• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-781
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :29
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-781
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gençlik ve Spor Giresun İl Müdürlüğü, Çıtlakkale Mah. Stad Sok. No 5 28100 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2008 / 4138
Başvuruya konu ihale:
 2007/198747 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.04.77.0092/2008-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gençlik ve Spor Giresun İl Müdürlüğü tarafından 18.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.02.2008 tarih ve 4138 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 1.000,00 YTL olarak belirlenen şartname satış bedelinin, ihaleye katılımı kısıtlayıcı derecede yüksek olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca; kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilmektedir.

 

Başvuru dilekçesindeki iddialar için İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci  maddesi hükümleri uyarınca iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2) Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgili Devlet Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

 

İdarece, 20 kişilik temizlik hizmet alım ihalesine isteklilerin teklif verebilmesi için 1.000,00 YTL doküman satış bedeli belirlenmesinin,  4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yer alan ihale doküman bedelinin, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi hükmüne aykırılık teşkil ettiği, ihale doküman satış bedelinin yüksek belirlenmesinin ihaleye katılımı sınırladığı bu sebeple; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından  iddiaların incelenmesine geçilmesine gerektiği gerekçesiyle çoğunluk Kararına katılmıyorum.

.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul