En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3880
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :24
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3880
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizmetler Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No: 79/20 Maltepe/Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Bekirpaşa Belediye Başkanlığı, Tepeköy Mahallesi Garaj Tesisleri Bekirpaşa/İzmit/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.11.2007 / 31870
Başvuruya konu ihale:
 2007/108830 İKN|li “Temizlik Hizmet Alımı İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 08.20.22.0041/2007-80 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bekirpaşa Belediye Başkanlığı tarafından 17.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizmetler Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.11.2007 tarih ve 31870 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının ancak katılımı ve rekabeti engellememek kaydıyla getirilebileceği ancak söz konusu ihalede hizmetin ifasında kullanılacak araçların sayısı ile kendi malı olma şartı getirilen araç sayısı karşılaştırıldığında idarenin takdir hakkını katılımı engelleyecek şekilde kullandığı,

 

            2) İdarenin benzer iş tanımında toplam beş ayrı işin bir arada yapılmış olma şartı getirmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Teknik Şartnamede yer verilen; “Yüklenicinin Teknik Şartname hükümlerini ihlali halinde, Belediyece hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir ve kesin teminatı gelir kaydedilir” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Teklif maliyetlerin hesaplanabilmesi için araçların kullanım süresi boyunca ne kadar yol kat edeceğine ilişkin ya da araçların yükleniciye maliyetinin hesaplanabilmesini mümkün kılan başka bir düzenlemenin ihale dokümanı kapsamında olmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

Şikayete konu ihalede, başvuru sahibinin 10.09.2007 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, ancak 17.09.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye teklif vermediği, kesinleşen ihale kararının ihalenin yapıldığı gün ihale yetkilisince onaylanıp ihaleye teklif veren isteklilere elden tebliğ edildiği, kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 24.09.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 25.09.2007 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul