• Karar No: 2008/UH.Z-215
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :113
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-215
Şikayetçi:
 Alperenler Danışmanlık Bilgisayar Temizlik Medikal. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Mahallesi Melek Sokak Kaygusuzlar İşmerkezi No:23/10 Sincan / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dumlupınar Üniversitesi İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Merkez Kampüsü Tavşanlı Yolu 10. Km 43100 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37609
Başvuruya konu ihale:
 2007/152727 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.24.09.0078/2008-96E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dumlupınar Üniversitesi İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alperenler Danışmanlık Bilgisayar Temizlik Medikal. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37609 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin teklif fiyata dahil giderler kısmında çalışacak personellerin yol giderinin ayni olarak karşılanacağının hükme bağlandığı, ancak yol giderine ilişkin aylık gün sayısının yazılmadığı ve yol giderine ilişkin kriterlerin ihale dokümanında belirtilmediği, bu durumun isteklilerin teklif fiyatını hesaplamalarında tereddüt doğurucu nitelikte olduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin 14 üncü maddesinin 5 inci alt bendinde; “Yüklenicinin çalıştırdığı personele yasalardan doğan izin haklarını kullandıracaktır. Kullandırmadığı takdirde doğacak her türlü yükümlülüklerden yüklenici sorumludur.” düzenlemesine yer verildiği, 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesine göre işyerinde en az bir yıl çalışılması halinde yıllık ücretli izin hakkı doğacağından ve ihale konusu işin süresinin 12 ay olduğu ve ihaleyi kazanacak isteklinin belirli olmaması nedeniyle daha önce istekli bünyesinde çalışmayan ve ihale konusu işte istihdam edilecek personelden kaç kişinin yıllık ücretli izin hakkının doğacağının net olmadığı, belirtilen nedenle yıllık ücretli iznin maliyete etkisinin belirlenemeyeceği ve bunun teklif fiyatının hesaplanmasında isteklileri tereddüte düşürücü nitelikte olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin 12 nci maddesinde; “yüklenici çalıştırdığı personelin ücretlerini müteakip ayın ilk haftasında (hak ediş alımından 1 gün sonra) ödemek zorundadır. Ücret ödemelerinin yüklenici tarafından yapılmaması halinde yüklenicinin istihkakına el konularak işçi ücretleri DPÜ tarafından resen ödenecektir.” düzenlemesine yer verildiği, 4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesinde gününde ödenmeyen işçi alacakları için mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağını hükme bağlamasına rağmen, idarenin söz konusu düzenlemeyle, hak edişe el konularak resen ödeneceği hükmünün konulması ile ceza ve kesintilerde bu hükmün yer almaması bu konunun ceza ve kesintiler kısmında her hangi bir yaptırım gücüne dayandırılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdari şartnamenin teklif fiyata dahil giderler kısmında çalışacak personellerin yemek gideri ayni olarak; “Yemek aylık 22 gün verilecektir. Yemek olarak günlük en az 730 kalori ve aylık ortalama 900 kalorilik değerleri tutturulabilen yemek menüsü olmalıdır. Yemek olarak A grubu+B grubu+C grubu+D grubu yemek çeşitleri bir öğün içerisinde toplam olarak tabldot şeklinde verilmelidir. Ve bunlar teklif fiyata dahildir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, yemeğin 22 gün üzerinden günlük en az 730 kalori olması şartının aylık 16060 kaloriye tekabül ettiği, bunun idari şartnamede yemek giderinin aylık ortalama 900 kalorilik değeri tutturabilen yemek menüsü olması gerektiği düzenlemesiyle çeliştiği, teknik şartname ekinde verilen; “Yemek olarak A grubu+B grubu+C grubu+D grubu yemek çeşitleri bir öğün içerisinde toplam olarak tabldot şeklinde verilmelidir” düzenlemesindeki 4 çeşit yemek için isteklilerin özel aşçıları ve yemekhanesi olması gerektiği, söz konusu yemek listesindeki yemeklerin çıkarılmasının özel bir çalışma gerektirdiği ve maliyetleri yükselttiği, ayrıca yemek listesinde kullanılacak malzemelerin gramajlarının olmadığı, bu nedenle bir öğün yemeğin maliyetini hesaplamanın mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinin 26.3 nolu alt bendinde; “Ayrıca giyim bedeli, yol bedeli, yemek bedeli isteklilerce ayni olarak karşılanacaktır. Giyim olarak teknik şartnamemizde belirtilen özellikte ve miktarda giyim malzemesi verecektir. Yemek aylık 22 gün verilecektir. Yemek olarak günlük en az 730 kalori ve aylık ortalama 900 kalorilik değerleri tutturabilen yemek menüsü olmalıdır. Yemek olarak A grubu+B grubu+C grubu+D grubu yemek çeşitleri bir öğün içerisinde toplam olacak tabldot şeklinde verilmelidir ve bunlar teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir...” hükmü yer almıştır.

 

Söz konusu ihalede personelin yol giderinin ayni olarak karşılanacağı belirtilmesine karşın, yol giderine ilişkin aylık gün sayısı ile bu ihtiyacın karşılanmasına ilişkin kriterlerin ihale dokümanında yer almaması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 14 üncü maddesinin 5 inci alt bendinde; “Yüklenicinin çalıştırdığı personele yasalardan doğan izin haklarını kullandıracaktır. Kullandırmadığı takdirde doğacak her türlü yükümlülüklerden yüklenici sorumludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri” başlıklı 53 üncü maddesinde; “ İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz.Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.” hükmü ve

 

Sigorta primleri” başlıklı 61 inci maddesinde yer alan; “ Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur.” hükmü gereği yıllık izin kullanılmasına ilişkin hususların ve kullanacak personele ilişkin ödenecek ücretlerin şekli belirlenmiştir.

 

            4857 Sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinde, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği belirtilmiştir.

 

Yıllık ücretli izin hakkının kanundan kaynaklanan bir hak olduğu, bununla birlikte söz konusu işin yürütülmesinde yıllık izin hakkından yararlanacak işçi sayısının önceden belirlenmesinin mümkün bulunmaması nedeniyle yıllık ücretli izin hakkının kullanılması nedeniyle izin kullananların yerine çalıştırılacak personelin maliyeti hesaplanamayacağından, ihale dokümanında çalıştırılması öngörülen işçi sayısı esas alınarak ihale konusu işe ait teklif bedelinin hesaplanması gerekmektedir. Belirtilen nedenlerle; idarece söz konusu maddede yapılan düzenlemenin tereddüt doğurucu ve mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 12 nci maddesinde; “Yüklenici çalıştırdığı personelin ücretlerini müteakip ayın ilk haftasında (hak ediş alımından 1 gün sonra) ödemek zorundadır. Ücret ödemelerinin yüklenici tarafından yapılmaması halinde yüklenicinin istihkakına el konularak işçi ücretleri DPÜ(Dumlupınar Üniversitesi) tarafından resen ödenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesinde hak edişlerin nasıl düzenleneceği ve ödeneceği ayrıntılı olarak belirlenmiş, aynı şartnamenin 38 inci maddesinde ise çalışanların özlük haklarına yer verilmiştir.

 

 Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde; “Kontrol teşkilatı  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.

 

Bu amaçla yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), şantiye şefliği, işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir.

 

Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

 

Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir.

 

Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere kontrol teşkilatı, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir. Bu husus ayrıca bir tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir.

 

Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır.

 

Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına verecek ve bu bordrolarda teknik ve yönetici personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır” düzenlemesi yer almıştır.

 

4857 Sayılı İş Kanununun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “ Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” ; aynı Kanunun “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34 üncü maddesinde ise “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.” hükümleri yer almaktadır.

 

4857 Sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesindeki düzenleme işçi ücretlerinin en geç 20 gün içinde ödenmemesi halinde, işçinin haklarını güvence altına almakta ve bu amaçla gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanacağını öngörmektedir. Bu durumda, işverenin işçi ücretini gününde ödemesi yasal bir zorunluluk olduğundan, ayrıca Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde idarenin çalışanların ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol edeceği ve çalışanların ücretlerinin ödenmemesi halinde bunların yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlayacağı belirtildiğinden, idarece teknik şartnamede yapılan bahse konu düzenlemenin çalışanların ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmesini temin etmeye yönelik olduğu ve mevzuata aykırılık taşımadığı görüşüne varılmıştır. Ayrıca, işçinin ücretinin ödenmemesi durumunda işçinin hakları ve işverenin yükümlülüğü İş Kanununun 34 üncü maddesinde belirtildiğinden, gününde ödenmeyen işçi alacakları için idari şartnamede idare lehine cezai şart niteliğinde hükümler konulmamasında da mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinin 26.3 nolu alt bendinde; “Ayrıca giyim bedeli, yol bedeli, yemek bedeli isteklilerce ayni olarak karşılanacaktır. Giyim olarak teknik şartnamemizde belirtilen özellikte ve miktarda giyim malzemesi verecektir. Yemek aylık 22 gün verilecektir. Yemek olarak günlük en az 730 kalori ve aylık ortalama 900 kalorilik değerleri tutturabilen yemek menüsü olmalıdır. Yemek olarak A grubu+B grubu+C grubu+D grubu yemek çeşitleri bir öğün içerisinde toplam olacak tabldot şeklinde verilmelidir ve bunlar teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin 14 üncü maddesinin devamında; “Yemek olarak günlük en az 730 aylık ortalama 900 kalorilik yemek verilmelidir. Yemek olarak A grubu+B grubu+C grubu+D grubu yemek çeşitleri bir arada verilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı ve teknik şartname ekinde A, B, C ve D grubu yemek çeşitlerinin listesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir...” hükmü yer almıştır.

 

            Söz konusu ihale dokümanı uyarınca yemeğin yüklenici tarafından aylık 22 gün üzerinden ayni olarak karşılanacağı, bir ay boyunca verilecek yemeğin günlük en az 730 kalori olması gerektiği, ancak yemeğin aylık ortalama kalori değerinin 900 kalori olması gerektiği düzenlenmiş olup, idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemede ayni olarak karşılanacak yemeğin verileceği aylık gün sayısı ve yemeğin asgari standartları (yemek çeşidi ve kalorisi) belirtildiğinden, idarece yapılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Ayrıca ihale dokümanında yapılan düzenlemeler uyarınca; bir ay boyunca 22 gün üzerinden verilen yemeğin bir günlük kalori değerinin 730 kaloriden aşağı olmaması ve bir ay boyunca verilen yemeğin aylık ortalama kalori değerinin 900 kalori olacağı anlaşılmakta olup, başvuru sahibinin söz konusu düzenlemenin çelişkili olduğu şeklindeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Şikayet konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 12 nci maddesinde; “Yüklenici işe başladığı gün çalıştıracağı elemanların onaylı listesini İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına teslim edecektir. İdarenin izni olmadan işçi çıkaramayacaktır. Firma çıkarılması gereken işçileri gerekçe belirterek idareden talep edecektir. İdarece uygun görülmesi halinde işçi değişimi yapılacaktır. İşçilerin kendi istekleri ile çıkmak istemeleri halinde; önce idare ile görüşüp; daha sonra işten ayrılma gerekçelerini belirten dilekçelerini idareye vereceklerdir.”,

 

            Anılan teknik şartnamenin 14.(2) maddesinde; “DPÜ (Dumlupınar Üniversitesi) tarafından uygun bulunmayan personel yüklenici tarafından işe başlatılmayacaktır.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

          4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesinde; “….Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

          a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

          b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması       yönünde hükümler konulamaz” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin anılan maddelerinde yer alan düzenlemelerin İş Kanununun 2 nci maddesinde yer alan hükme uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale Kurulun 14.01.2008 tarih ve 2007/UH.Z-213  sayılı Kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul