En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-630
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :142
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-630
Şikayetçi:
 Den-Or İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., Gevran Caddesi Akkoyunlu Apt. 2/7 Ofis DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Cad. No:1 Şehitlik/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 125
Başvuruya konu ihale:
 2007/169621 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır İli Merkez Karayakup Köyü 2 Derslikli İÖO Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2008 tarih ve 06.00.05.0198/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diyarbakır İli Merkez Karayakup Köyü 2 Derslikli İÖO Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Den-Or İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2008 tarih ve 125 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin ihale yetkilisi tarafından “yeterli rekabet ortamı sağlanmadığından isteklinin teklifi hadde layık görülmediği” gerekçesi ile iptal edildiği, anılan gerekçe ile ihalenin iptal edilmesinin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptali gerekçesiyle sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale komisyonu tarafından yapılan tekliflerin değerlendirmesinden sonra Ömeroğulları İnş. Gıd. Ür. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında sunulan teknik personel taahhütnamesinde yer alan teknik personelin çalışma süresinin 45 gün olarak belirtilmesi nedeniyle yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, daha sonra 07.12.2007 tarihli komisyon kararı ile ihalenin tek geçerli teklif olan Den-Or İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.üzerinde bırakıldığı, ancak ihale yetkilisince ihale kararının onaylanmayarak 10.12.2007 tarihinde ihalenin iptal edildiği belirlenmiştir.

İhale yetkilisince şikayet konusu ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak; “yeterli rekabet ortamı sağlanmadığı ve teklif fiyatının hadde layık görülmediğiifadesine yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin beş ve altıncı fıkralarında; İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”  hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesine göre, idarelerin bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla idarelerin ihale sürecindeki bütün idari işlemleri anılan maddede belirtilen ilkelere uygun biçimde tesis edilmelidir. Nitekim anılan Kanun gerek ihale dokümanı hazırlanması gerekse teklif değerlendirmesi aşamasında temel ilkelerin sağlanması amacıyla idarelere belli bir takdir yetkisi tanımıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale sürecine 2 istekli dahil olup daha sonraki teklif değerlendirmesi aşamasında 1 adet geçerli teklif kalması ve bu teklifin de idarenin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyete yakın tutarda olması nedeniyle ihale yetkilisince  4734 sayılı Kanunun  temel ilkelerinden rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin göz önüne alınarak yeterli rekabet ortamı sağlanmadığı ve teklif fiyatının hadde layık görülmediği gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinde mevzuatına aykırılık bulunmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul