En son güncellemeler 28 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Karar No: 2008/UH.Z-576
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :144
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-576
Şikayetçi:
 Poçan İnşaat Taah. Müh. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Caddesi Yeni Liman Apt. K 1 D 1 No 374 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Mahallesi 7479 Sokak Örnekköy Şantiye Tesisleri No 129 Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2008 / 2380
Başvuruya konu ihale:
 2007/177316 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Karşıyaka Belediyesi Sınırları İçinde Bulunan Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2008 tarih ve 08.03.15.G011/2008-4 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İzmir Karşıyaka Belediyesi Sınırları İçinde Bulunan Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı” ihalesine ilişkin olarak Poçan İnşaat Taah. Müh. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.01.2008 tarih ve 2380 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Parklar Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere İşçi İstihdamı Hizmet Alımı İşinde; idarece istenilen işçi miktarı ve gün sayısının  Kamu İhale Kurumunun Web sitesinde yayınlanan işçilik hesaplama modülüne göre 5.230.669,17 YTL olarak hesaplandığı,

 

Ayrıca, idari şartnamenin 26.3.4 maddesinde, “İsçi Elbisesi : Tüm işçilere birer adet pantolon,tişört ve şapkadan oluşan yazlık iş elbisesi, pantolon mont ve switshorttan oluşan kışlık iş elbisesi yüklenici tarafından verilecektir.”,

 

İdari şartnamenin 26.6 maddesinde, “Araçlar: İşin yürütülmesi ve personelin gün içersinde çalışma alanlarına sevk edilmesi için yüklenici tarafından 6 adet Çift Kabin Kamyonet iş başında bulundurulacak, her bir kamyonet şehir içinde günde 100 km. çalıştırılacaktır. Kamyonetlerin Şoför Hariç, amortisman, yedek parça, tamir, bakım, sigorta ve yakıt giderleri teklif fiyata dahil masraflar da dikkate alınacaktır.”

 

Düzenlemelerinin yer aldığı,

 

Anılan kalemler de dikkate alındığında toplam asgari maliyetin 5.339.749,17 YTL’ye ulaştığı, buna ilaveten teknik şartnamenin 7-2 maddesinde idare ve kontrol elemanlarının müteahhit firma ile gerekli koordinasyonu ve işin idaresini sağlayabilmesi amacıyla, müteahhit firmanın Karşıyaka sınırları içerisinde bir irtibat bürosunun bulunmasının istenildiği, bu durumun idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar arasında belirtilmesi gerektiği,

 

İdarenin şikayete vermiş olduğu cevaptan anılan maliyet kalemlerinin idarece hazırlanan yaklaşık maliyete eklenmediği, idarece yaklaşık maliyet yanlış hesap edildiğinden ihalenin 5.265.000,00 YTL fiyat teklif eden firmaya verildiği ve firmanın teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirilmediği, Kendilerince hesaplanan Asgari Maliyet Altındaki Tekliflerin Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğine göre teklifinin aşırı düşük teklif olarak reddedilmesi gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde, “….İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

          Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 11.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar ile birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı alındığı ve alınan bu kararların 17.01.2008 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, idarenin kararlarına karşı, kararın bildiriminden sonraki üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 22.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

           

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

            Başvurunun uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri  Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.
                        

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul