En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-143
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-143 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 31.03.2008 tarih, 2008/UM.Z-1439 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :21
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-143
Şikayetçi:
 Draeger Medikal Tic. ve Servis Ltd. Şti. Eston Çamlıevler A6 Blok 5 34752 İçerenköy İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Özel İdaresi Alemdar Mah. Yerebatan Cad. NO: 31 34410 Sultanahmet Eminönü İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38092
Başvuruya konu ihale:
 2007/113474 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastanelerde Kullanılmak Üzere 16 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (8. Kalem Otomatik Ventilatörlü, Hemodinamik Monitörlü Anestezi Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.01.2008 tarih ve 07.10.52.0162/2008-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Özel İdaresi’nce 20.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastanelerde Kullanılmak Üzere 16 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 8 inci Kalemi Otomatik Ventilatörlü, Hemodinamik Monitörlü Anestezi Cihazı” kısmına ilişkin olarak Draeger Medikal Tic. ve Servis Ltd. Şti.’nin 20.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 38092 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul İl Özel İdaresi tarafından 20.09.2007 tarihinde yapılan İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastanelerde Kullanılmak üzere 16 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 8 inci kalemi için teklif verdikleri, ancak ihalenin AMS Tıbbi Cih. İmalat İth. İhr. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı, ihalede ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibinin bulunmadığının kendilerine kesinleşen ihale kararı ile bildirildiği, oysa ki kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmasına rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine ilişkin evrak eksikliği hususunun kendilerine resmi olarak bildirilmediği, resmi olmayan yollardan evrak eksikliği nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının öğrenildiği, teklif dosyalarında tebligat adresleri bulunduğu halde ihale komisyon kararının kendilerine resmi olarak bildirilmemiş olması ihalede güvenirliği ve rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

Ayrıca başvuru dilekçelerinde belirtilen hususların değerlendirilmesinin, ihale üzerinde kalan istekli vekilinin eşinin görev yaptığı Ankara Üniversitesi dışında herhangi bir tarafsız kurum tarafından yapılması hususunu da Kurumun tarafsızlığı ilkesi çerçevesinde talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

20.09.2007 tarihinde yapılan 16 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin şikayete konu 8 inci kalemi, 18 Adet Otomatik Ventilatörlü, Hemodinamik Monitörlü Anestezi Cihazına ait olup, anılan kaleme iki istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

İhale tarihinde düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile, başvuru sahibinin KİK027.3/M numaralı standart form olan ortaklık/hisse beyannamesini vermediği idarece tespit edilmiştir. Yine ihale tarihinde düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağı ve/veya teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanağın hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda talep edenlere verildiğine ilişkin tutanak ile de anılan tutanakları talep eden isteklilerin bulunmadığı hususu da idarece tespit edilmiştir.

 

08.11.2007 tarihli ihale komisyon kararında ise, başvuru sahibinin teklifinde ortaklık hisse beyanının bulunmadığı, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla ihalenin şikayete konu bu kaleminin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan istekli üzerine bırakıldığı hususu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7 nci maddenin (n) bendinde yer alan; “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname” şeklindeki düzenleme ile isteklilerden söz konusu belgenin teklifleri ile birlikte verilmesi istenmiştir.

           

            İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; başvuru sahibinin teklif belgeleri arasında KİK027.3/M numaralı standart form olan ortaklık/hisse beyannamesinin bulunmadığı, bu hususun idarece ihale tarihinde zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile tespit edildiği ve söz konusu hususun ihale komisyon kararında da yer aldığı anlaşılmıştır. Buna göre Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 ve idari şartnamenin 32 nci maddesinde yer alan; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3. üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

 

            Bu şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır. Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

            verilen süre içinde tamamlanacaktır.” şeklindeki düzenlemeye istinaden, ihale dokümanına göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacağından idarece bu hususta tesis edilen işlemler yerinde bulunmuştur.

 

Diğer taraftan; 4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde yer alan; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır…” şeklindeki hüküm ile kesinleşen ihale kararlarının isteklilere bildirilme şekli düzenlenmiştir.

 

Buna göre; 08.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı, aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylanmış, kesinleşen ihale kararı ise 09.11.2007 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru sahibine gönderilmiş ve 13.11.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir.

 

13.11.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilen kesinleşen ihale kararı ise, idarece Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan standart forma uygun olarak düzenlenmiş, dolayısıyla anılan kararda başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçesi olarak, “Tip idari şartnamenin (n) maddesine istinaden istenilen “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanınızı sunmadığınızdan değerlendirme dışı bırakılmıştır.” şeklinde ifadeye yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan; inceleme konusu ihalenin şikayete konu kaleminde tek geçerli teklifin kaldığı, anılan istekli tarafından teklif edilen bedelin de idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin altında olduğu görülmüştür. Dolayısıyla idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak diğer istekli üzerine ihale kararının alınmış olması ve ihalede ekonomik açıdan ikinci avantajlı isteklinin bulunmaması hususu mevzuat açısından herhangi bir aykırılık teşkil etmemektedir.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmasına rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine ilişkin evrak eksikliği hususunun kendilerine resmi olarak bildirilmediği, resmi olmayan yollardan evrak eksikliği nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının öğrenildiği, teklif dosyalarında tebligat adresleri bulunduğu halde ihale komisyon kararının kendilerine resmi olarak bildirilmemiş olması ihalede güvenirliği ve rekabeti engellediği hususundaki iddiası ise idarece kesinleşen ihale kararında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine yer verilmek suretiyle tebliğ edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından ayrıca başvuru dilekçesinde belirtilen hususların değerlendirilmesinin, ihale üzerinde kalan istekli vekilinin eşinin görev yaptığı Ankara Üniversitesi dışında herhangi bir tarafsız kurum tarafından yapılması hususunu da Kurumun tarafsızlığı ilkesi çerçevesinde talep edilmektedir.

 

İdari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri katalogları, fotoğrafları” başlıklı 7.3.4 maddesinde; “İstekliler teklif ile birlikte “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teknik şartnameye uygunluğunu madde madde cevaplandıran yazılı açıklamalarını imzalı ve kaşeli olarak sunacaklardır. Teklif edilen cihazların teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürünün detaylı teknik özelliklerini gösteren fotoğraflı katalog, v.b tanıtım materyallerinin sunulması zorunludur. Yabancı dilde hazırlanan dokümanlar Türkçe tercümeleri ile birlikte imzalı ve kaşeli olarak sunulacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Söz konusu düzenleme çerçevesinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından teknik şartnameye uygunluk belgesi ile teklif ettiği ürüne ait katalog verilmiş, anılan belgeler üzerinden bir değerlendirme yapılabildiğinden bu aşamada teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Söz konusu belgeler üzerinden yapılan incelemede ise teklif edilen ürünün teknik şartname hükümlerini karşıladığı anlaşılmıştır. Ancak teklif edilen ürünün idareye teslimi aşamasında teknik şartname hükümlerine uygun olup olmadığı hususunun muayene ve kabul komisyonu tarafından kontrol edilmesi idarenin sorumluğundadır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul