• Karar No: 2007/UH.Z-3975
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :44
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3975
Şikayetçi:
 Vurallar Temiz. Teks. Gıda ve Dayn. Tük. San. Tic. Ltd. Şti., Elazığ Cad. Gencan Apt. NO:4/10 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, İnkilap Cad. No:34 34410/Aksaray/Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30760
Başvuruya konu ihale:
 2007/96587 İhale Kayıt Numaralı “475 Personel İle İSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binalarının Genel Temizlik İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 08.19.54.0141/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “475 Personel İle İSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binalarının Genel Temizlik İşi”. ihalesine ilişkin olarak Vurallar Temiz. Teks. Gıda ve Dayn. Tük. San. Tic. Ltd. Şti.,’nin 11.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  30.10.2007 tarih ve 30760 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale 26.11.2007 tarih 2007/UH.Z-3807 sayılı Kurul Kararıyla iptal edildiğinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından tekliflerine ilişkin verdikleri açıklamanın kabul edilmeyerek, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından, şikayetçi firmanın bayram ve resmi tatil günlerinde ücret öngörmediği, teklifinde öngördüğü işçilik gideri, fazla mesai ücretinin uygun olmadığı ve portör muayenesine ilişkin olarak belgesiz ve çok düşük fiyat verdiği gerekçeleri gösterilerek aşırı düşük açıklamasının kabul edilmediği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalenin idari şartnamesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalıştırma yaptırılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, teknik şartnamesinde ise ihale konusu işte çalıştırılacak personele pazar günleri ile resmi ve dini bayram günlerinde çalıştırma yaptırılmayacağı açıkça belirtilmesine rağmen, Vurallar Tem. Ltd. Şti. nin aşırı düşük sorgusuna verdiği cevabi yazıda sözkonusu günler için bir bedel öngörmediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının, 4734 sayılı Kanun 38 inci aykırı olduğu, anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idare tarafından birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde, toplam 209.000 saat fazla mesai yaptırılacağına dair ayrı iş kalemi düzenlendiği,

 

İşçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama sonucunda, 1 işçinin aylık maliyet toplamının, 713,70 YTL, günlük maliyetinin, 713,70/30=23,79 YTL, 1 saatlik ücretinin, 23,79/7,5= 3,17 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

4875 sayılı İş Kanunun 41 inci maddesi uyarınca fazla mesai ücretinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde %50 yükseltilerek ödeneceği hüküm altına alındığından, işçilere ödenecek 1 saatlik fazla mesai ücreti, 3,17x1,50=4,76 YTL/saat olarak hesaplanmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmının 2 nci maddesinde; “…birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir…”  açıklaması getirilmiştir.

 

Şikayetçi firma tarafından sözkonusu kaleme ilişkin olarak birim fiyat teklif mektubunda 4,91 YTL/saat ücret öngörüldüğü, aşırı düşük sorgusuna verdiği cevabi yazıda bir saatlik fazla mesai ücretini 4,76 YTL alarak ve ihale mevzuatına uygun bir şekilde sözkonusu ücrete %3 sözleşme gideri ekleyerek 4,90 YTL üzerinden açıklamasını verdiği ve yukarıda yer alan Tebliğ hükmünde, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edileceği açıklaması getirildiği de dikkate alındığında, şikayetçi firmanın açıklamasında öngördüğü fazla mesai ücretinin uygun olmadığının gerekçe gösterilerek, idarece aşırı düşük açıklamasının kabul edilmemesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yanda, sözkonusu firmanın idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sebepleri arasında işçilik giderinin uygun olmadığının da yer aldığı anlaşılmıştır.

 

İşe ait idari şartname, sözleşme tasarısı ve ihale ilanı işin süresine ilişkin olarak incelendiğinde, idari şartnamenin 49.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) takvim günü içinde işe başlanır.” ve 49.2 uncu maddesinde işin süresi “İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 600 takvim günüdür.”, sözleşme tasarısının “sözleşmenin süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Sözleşmenin yürürlüğe girdikten sonra 600 takvim günüdür” ve ihale ilanının 2.c) maddesinde Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) takvim günü içinde işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 600 takvim günüdür düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Yine idare tarafından hazırlanan, birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde de tekliflerin 600 gün üzerinden verilmesi gerektiği belirlenmiştir.

 

İdare tarafından yaklaşık maliyetin, işin süresinin 20 ay olarak kabul edilerek hesaplandığı, anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmının 7 nci bendinde;“İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir…”

 

Anılan Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIIIG.7 nci maddesinde; “ İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemelerde işin başlangıç, bitiş tarihleri belirlenmediği ve işin süresi 600 takvim günü olarak belirtildiği dikkate alındığında, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan hükmü uyarınca işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı bir tarih olması durumunda işçilik ücreti hesabının ay içinde çalışılan gün üzerinden, arada kalan tam aylarda ise ay üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

Ayrıca, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününe gelmesi durumunda ise, işin süresinin 600 takvim günü olarak belirlendiği, ihale konusu işin süreklilik arz eden hizmet alımı işi olduğu hususları dikkate alındığında, işin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olacağı, bu durumda da yukarıda yer alan Tebliğ hükmüne göre ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden işçilik maliyetinin hesaplanması gerekecektir.

 

Bu itibarla 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülünde” bir ay 30 gün kabul edilerek hesaplama yapılmakla birlikte, ihale konusu işin süresinin 600 takvim günü olarak belirlendiği ve ihale konusu işin süreklilik arz eden hizmet alımı işi olduğu hususları dikkate alındığında, işe başlama tarihi ayın hangi gününe gelirse gelsin, işin süresi olan 600 takvim gününün, hiçbir durumda 20 aya tekabül etmesinin mümkün olmadığı bu durumda 20 ay üzerinden hesap yapılarak tekliflerin değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, işin süresinin 600 takvim günü belirlenmesinin ve işin başlangıç bitiş tarihlerin belirtilmemesinin tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine doğrudan etkili olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer yandan sözkonusu firmanın idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sebepleri arasında portör muayenesine ilişkin olarak belgesiz, çok düşük fiyat vermesinin de yer aldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 26.1 maddesinin; “Sözleşmenin uygulanması aşamasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi resim ve harç, giderleri ile KİK payı, damga vergisi, karar pulu, portör muayeneleri, sözleşme giderleri genel giderler v.b. türü giderler isteklilerce teklif fiyata dahil edilecektir.”,

 

Teknik şartnamenin “ Sağlık Hizmetleri” başlığı altında;  “…6.3.3 Firma; temizlik personelinin periyodik sağlık taraması-portör muayenelerini(gaita kültürü, gaita mikroskopisi, burun kültürü- boğaz kültürü- antibiyogram, HbsAg-(Elisa), Anti Hbs(Elisa), PA Akciğer grafisi, (raporlu) her altı ayda bir düzenli olarak yaptırmakla sorumludur.…” şeklinde düzenlemeler yapıldığı belirlenmiştir.

 

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 126 ncı maddesinde; “Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete müteallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa mecburdurlar. Bunlardan devrei sirayette frengi ve sari verem ve cüzzama müptela olanlarla halkın istikrah ve nefretini mucip bir cilt hastalığına duçar olanlar sanatlarını icradan men olunurlar,”

 

Aynı Kanunun 127 nci maddesinde ise; “126 ncı maddede zikrolunan sıhhi muayene meccanen belediye tabipleri tarafından yapılır. Belediye tabipleri bulunmayan yerlerde bu vazife hükümet tabipleri tarafından icra olunur. Mahalli belediyelerince hangi meslek ve sanat erbabının muayeneye tabi olduğu 266 ncı maddede zikredilen nizamnameye derc olunur.” hükümleri mevcuttur.

 

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, gıda işyerlerinde ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun uyarınca portör muayenelerinin ücretsiz olarak yapılması zorunlu olduğundan, portör muayenesi yapılan sağlık kuruluşlarınca muayene ücreti talep edilmemesi gerekmektedir.

 

Ancak, ihale komisyonunca teklifleri aşırı düşük bulunarak açıklama istenilen firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinde, portör muayenesinin önemli bir maliyet bileşeni olarak kabul edildiği, anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde; başvuru konusu ihalede, portör muayenesi ile ilgili olarak ayrıca bir maliyet öngörülmesine gerek bulunmadığı, olası giderlerin %3’lük sözleşme ve genel giderler içerisinde kabul edilmesi gerekmekle birlikte, şikayete konu ihalenin idari şartnamesinin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlığı altında 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemede, çalıştırılacak işçilerin portör muayenelerinin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği yönünde yapılan düzenlemenin ve ihale komisyonunca aşırı düşük sorgusunda sözkonusu giderin önemli bir maliyet bileşeni olarak görülmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 26.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3807 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, başvuruya konu ihalenin Kurulun 26.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3807 sayılı kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul