• Karar No: 2008/UH.Z-370
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :178
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-370
Şikayetçi:
 On İlaçlama Sağlık Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürn. Bilgisayar Temz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Atb İş Merkezi C Blok No: 70 06370 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sk.No:2 06430 Sıhhıye ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 222
Başvuruya konu ihale:
 2007/158777 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süre İle 90 Personelle Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.00.25.0119/2008-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Ay Süre İle 90 Personelle Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak On İlaçlama Sağlık Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürn. Bilgisayar Temz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.01.2008 tarih ve 222 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan firmaca çalıştırılacak 90 işçinin yol ve kıyafet gideri için 7.995,56-YTL bedel öngörüldüğü, bu bedel ile söz konusu giderlerin karşılanmasının mümkün olmadığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

 

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” hükmü,

 

Anılan Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” hükmü yer almıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır...” hükmü bulunmaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 1 inci bendinde de; idareye yapılan şikayetlerin süresinde yapılmış ve sözleşmenin imzalanmamış olması halinde idare tarafından dikkate alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin 9 ve 10 uncu bentlerinde;

 

          “(9) Ayrıca Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, itirazen şikayet başvurularının incelenebilmesi için idareye yapılan şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanmasından önce yapılmış olması gerekmektedir…

 

          (10) Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanabileceğinden, şikayet başvurularının bu sürelerin de dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 25.12.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 31.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, başvuru sahibinin 31.12.2007 tarih ve 20227 sayı ile idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikayet başvurusunda bulunduğu, idareye yapılan şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanma tarihi ile aynı olduğu, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmadan önce idareye şikayet başvurusuna bulunulmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, şikayet ve itirazen şikayet başvurularının incelenebilmesi için idareye yapılan şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanmasından önce yapılmış olması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

          

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

Bu şikâyetler;

 

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

 

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 

İdarece dikkate alınır.

 

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

 

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

 

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, idare tarafından 31.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tarihte idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

            İdareye yapılan şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanma tarihi olan 31.12.2007 tarihi olduğu dikkate alındığında; başvuru sahibinin sözleşme imzalanmadan önce idareye başvurduğu kabul edilmesi gerekmektedir. Aksi durumun kabulü yukarıda zikredilen Kanunun 55. maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            İleri sürülen iddiaların Esas incelemesine geçilerek incelenmesi gerektiğinden çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

                                                                                                                          

                                                                                                    

 

           

 İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul