır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında, “Taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez.” hükmü öngörülmüştür.

 

Bu itibarla, anılan Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında değerlendirilen başvuru konusu ihalede, ihaleye katılımda ekonomik ve mali yeterlik kriterleri öngörülmesi düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

4) Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri kapsamında, işe ait ihale ilanının 4.3. maddesi ile idari şartnamenin 7.3. maddesinin 4, 5, 6 numaralı alt maddelerinde, refakatçi personele ve rehbere ait nüfus cüzdanı sureti, sağlık raporu ve sabıka kaydı belgesinin, 7.3.8 maddesinde de sürücüler için de bu sayılan belgelerin istendiği, ayrıca, 7.3.9 maddesinde sürücülerin sürücü belgelerinin onaylı fotokopilerinin sunulması gerektiği hususuna yer verildiği görülmüştür. Anılan düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

5) İhale ilanının 4.3.7 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.7 maddesinde araç ruhsatlarının onaylı fotokopisi ile aynı ilanın 4.3.10 maddesi ve idari şartnamenin 7.3.10 maddesinde, her araca ait zorunlu mali sorumluluk sigortası belgesinin ihaleye katılımda isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu hususuna yer verilmiştir. Anılan düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

6) İşe ait ihale ilanının 4.3.12 maddesinde, teklif edilen bedelin % 25’i oranında iş deneyim belgesinin mesleki ve teknik yeterlik kriterleri arasında öngörülmesine karşılık, idari şartnamede iş deneyim belgesinin anılan yeterlik kriterleri arasında öngörülmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, anılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, ilanın ve idari şartnamenin birbiriyle çeliştiği ve tereddüt yaratıcı bir durum oluşturduğu, söz konusu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

7) İşe ait ihale ilanının 4.4 maddesinde benzer iş tanımının “Kamu ve özel sektörde öğrenci ve personel taşımacılığı” olarak öngörülmesine karşılık, idari şartnamenin 7.4. maddesinde bu tanımın, “Her türlü insan taşımacılığı” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Bu itibarla, ihale ilanı ve idari şartnamede farklı benzer iş tanımına yer verilmesinin tereddüt yaratıcı bir durum oluşturduğu dikkate alındığında, söz konusu aykırılığın düzletici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 4 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, 3 isteklinin teklif verdiği, verilen tekliflerin geçerli olduğu, ancak tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığı, ihalenin bu gerekçeyle de iptal edilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

Adem KAMALI   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul