• Karar No: 2008/UH.Z-52
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-52 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 04.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-520 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :61
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-52
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş. Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanlığı Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 20 34245 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL(avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 37994
Başvuruya konu ihale:
 2007/144738 İhale Kayıt Numaralı “Gaziosmanpaşa İlçesi Çöp Toplama ve Nakli İle Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 08.24.90.G012/2008-94E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı’nca 09.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gaziosmanpaşa İlçesi Çöp Toplama ve Nakli İle Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 15.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 37994 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdare tarafından isteklilere satılan ihale dokümanı içinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde idare tarafından doldurulması gereken iş kalemlerinin yazılmadığı, isteklilere boş olarak verildiği,

 

            2) Tip sözleşmenin iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması başlıklı 22 maddesinin eksik düzenlendiği,

 

            3) Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “Çöp imha sahasının veya moloz, hafriyat gibi kirletici unsurların döküm yerlerinin bazı nedenlerden dolayı değişmesi durumunda, idarece gösterilecek yeni çöp imha sahasına veya moloz, hafriyat, cüruf, hafriyat döküm sahasının eskiye oranla uzak olmasından kaynaklanabilecek olan ek maliyet için yüklenici firma yeni fiyat talebinde bulunamaz” düzenlemesinin yapıldığı, söz konusu değişiklik sonucu mesafenin uzaması halinde yeni bir maliyetin oluşacağı ve bu maliyetin idare tarafından ödenmeyeceğine dair yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece ihale dokümanının içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte CD halinde satıldığı, CD içerisinde standart formların yer aldığı, teklif ekinde yer alan birim fiyat cetvelinin standart form olarak boş olduğu fakat ayrıca birim fiyat teklif cetvelinin idarece iş kalemi, birim ve miktar olarak  doldurulmuş olarak verildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdarece hazırlanan ihale dokümanı içerisinde yer alan Birim Fiyat Hizmet Alımı Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici, idare tarafından kendisine tahsis edilecek olan şantiye binası, araç bakım ve tamir atelyesini ve içindeki demirbaş malzemelerini içinde yangın, deprem, terör ve dahili suç içeren yangın sigortası yaptıracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            Sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesine ilişkin 31 no’lu dipnotta, “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” hususuna yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca, idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Anılan düzenlemeler uyarınca, hizmet türüne göre ihale konusu işte sigorta gerekip gerekmediğinin takdiri hususu idarelere bırakılmış olup, idarelerin ihale konusu işte sigorta gerektiğini takdir etmeleri durumunda, bu yönde bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği, bununla birlikte, yer verilecek bu düzenlemenin ancak, sigortalanmaya ilişkin sorumluluğun kime ait olduğunun belirtilmesinin yanında, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin de gösterilmesi suretiyle hukuki sonuç doğurabilecektir.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiğinden, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

                 Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “Gerek çöp toplama işi gerekse madde 1’de yer alan diğer işler Temizlik İşleri Müdürlüğünün vereceği program dahilinde yapılacaktır. Toplanan çöpler İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Halkalı ve Göktürk’te bulunan döküm sahalarına nakledilecektir. Moloz, hafriyat, cüruf ve eski ev mobilyaları gibi kirletici unsurlar idarenin göstereceği döküm sahalarına nakledilecektir. Çöp imha sahasının veya moloz, hafriyat gibi kirletici unsurların döküm yerlerinin bazı nedenlerden dolayı değişmesi durumunda, idarece gösterilecek yeni çöp imha sahasına veya moloz, hafriyat, cüruf, döküm alanlarına nakil yapılacaktır.  Çöp imha sahasının veya moloz, hafriyat döküm sahasının eskiye oranla uzak olmasından kaynaklanabilecek olan ek maliyet için yüklenici firma yeni fiyat talebinde bulunamaz” düzenlemesinin yer aldığı, idarece yapılan düzenlemenin olağanüstü durumda ortaya çıkabilecek yer değişikliğine ilişkin olduğu anlaşıldığından söz konusu düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürmeyeceği ve teklif vermeye engel olmayacağından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin  (g) bendi yönünden yapılan incelemede sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

  

               1) İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler başlığı altında yer alan tablonun 14 üncü maddesinde; 4x4 kamyonet çift kabinli 2006 model ve üstü, 9 adedi kar küreme ve tuz aparatlı olmalıdır, 10 adet” düzenlemesi ile,

               

                Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde yer alan tablonun 17 nci maddesinde; “4x4 kamyonet (çift kabinli) kontrol hizmetlerinde kullanılacak 2006 model ve üstü 10 adet” düzenlemesi ile,

                

                 Teknik şartnamenin 15 inci maddesinin (f) bendinde; “Araçların görevli olduğu süre zarfında gerek Belediyemize, gerekse 3. şahıslara karşı yüklenici firmanın meydana getireceği zararlar firmanın kendisine aittir. Bu sebeple yapılacak tüm masraflar mahkeme ilamı ve icra takibine gerek olmadan yüklenici firmanın hak edişinden kesilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 48 inci maddesinde; “Yüklenici şartname gereği kontrol hizmetlerinde tahsis edeceği 10 adet 4x4 aracın 9 adedinde birer adet (toplam dokuz adet) kış şartlarında kullanmak üzere kar bıçağı ve tuz aparatını (tuz serici) araçlarla birlikte teslim edecektir. Bu araçlar firma kontrol elemanları tarafından kullanılacaktır.” düzenlemesi ile,

 

Teknik şartnamenin 49 uncu maddesinde; “Kontrol araçları 24 saat kontrol hizmeti verebilecek durumda bulundurulacaktır. Fazla mesai hallerinde veya gerek görüldüğünde kontrol araçlarına idare şoför tahsis edebilecektir. Bu takdirde yüklenici her hangi bir ücret artışı veya fiyat farkı talebinde bulunmayacaktır. Kontrol araçları ortalama günde 150 km yol katedecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;İdare, ihale konusu hizmetinin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece, alınacak hizmet işinin niteliğine göre işin yapılmasında zorunlu olan makine ekipman listesinin belirlenmesi ve istenecek araçların ilgili mevzuat çerçevesinde hizmet işinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak araçlarla sınırlı olması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, ihale edilen hizmet işi kapsamında istekliye ait olması gereken giderlerin ilgili mevzuat çerçevesinde hizmet işinin gerçekleştirilmesine ilişkin giderlerle sınırlı olması gerekmektedir.

 

Bu itibarla, 24 saat kontrol hizmeti verebilecek durumda kullanılacak 2006 model ve üstü 10 adet 4x4 kamyonetin (çift kabinli) firma elemanlarınca kullanılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı halde bu şoför giderlerinin teklife dahil edilmediği gibi  idarenin kullanımına sunulacak araç istenilmesinin, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır. 

 

           2) Teknik şartnamenin 40 ıncı maddesinde; “Doğal afet, olağan üstü haller (deprem, sel felaketi, yoğun kar yağışı, yıkıcı ve kaotik sonuçlar doğurabilecek her türlü hallerde) ve idarenin gerekli gördüğü hallerde, idarenin istemesi halinde, yüklenici firma Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde ve ihale konusu temizlik işlerinde çalıştırdığı tüm personelini idarenin uygun gördüğü diğer hizmetlerde çalıştırmak zorundadır. Ağır kış şartlarında idarenin talebi halinde yüklenici tretuar üzerindeki karların temizlenmesinde kullanılmak üzere, 10 adet el ile kumandalı kar küreme makinesi temin etmek zorundadır. İdarece ihtiyaç görüldüğü hallerde her türlü taşıma, yükleme ve boşaltma işlemleri yüklenici firma çalışanlarına yaptırılacaktır. Yüklenici firma idarece talep edilen kar küreme makineleri ve işçilerin taşıma, yükleme ve boşaltma işleriyle ilgili olarak ek bir ücret talebinde bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            İdarece, alınacak hizmet işinin niteliğine göre işin yapılmasında zorunlu olan makine ekipman listesinin belirlenmesi ve istenecek araçların ilgili mevzuat çerçevesinde hizmet işinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak araçlarla sınırlı olması gerekmektedir. Söz konusu işin içinde kar küreme makinesi ile tretuar üzerindeki karların temizlenmesinin bulunmadığı gibi istekliye maliyet yükleyecek bir giderin teklife dahil edilmesinin ihaleye katılımı engelleyeceği  anlaşılmıştır.

 

          3) İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde; “48.1.Fiyat farkı verilecektir. 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Fiyat Farkı Kararnamesinin Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara göre uygulama yapılacaktır.” düzenlemesinin yapıldığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerinin yazıldığı ve 48.2. maddesinde de fiyat farkında kullanılacak oranlarla ilgili katsayıların verildiği,

               

           Teknik şartnamenin 44 üncü maddesinde; “İhaleyi kazanan firmanın teklif ettiği fiyatlar işin süresi boyunca geçerlidir. Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların 8 inci maddesine göre asgari ücrette meydana gelebilecek artış ve eksilişlere göre fiyat farkı verilecektir. Yüklenici firma bunun dışında hangi nedenle olursa olsun her hangi bir fiyat farkı talebinde bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           İdarece hazırlanan doküman kapsamında yer alan idari şartnamede asgari ücret artışı dışındaki fiyat farkına ilişkin formül verildiği halde teknik şartnamenin 44 üncü maddesinde asgari ücrette meydana gelebilecek artış ve eksilişlere göre fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu, ihale dokümanın bir bütün olduğu ve düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerektiği anlaşıldığından  dokümandaki söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “çöp kamyonu hidrolik sıkıştırmalı 13 m3 lük 29 adet, 17 m3 lük  15 adet ve 7 m3 kapasiteli 4 adet 2005 model ve üstü, süpürme aracı 6 m3 kapasiteli 8 adet 2007 model ve üstü, yıkama aracı 4 adet 2005 model ve üstü, konteyner yıkama ve dezenfekte aracı 1 adet 2004 model ve üstü, arasöz 18 m3 su kapasiteli 3 adet 2005 model ve üstü, kazıcı ve yükleyici 1 adet 2005 model ve üstü, kamyon 18 m3 kapasiteli 2 adet 2004 model ve üstü, kamyon 7 m3 kapasiteli 2 adet 2004 model ve üstü, tıbbi atık aracı 4 m3 kapasiteli 1 adet 2004 model ve üstü, binek aracı 10 adet 2006 model ve üstü, motorsiklet 30 adet 2006 model ve üstü, 4x4 çift kabinli 9 adedi kar küreme ve tuz aparatlı 10 adet 2006 model ve üstü” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde idarelerce ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülecek makine ve ekipmana ilişkin olarak asgari yeterlik kriterleri öngörülebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Nitekim söz konusu ihaleye ait Teknik Şartnamede istenilen araçların teknik özelliklerine ilişkin açıklamalara yer verilmek suretiyle bu araçlara ilişkin asgari teknik kriterlerin belirlenmiş olduğu görülmüştür.

 

İdarelerce yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmemesi gerekmektedir.

 

İdarece teknik özellikleri belirtilerek asgari teknik kriterleri belirlenen araçlara ilişkin olarak ayrıca ikinci bir kriter getirilerek bu araçlarda model şartı aranmasının katılımı daralttığı sonucuna ulaşılmıştır.

            

            5) Teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde; “Yüklenici firma ilçe sınırları dahilindeki çöp konteynerlerin bakım ve onarımlarını yapmak zorundadır. Konteynerlerin onarımında kullanılacak olan yedek parçalar yüklenici tarafından temin edilecektir. Kırık ve boyasız konteynere uygulanacak para cezası 250,00 YTL’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

              İlçe sınırları içerisinde yer alan konteynerlerin idareye ait olduğu ve sayısının dokümanda belirtilmediği, konteynerlerin bakım onarım, yedek parça ve boya işlerinin yüklenici tarafından yapılacağının düzenlenmesine rağmen söz konusu giderlerin teklif fiyat içinde yer almayacağı, söz konusu düzenlemenin açık ve net olmadığı gibi istekli tarafından teklife dahil edilmeden karşılanmasının istenilmesi ve buna da uyulmadığı zaman konteyner başına 250,00 YTL para cezası verilmesinin mevzuata aykırı olduğu gibi ihaleye katılımı kısıtlayacağı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, başvuruya konu ihale 07.01.2008 tarih ve 2007/UH.Z-49 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul