En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-910
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :33
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-910
Şikayetçi:
 El-Emek Mobilya Doğrama San. ve Tic. Ltd. Şti., Alibaba Mah. Çakmak Cad. No: 1 TUNCELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Tunceli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Atatürk Mah. Munzur İlköğretim Okulu Yanı TUNCELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2008 / 3313
Başvuruya konu ihale:
 2007/175575 İhale Kayıt Numaralı “Tunceli Çemişgezek 10 Derslikli İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 06.00.81.0157/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tunceli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 15.11.2007 tarihinde  ile yapılan “Tunceli Çemişgezek 10 Derslikli İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak El-Emek Mobilya Doğrama San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2008 tarih ve 3313 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Tunceli Çemişgezek 10 Derslikli İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı yapım işi ihalesinin, ihale yetkilisince “rekabet şartları ve sonucunda kamu yararı oluşmadığı” gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde; “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bahse konu Kanun maddesi hükmü gereğince ihale yetkilisinin ihaleyi iptal yetkisi bulunmakta ise de, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp ihalenin iptali konusundaki idarenin takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu açıktır.

 

Başvuru sahibinin teklifi  yaklaşık maliyetten (yaklaşık olarak) % 13, diğer iki istekliden birinin teklifi  yaklaşık maliyetten (yaklaşık olarak)  % 8 oranında daha düşük,  diğerinin teklifi ise yaklaşık maliyetten daha yüksektir. 

 

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre Pazarlık usulü ile yapılan ihaleye 10 firmanın davet edildiği, 5 firma tarafından ihale dokümanı satın alındığı ve ihaleye 4 isteklinin katıldığı anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre Pazarlık usulü ile yapılan bir ihaleye en az 3 isteklinin davet edilmesi yeterli olup, ihaleye katılan istekli veya geçerli teklif sayısına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Burada önemli olan husus; ihale sürecinde yapılan işlem ve eylemlerde 4734 sayılı Kanunun amir hükümleri ile rekabet, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılması gibi temel ilkeleri düzenleyen 5 inci maddesine aykırı davranılmamasıdır.

 

Diğer taraftan, ihale mevzuatında bir ihalenin gerçekleşmesi için tekliflerin yaklaşık maliyetten belli bir miktar veya oranda daha düşük olması gerektiğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Dolayısıyla, yaklaşık maliyete göre daha düşük teklif veren isteklilerin teklifini kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle yüksek bulan idarenin, taraflarınca hazırlanan/hazırlatılan yaklaşık maliyetin doğruluğunu da irdelemesi ve yaklaşık maliyetin piyasa koşullarına göre gerçekçi bir biçimde hazırlanmış olması gerekliliğini de dikkate alması gerekmektedir.

 

Ancak, inceleme konusu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre Pazarlık usulü ile yapıldığı ve başvuru sahibinin şikayet dilekçesine idarece verilen cevapta işin 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre tekrar ihale edileceğinin belirtildiği dikkate alındığında ihale yetkilisinin “rekabet şartları ve sonucunda kamu yararı oluşmadığı” gerekçesiyle ihaleyi iptal etmesinde ihale mevzuatına aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazewn şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul